Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfannau hamdden - gwybodaeth er eich diogelwch


Rydym yn gallu parhau i gefnogi eich taith iechyd a ffitrwydd. 

Gweler y wybodaeth isod a gwyliwch ein fideo.

Rhaid i bob aelod sy’n dod i ganolfannau hamdden Môn Actif wisgo masgiau wyneb.

Bydd rhaid i chi wisgo masg wrth ddod mewn i’r ganolfan hamdden hyd nes y byddwch wedi cyrraedd y gweithgaredd. Cewch dynnu’r masg wrth gymryd rhan yn eich gweithgaredd, e.e. nofio, ystafell ffitrwydd a dosbarth ffitrwydd.

Bydd gofyn i chi wisgo’r masg ar ddiwedd eich sesiwn hyd nes y byddwch wedi gadael yr adeilad.

Rydych chi, ein haelodau, wedi cefnogi a pharchu ein trefniadau ail agor yn raddol felly plis a wnewch chi barhau i gydweithio gyda ni er mwyn i ni allu eich diogelu chi a’n staff.

Plis rhannwch y neges hon mor eang â phosib – drwy gydweithio gallwn gadw’n ddiogel.

Mae angen trefnu pob gweithgaredd ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r system archebu ar-lein.

Bydd angen i chi gofrestru cyfrif ar-lein cyn gallu archebu'ch gweithgareddau ymlaen llaw

Os ydych chi'n cael trafferth defnyddio ein system archebu ar-lein, e-bostiwch monactif@ynysmon.gov.uk

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn y cefndir er mwyn creu amgylchedd diogel i chi allu ymweld ag ef ac rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau.

Bydd gan bawb ran i’w chwarae er mwyn cadw ein canolfannau yn ddiogel a byddwn yn gofyn i chi gadw at reolau penodol hefyd. Sicrhau eich iechyd a’ch diogelwch chi yw’r brif flaenoriaeth. Dyna pam yr ydym yn cyflwyno gweithdrefnau glanhau a chadw pellter cymdeithasol newydd.

Glanhau, glanweithdra a diheintio

Byddwn yn diheintio’r offer yn y gampfa drwy gydol y dydd, byddwn yn glanhau ystafelloedd newid y pwll nofio ar ôl pob sesiwn ac yn glanhau’r ganolfan gyfan bob nos. Mae’r holl staff wedi cael hyfforddiant glanhau. Bydd Aelodau yn cael eu hannog i ddiheintio eu dwylo wrth y dderbynfa, mae unedau diheintio dwylo ychwanegol wedi eu gosod mewn mannau allweddol a bydd gorsafoedd glanhau wedi eu lleoli o amgylch yr ystafelloedd ffitrwydd.

Cadw Pellter Cymdeithasol

Byddwch yn gweld arwyddion cadw pellter cymdeithasol o amgylch y ganolfan, yn ogystal ag arwyddion systemau unffordd lle bo hynny’n bosibl. Rydym hefyd yn cyfyngu nifer yr aelodau a ganiateir mewn gwahanol ardaloedd megis yn yr ystafelloedd ffitrwydd, yn y dosbarthiadau ffitrwydd, yn y pwll nofio a’r ystafelloedd newid. Noder: ni fydd ystafelloedd newid yr ochr sych ar gael am y tro. Bydd aelodau sy’n defnyddio’r pwll nofio yn gallu defnyddio ystafelloedd newid y pwll nofio.

Dosbarthiadau ffitrwydd

Rydym yn cynnal dosbarthiadau llai er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Dim ond dosbarthiadau penodol fyddwn ni’n eu cynnal er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol - bydd yr amserlen yn cael ei rhyddhau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Amddiffyn chi a’n timau

Rydym wedi gosod sgriniau plastic yn ein derbynfeydd a byddwn yn darparu ein staff â chyfarpar diogelu personol (PPE) os oes angen.

Cyn dod i’r Ganolfan

Arhoswch adref os ydych yn teimlo’n sâl - peidiwch â dod i’r ganolfan os nad ydych yn teimlo’n dda neu os oes gennych Covid-19.

Dewch â phethau eich hun -  os ydych yn gwneud dosbarth ffitrwydd, dewch â mat eich hun os oes gennych chi un. Yn anffodus, ni fydd modd defnyddio’r peiriannau dŵr na’r peiriannau bwyd a diod. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â dŵr eich hun efo chi

Dylech gyrraedd yn barod i wneud ymarfer corff - dylech gyrraedd yn eich dillad cadw’n heini / ffitrwydd.

Peidiwch â dod â llawer o bethau efo chi - ni fydd gennym gymaint o loceri ag arfer ar gael felly meddyliwch am faint o bethau yr ydych yn ddod gyda chi.

Trefnwch eich gweithgaredd ymlaen llaw - mae angen trefnu pob gweithgaredd ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’r system archebu ar-lein.

Tra byddwch chi yn y ganolfan

Defnyddio gorsafoedd diheintio dwylo - fe welwch chi’r rhain cyn i chi gyrraedd y dderbynfa ac mewn gwahanol rannau o’r ganolfan.

Cofrestrwch yn y dderbynfa os ydych yn cymryd rhan mewn dosbarth - ceisiwch beidio â chyrraedd fwy na 5 munud yn gynnar a dilynwch y rheolau cadw pellter cymdeithasol pan fyddwch yn disgwyl i’r dosbarth ddechrau. Dylech gael eich cerdyn aelodaeth yn barod i’w sganio wrth fynd i mewn i’r ganolfan. Pan fydd eich sesiwn drosodd dylech adael y ganolfan cyn gynted â phosib drwy’r allanfeydd penodol.

Dilynwch yr arwyddion cadw pellter cymdeithasol - cadwch at y system unffordd a cheisiwch gadw o leiaf 2 fetr oddi wrth bobl eraill cymaint â phosib.

Golchwch eich offer a’ch matiau - gallwch wneud hyn cyn ac ar ôl eu defnyddio gyda’r cynnyrch sydd wedi’i ddarparu o amgylch y gampfa.

Gallai methu â chadw at y canllawiau newydd e.e. cadw pellter cymdeithasol, arwain at eich aelodaeth yn cael ei wahardd.

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae er mwyn sicrhau diogelwch ein canolfannau hamdden.

Rydym wedi paratoi rhestr o atebion i gwestiynau a allai fod gennych.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch anfon neges e-bost monactif@ynsymon.gov.uk


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na