Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Sut mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yn gweithio


Os oes gennych boen yn y cyhyrau neu yn y cymalau, ffactor risg afiechyd coronol y galon  (pwysedd gwaed uchel, colesterol), osteoporosis, arthritis, problemau anadlol , pryder, iselder, disymudedd neu  wedi eich cyfeirio  o raglan adferol (Adferiad  yr Ysgyfaint a Llwybr Gofal Canser)  rydych yn gymwys i ddechrau  ar y Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol.

Gall Meddygon Teulu, nyrsys practis, nyrsys cymunedol, ymwelwyr iechyd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, nyrsys seiciatrig cymunedol (unrhywun sydd wedi ei hyfforddi’n glinigol) gyfeirio cyfranogwyr  i’r cynllun.

Byddant yn anfon  copi uchaf  y ffurflen gyfeirio  i’r Cydlynydd Cyfeirio Ymarfer  a fydd yn cysylltu  â chyfranogwr  drwy lythyr  neu alwad ffôn  i ddod i mewn i’r sesiynau diwrnod agored wythnosol   a gynhelir ar gyfer cofrestru  ac i esbonio sut mae’r cynllun yn gweithio  a’r sesiynau sydd ar gael.

Bydd y Proffesiynolyn Cyfeirio Ymarfer  yn  cofnodi manylion y cyfranogwr   yn ystod y sesiwn Diwrnod Agored  ar gyfer ymgynghoriad un i un  i drafod nodau, ymarferion addas  a chymryd profion  ffisiolegol (pwysedd gwaed, pwysau, graddfa’r galon, ffitrwydd)  i’w cofnodi fel mesurau gwaelodlin. Bydd y mesurau gwaelodlin hyn   yn cael eu hailbrofi ar wythnos  16  i arfarnu unrhyw  welliannau a gyflawnwyd.

 • Sesiwn Ystafell Ffitrwydd
 • Hyfforddiant Cylched
 • Dosbarthiadau Cydbwysedd a Sefydlogrwydd
 • Cerdded Nordig
 • Sesiwn Ymarfer Dŵr
 • Cyngor ar Weithgareddau Cartref-Seiliedig
 • Pilates
 • Rhaglen Barhaus 16 Wythnos
 • Pob Sesiwn yn costio £2.00
 • Mae pob sesiwn ar y cynllun yn cael ei oruchwylio  gan Broffesiynolyn Ymarfer cymwysedig
 • O 4 wythnos  gall y client ddymuno cael mynediad  i sesiynau  sy’n cynnwys  gweithgareddau heb fod mewn grŵp  a sesiynau canolfan eraill  ac yn ôl disgresiwn  y Proffesiynolyn Ymarfer  (Codir prisiau’r ganolfan   am weithgareddau y tu allan i gynllun NERS)
 • Codir prisiau sesiynasu’r ganolfan  ar gyfer gweithgareddau   y tu allan i’r  NERS.
 • Cerdyn aelodaeth ac anwythiad di-dâl   ar gwblhau’r  16 wythnos
 • Nid oes gan gleifion yr hawl  i gael eu hailgyfeirio  o fewn 2 flynedd
 • Gelwir cleifion yn ôl  ar ôl  12 mis  i adolygu   eu cynnydd