Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Menter Nofio am Ddim yn newid


Mae’r Fenter Nofio am Ddim yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a ddarperir gan Chwaraeon Cymru drwy Bartneriaid Awdurdod Lleol. Yn dilyn adolygiad annibynnol o’r fenter bresennol, daethpwyd i’r casgliad bod angen newid y cynllun presennol. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru a Nofio Cymru i ddatblygu rhaglen sy’n cyd-fynd â’r amcanion cenedlaethol newydd yn ogystal â darparu ar gyfer anghenion cymunedau lleol. 

O ddechrau mis Hydref, bydd arian Nofio am Ddim Cyngor Sir Ynys Môn yn cael ei dorri’n sylweddol (gostyngiad o hyd at 50%). O ganlyniad, bydd hyn yn effeithio ar y ddarpariaeth nofio am ddim y gallwn ei gynnig. 

Rydym yn gwerthfawrogi ein cwsmeriaid yn fawr ac yn gwerthfawrogi bod nofio am ddim wedi caniatáu i rai o’n cwsmeriaid gael mynediad at wasanaeth a fyddai wedi bod tu hwnt i’w gafael cyn hynny. Fel awdurdod, rydym wedi gweithio’n galed i leihau’r effaith ar ddefnyddwyr presennol o ganlyniad i’r newidiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. 

O ddydd Llun, 4 Tachwedd, ni fydd aelodau 60+ oed yn gallu cael mynediad am ddim i bob sesiwn nofio cyhoeddus bob dydd o’r wythnos. 

Fodd bynnag, bydd modd i aelodau 60+ oed gael mynediad am ddim i’r sesiynau nofio cyhoeddus penodol isod: 

  • Canolfan Hamdden Amlwch: Dydd Mercher 12:00 – 13:00 a dydd Gwener 08:00 – 09:00
  • Canolfan Hamdden Caergybi: Dydd Llun 08:00 – 09:00 a dydd Gwener 08:00 – 09:00
  • Canolfan Hamdden Plas Arthur: Dydd Mawrth 11:45 – 12:45 a dydd Iau 08:00 – 09:00

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi hefyd na fydd modd i’n haelodau sydd dros 60 oed gael mynediad i wersi nofio i oedolion am ddim. Rydym yn deall y bydd hyn yn siomi rhai o’n cwsmeriaid ond, yn anffodus, oherwydd y toriad yn yr arian yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru, ni fydd modd i ni gynnig y ddarpariaeth hon.

I aelodau sy’n dymuno nofio yn rheolaidd, gallwn gynnig yr opsiynau canlynol:

Aelodaeth debyd uniongyrchol oriau tawel: Mae’r aelodaeth hon yn costio £19 y mis a byddai’n caniatáu i aelodau ddefnyddio pyllau nofio yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus, yr ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a sboncen (hyd at 15:30 dydd Llun – dydd Gwener a thrwy’r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul). Yn ogystal, gallwch wneud un taliad o £190 am  gyfnod o 12 mis (byddai hyn yn arbed £38 y flwyddyn i chi). 

Tocyn Nofio wythnos: Byddai’r tocyn yn costio £6 yr wythnos i aelodau sydd â cherdyn hamdden cyfredol ac yn rhoi mynediad i’r pyllau nofio yn ystod sesiynau nofio cyhoeddus o ddydd Llun i ddydd Sul. 

Talu wrth fynd: Bydd cost o £2.50 y sesiwn i aelodau cerdyn hamdden 60+ oed. 

Rydym yn falch o gyhoeddi na fydd y newid yn effeithio ar y sesiynau nofio am ddim i deuluoedd yn Amlwch, Caergybi a Chanolfan Hamdden Plas Arthur ac y byddant yn parhau i fod am ddim (telerau ac amodau arferol yn berthnasol). Ni fydd gweithgareddau digost yn ystod Gwyliau’r Haf, megis snorcelu, matiau a pheli a hwyl i’r teulu yn y pwll yn cael eu heffeithio chwaith. Fodd bynnag, ni fydd modd i ni gynnig y gweithgareddau hyn yn ystod gwyliau ysgol eraill oherwydd y gostyngiad yn yr arian y byddwn yn ei dderbyn.

Rydym yn deall y bydd hyn yn newid mawr i rai o’n cwsmeriaid ac oes gennych unrhyw ymholiadau pellach gofynnwch i aelod o staff neu cysylltwch â: Monactif@anglesey.gov.uk