Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestru a lansio cychod pŵer / badau dŵr personol


Bydd cynllun cofrestru ar gyfer badau dŵr personol (sgïau jet) ac unrhyw fadau pŵer yn cael ei redeg ledled Ynys Môn yn ystod y tymor nesaf, sef haf 2019.

Bydd rhaid i’r holl fadau pŵer sy’n cael eu lansio yn Ynys Môn gael eu cofrestru a bod ag yswiriant dilys. Yn ogystal, bydd ffi lansio yn daladwy mewn rhai safleoedd. Am ragor o wybodaeth dilynwch y dolenni ar y chwith os gwelwch yn dda.

Dylai perchenogion cychod pŵer a badau dŵr personol sicrhau eu bod yn gyfarwydd gyda’r is ddeddfau lleol mewn perthynas â’r defnydd o gychod pleser ar arfordir Môn.

Dygwn eich sylw yn benodol at y cyfyngiad cyflymdra o 8 milltir forol ym mhob un o’r 26 o ardaloedd y mae ein his-ddeddfau glan môr a chychod pleser yn berthnasol iddynt. Bydd copi ar gael i chi edrych arno gan y goruchwyliwr lansio perthnasol.

Yn ogystal, atgoffir cychod sgi bod rhaid iddynt gael sylwedydd yn y cwch, yn ogystal â’r gyrrwr, bob amser y bydd sgïwr yn y dŵr. Gellir erlyn y rheini sy’n torri is-ddeddfau Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer cychod pleser glan môr a thynnu oddi wrthynt eu caniatâd i ddefnyddio cyfleusterau lansio’r cyngor.

I gofrestru bydd angen talu ffi a bydd rhaid cyflwyno i’r swyddog cofrestru brawf adnabod a phrawf o ddiogelwch yswiriant priodol. Bydd rhaid cael diogelwch yswiriant trydydd parti £3 miliwn.

Ni chaniateir mynediad i fadau personol ac / neu fadau gyda pheiriant i unrhyw un o draethau’r cyngor os nad yw’r perchennog wedi cofrestru’r bad gyda chyngor Sir Ynys Môn neu os yw’r cofrestriad wedi ei dynnu’n ôl.

Er mwyn gyrru bad dŵr personol, rhaid i yrwyr:

 • rhaid i yrwyr badau personol heb gymhwyster fod o leiaf 18 oed
 • bod rhwng 15 ac 17, a bod yn berchen ar dystysgrif medrusrwydd gan y Gymdeithas Iotio Frenhinol ar gyfer badau dŵr personol
 • bod rhwng 12 ac 14  a bod yn berchen ar dystysgrif medrusrwydd gan y Gymdeithas Iotio Frenhinol a chael eu “goruchwylio’n uniongyrchol” gan oedolyn. Mae goruchwylio yn yr ystyr hwn yn golygu bod oedolyn yn bresennol ar y bad.

Ni chaniateir pobl ifanc o dan 12 mlwydd oed i yrru badau dŵr personol.

O fewn 50 metr i fad dŵr personol, cwch, angorfa, doc, nofiwr, sgïwr, pysgotwr neu offer pysgota dylech deithio ar gyflymdra sydd ddim yn gadael ôl y bad yn y dŵr. Rhaid cydymffurfio gyda chyfyngiadau cyflymdra Cyngor Sir Ynys Môn yn yr holl ardaloedd penodedig.

Nodwch, os gwelwch yn dda:

 • ni chaniateir i chi yrru bad dan ddylanwad diod na chyffuriau
 • anogir mordwyo badau dŵr personol a badau gyda pheiriant mewn modd cyfrifol
 • argymhellir fod yn rhaid cael yr offer priodol
 • anogir trefniadau diogelwch a chwrteisi i eraill
 • bydd rhaid talu ffioedd lansio
 • tynnir cofrestriad perchennog / defnyddiwr yn ôl oni fydd yn cydymffurfio gyda’r amodau uchod.
 • os oes unrhyw amheuaeth peidiwch a mynd ar y dŵr

Sicrhewch fod yr holl offer priodol ar eich bad. I’ch cynorthwyo mae’r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Badau Achub bellach yn darparu gwasanaeth sydd, i bob pwrpas, yn rhad ac am ddim i berchenogion cychod i siecio eich offer diogelwch a rhoi tystysgrif ar gyfer eich cwch/bad. Petaech yn dymuno manteisio ar y gwasanaeth hwn ffoniwch y Sefydliad Badau Achub Brenhinol ar y rhif ffôn “Sea Check” i wneud y trefniadau - rhadffôn 0800 328 0600.

Os hoffech gael cyngor ar unrhyw fater diogelwch byddai ein staff yn falch o’ch cynorthwyo fel sy’n wir hefyd wrth gwrs am Wylwyr y Glannau ei Mawrhydi a’r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Badau Achub.

Cyn mynd ar y dŵr, dylai perchenogion cychod fod yn ymwybodol o’r ystyriaethau diogelwch isod:

 • ar rai adegau mae’r llanw a’r cerrynt yn gryf iawn rhwng y ddwy bont ym Mhorthaethwy - yn aml yn gryfach na 6 milltir forol.
 • peidiwch â defnyddio badau ysgafn na badau heb beiriant oni bai eich bod yn hwyliwr profiadol ac yn gyfarwydd iawn gyda’r ardal.
 • rhowch wybod i berson dibynadwy neu i Wylwyr y Glannau eich bod yn gadael a pha bryd y byddwch yn dychwelyd.
 • ni chaniateir i chi yrru bad dan ddylanwad diod na chyffuriau.
 • cludwch fflerau signalu ac angor.
 • gwisgwch ddillad addas a siaced achub
 • sicrhewch fod eich cortyn diffodd peiriant, os oes gennych un, ynghlwm wrth yrrwr eich cerbyd
 • sicrhewch nad yw eich cwch wedi ei orlwytho a’i fod yn addas i fod ar y môr.
 • sieciwch ragolygon y tywydd
 • rhaid i gychod sgïo sy’n tynnu gludo sylwedydd.
 • o fewn 50 metr i fad dŵr personol, cwch, angorfa, doc, nofiwr, sgïwr, pysgotwr neu offer pysgota, dylech deithio ar gyflymdra sydd ddim yn gadael ôl.
 • os oes unrhyw amheuaeth peidiwch â mynd ar y dŵr.

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na