Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cofrestrau statudol hawliau tramwy cyhoeddus


O dan y Rheoliadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Cofrestrau) (Cymru) 2006 mae angen i’r Cyngor gynnal tair cofrestr gyhoeddus ynglŷn â hawliau tramwy cyhoeddus yn yr ardal hon:

  • cofrestr sy’n cynnwys  gwybodaeth am fapiau a datganiadau a adneuwyd, a datganiadau a gyflwynwyd, gan berchnogion tir mewn perthynas â hawliau tramwy cyhoeddus ar eu tir (cyfeirir ati fel y gofrestr adran 31A ). Mae  mapiau, datganiadau a mynegiadau o’r fath yn galluogi perchenogion tir i gydnabod yn ffurfiol fodolaeth hawliau tramwy cyhoeddus dros eu tir ac, wrth wneud hynny, yn creu rhagdybiaeth nad oes bwriad i gyflwyno unrhyw lwybrau pellach dros eu tir.
  • cofrestr o’r ceisiadau a wneir i’r cyngor sy’n gofyn am newidiadau i’n map swyddogol neu ddatganiad swyddogol (cyfeirir ati fel y gofrestr  adran 53B); mae’r dogfennau yma’n ffurfio cofnod swyddogol yr awdurdod o’n hawliau tramwy cyhoeddus.
  • cofrestr o geisiadau a wneir i’r cyngor gan berchenogion, les ddeiliaid neu feddianwyr unrhyw dir sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth, coedwigaeth neu ar gyfer bridio neu gadw ceffylau, ar gyfer gorchmynion dileu a gwyro llwybrau cyhoeddus (cyfeirir ati fel y gofrestr  adran  121B).  Mae’r gofrestr a gyhoeddir yma yn cynnwys mathau ychwanegol o geisiadau, h.y. Ceisiadau gan berchenogion / meddianwyr na sy’n cwrdd â’r diffiniad uchod, a chynigion a gymhellwyd gan yr awdurdod priffyrdd ei hun.

Diben y cofrestrau yw cynyddu gwybodaeth ymhlith perchnogion tir a’r cyhoedd am faterion a allai arwain at newidiadau i’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus; osgoi dyblygu pan fo mwy nag un person efallai yn ystyried gwneud cais i’r awdurdod lleol am yr un newid i’r map a’r datganiad swyddogol, cynyddu sicrwydd ynghylch pa lwybrau neu ffyrdd y mae perchnogion tir yn bwriadu eu cyflwyno fel hawliau tramwy cyhoeddus; a chynorthwyo awdurdodau lleol i reoli swyddogaethau o ran hawliau tramwy cyhoeddus.

Trefnir y cofrestrau yn ôl ardal cyngor cymuned / tref, yna’r dyddiad pryd dderbyniwyd y cais neu ddatganiad.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na