Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Tocynnau teithio


Tocynnau crwydro bws a thrên

Mae’r tocynnau hyn yn amodol ar newidiadau ar fyr rybudd.

Cardiau bws 16-21

Teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 - 21 oed ar draws Cymru.

Tocynnau bws - pobl hŷn ac anabl

Tocyn bws dros 60 - gall pensiynwyr a rhai pobl anabl gymwys deithio am ddim ar yr holl wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru.

Rydym yn gweithio gyda Thrafnidiaeth Cymru (TrC) a Llywodraeth Cymru i gyflwyno'r Cardiau Teithio Rhatach ar ei newydd wedd ar draws yr awdurdod erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau hyn yn dod yn lle'r 'cardiau bws' sydd gan bobl ledled Cymru ar hyn o bryd.

Cynghorir preswylwyr i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn dal i  allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae'r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â'r cardiau presennol. Mae'r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.

Os ydych chi angen cymorth, beth am ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddo - gan ddefnyddio ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. 

Os oes gennych gerdyn presennol, yr oll sydd ei angen, yw rhif eich cerdyn presennol, eich dyddiad geni, cod post cofrestru'r cerdyn gwreiddiol (sef eich cod post chi pan wnaethoch gais am y tro cyntaf) a'ch rhif Yswiriant Gwladol wrth law.

Gwneud cais neu adnewyddu eich tocyn bws

Cardiau bws i gydymaith

Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio, efallai fod modd i chi gael cerdyn cydymaith sy'n caniatau i un person deithio gyda chi yn rhad ac am ddim am y daith gyfan. Mae ceisiadau am gardiau cydymaith newydd yn cael eu gwneud i'r Awdurdod yma, ddim Trafnidiaeth Cymru.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â'r cyfeiriad canlynol: Adain Drafnidiaeth, Gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW neu drwy gysylltu ar y rhif ffôn canlynol: 01248 752456.