Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Rheoli pla domestig


Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae’r Gwasanaeth Rheoli Pla wedi cael ei atal dros dro.

Diolchwn i chi gyd am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Yma yng Ngwasanaeth Rheoli Pla Cyngor Sir Ynys Môn, rydym yn deall y gofid, y niwsans a’r difrod y gall pla achosi yn eich cartref.

Dyna pam mae gennym dîm cyfeillgar o staff cymwys a phrofiadol i’ch helpu chi i gael gwared â phla yn ddiogel, yn gyflym, yn ddi-lol ac yn ddi-boen

Cysylltwch gyda ni heddiw am gyngor proffesiynol neu i drefnu eich apwyntiad, defnyddiwch y ffurflen ar-lein isod.

Cais rheoli pla

Rydym yn delio gyda:

  • Llygod mawr
  • Llygod bach
  • Chwain
  • Gwenyn Meirch
  • Morgrug
  • Pryfed Heidiog
  • Chwilod Duon
  • Llau Gwely

Mae rhestr o brisiau ar gael gyda phob ffioedd a thaliadau'r Cyngor.

Gwenyn

Nid ydym yn delio hefo gwenyn, ond cliciwch ar y linc isod os gwelwch yn dda am gyngor a rhifau ffôn pobl leol sy’n cadw gwenyn (mae rhai o wybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig).

Cyngor Rheoli Plâu

Am gyngor ar ddelio â gwahanol fathau o blâu, gweler y ddolen isod i wefan British Pest Control Association (yn Saesneg yn unig).

Am wybodaeth ynghylch moch daear, tyrchod daear, llwynogod, gwiwerod a chwningod, cysylltwch gyda Thîm Rheoli Bywyd Gwyllt Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ar 0845 6014523.