Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Maethu preifat


Diffinnir maethu preifat yn Neddf y Plant 1989 fel darparu llety a gofal i blentyn dan 16 oed (neu dan 18 oed os ydynt yn anabl) am fwy na 28 diwrnod, pan nad ydych yn rhiant nac yn berthynas agos i’r plentyn neu pan nad oes gennych gyfrifoldeb rhiant yn unol â’r gyfraith.

Rhaid i naill ai’r gofalwr maeth preifat neu’r rhiant hysbysu’r cyngor lleol o’r trefniant, o leiaf chwe wythnos o flaen llaw sy’n ddymunol, a rhaid i’r cyngor wirio addasrwydd y gofalwyr maeth preifat ac ymweld â’r plentyn yn rheolaidd. Mae gan y cyngor y grym hefyd i dynnu’r plentyn o’r gofal maeth preifat os oes pryderon am les y plentyn.

Mae gan unrhyw weithiwr proffesiynol sy’n cael gwybod bod plentyn yn cael ei faethu’n breifat ddyletswydd i adrodd amdano wrth eu tîm gwaith cymdeithasol lleol. Yn Ynys Môn, dylid rhoi’r wybodaeth i’r gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd - gweler y manylion cyswllt ar y dde.