Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Yr hyn y mae angen i chi wneud nesaf


Rydym yn deall y gall cymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth fod yn anodd.

Mae’n debyg y bydd gennych lawer iawn o gwestiynau a’ch bod yn pryderu ynglyn â beth sydd yn digwydd nesaf. Peidiwch â phoeni, byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd. Mae’n broses fanwl - wedi’r cyfan, rhaid i ni fod yn siwr y bydd plant bregus yn ddiogel yn eich gofal. Cewch amser i ddysgu mwy am faethu ac i gysidro’r goblygiadau i’ch teulu.

Dyma beth fydd yn digwydd nesaf, unwaith y byddwch wedi gadael i ni wybod eich bod eisiau cymryd y cam nesaf.

Yn gyntaf, byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod maethu gyda chi. Os byddwch yn penderfynu cyflwyno cais ffurfiol, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen gais a byddwn yn gwneud gwiriadau i sicrhau nad oes unrhyw beth i’ch rhwystro rhag maethu. Wedyn, byddwch yn mynychu hyfforddiant paratoadol gyda darpar ofalwyr eraill i ddysgu mwy am faethu. Yna, bydd gweithiwr cymdeithasol yn cyfarfod gyda chi dros nifer o fisoedd i asesu eich addasrwydd. Caiff y canfyddiadau eu cyflwyno i’r Panel Maethu a fydd yn penderfynu a ddylid eich cymeradwyo fel gofalwr maeth neu beidio.

Unwaith y byddwch wedi cael eich cymeradwyo, rydych yn barod i ddechrau maethu. Bydd oed, nifer y plant a’r amser y byddant yn aros gyda chi yn dibynnu ar y math o ofal maeth yr ydych wedi ei ddewis ac wedi eich cymeradwyo ar ei gyfer.

Byddwn gyda chi pob cam o’r ffordd i wneud yn siwr bod maethu’n iawn ar eich cyfer chi.