Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Y Grant Darparwyr Gofal Plant


Ar gau i geisiadau newydd.

Diben y grant yw cefnogi busnesau gofal plant sydd wedi'u cofrestru gydag AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) drwy roi cymorth ariannol brys i'w helpu dygymod â chanlyniadau economaidd Covid-19.

Mae’r grant yn ceisio helpu busnesau gofal plant hynny nad ydynt wedi gallu manteisio ar gynlluniau cymorth eraill ac mae hefyd yn ategu mesurau ymateb Covid-19 eraill drwy gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae grant o hyd at £5,000 ar gael i bob busnes ar ffurf cymorth ariannol brys gyda’r bwriad o helpu busnesau i aros yn ddiddyled trwy gydol y cyfnod masnachu yr amharwyd arno.

Mae angen i fusnesau gadarnhau fod hyfywedd y fenter dan fygythiad heb y gefnogaeth grant, ac amlinellu pam.

Mae’r grant a geir yn ddibynnol ar leihad yn yr incwm net ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill hyd at 30 Mehefin 2020 o’i gymharu â 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019. Bydd incwm net yn cael ei gyfri ar sail arian a roddwyd i mewn i gyfrif banc y busnes heb y treuliau/gwariant fel y maent yn ymddangos ar gyfriflenni banc y busnes ar gyfer y cyfnod.

Fel arall, os ydy eich busnes wedi cychwyn masnachu cyn 1 Gorffennaf 2019 neu ar ôl hynny efallai bod gennych yr hawl i wneud cais am grant hyd at £2,500 os ydych wedi gwneud colled net dros y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 ac os ydynt yn bodloni’r meini prawf eraill a rhestrir isod. Bydd y grant a dderbyniwyd yn naill ai £2,500 neu’n gyfwerth â’r golled net a welwyd yn ystod y cyfod, pa swm bynnag yw’r lleiaf.

Dalier sylw, rhaid datgan unrhyw gyllid o ffynonellau cyhoeddus yn cynnwys unrhyw gyllid yr ydych yn ei ddisgwyl ar gyfer cyfnod o 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 ond sydd heb eich cyrraedd eto fel incwm. Bydd hyn yn cynnwys incwm o’r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, Cynllun Cymorth Gofal Plant yn sgil y Coronafeirws, Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (JRS), Dechrau’n Deg, cyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ac unrhyw gyllid grant gan eich awdurdod lleol megis grant cynaladwyedd a sefydlu cychwynnol (mae'r rhain ar wahân i gynllun Grant Cychwyn Busnes Llywodraeth Cymru).

Yn amodol ar y meini prawf isod, fe all busnes fod yn gymwys am grant hyd at £5,000:

  • os yw incwm net eich busnes wedi ei leihau i hyd at 50%, bydd y grant yn gyfwerth â’r lleihad yn yr incwm net, neu £2,500, pa swm yw’r lleiaf
  • os yw incwm net eich busnes wedi ei leihau i hyd at 51% neu fwy na hynny bydd y grant yn gyfwerth â’r lleihad yn yr incwm net neu £5,000, pa swm sydd lleiaf
  • bydd busnesau sydd wedi cychwyn masnachu ar 1 Gorffennaf 2019, neu ar ôl hynny, yn gymwys am grant sy’n gyfwerth â’r golled net dros y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020, neu £2,500, pa swm bynnag yw’r lleiaf

Gall busnesau wneud cais am y grant trwy ddefnyddio'r gwiriwr cymhwysedd ar wefan Busnes Cymru.

Os ydych yn gymwys, gwahoddir chi i wneud cais drwy eich awdurdod lleol. Rhaid i chi gynnwys eich tystiolaeth ategol gyda'ch cais. Ni fydd ceisiadau heb dystiolaeth gefnogol yn cael eu hystyried.

Mae dogfennau wedi'u sganio a lluniau yn dystiolaeth dderbyniol ar gyfer y diben hwn.

Gallwch wneud cais am Y Grant Darparwyr Gofal o’r 24 Awst 2020 nes bod y gronfa arian wedi’i ymrwymo’n llawn neu 31 Hydref 2020, pa un bynnag sydd gyntaf.

Mae pob cais yn cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi ymrwymo'n llawn.

Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgresiwn llwyr ar hyd a thelerau'r gronfa.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31ain o Hydref, bydd pob cais yn cael ei adolygu ac yn cael ymateb erbyn diwedd Ionawr 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu'n dymuno trafod unrhyw beth pellach, mae croeso i chi anfon e-bost at;

GofalPlantaChwaraeMon@ynysmon.gov.uk

Anfonwch holl gesiadau a thystiolaeth gefnogol i’r cyfeiriad e-bost uchod gyda theitl pwnc ‘Y Grant Darparwyr Gofal Plant’ gan gynnwys enw eich darparwr.