Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Sut i dwyn tenantiaeth i ben?


Rhaid i denantiaid rhoi o leiaf 28 diwrnod clir o rybudd i derfynu eu tenantiaeth.

  • Rhaid i’r 28 diwrnod yma ddod i ben ar ddiwedd y cyfnod rhentu llawn. Bydd unrhyw denantiaeth gychwynnodd cyn 08/10/2016 yn dod i ben yn awtomatig ar y dydd Sul; fodd bynnag os gychwynnodd eich cyfnod rhentu ar ôl 08/10/2016 bydd y cyfnod rhentu yn dibynnu ar y diwrnod gychwynnodd eich tenantiaeth h.y. os gychwynnodd eich tenantiaeth ar ddydd Iau, bydd yn terfynnu ar ddydd Mercher. Os hoffech eglurhad ar eich ddyddiad terfynu tenantiaeth disgwyliedig, cysylltwch a’r tîm Gwasanaeth Cwsmer ar 01248 752200
    Sylwer: Os ydych yn gwneud camgymeriad wrth lenwi y ffurflen, byddwn yn eich hysbysu ynghylch y dyddiad terfyn cywir yn ysgrifenedig.
  • Rhaid i’r Cyngor dderbyn y rhybudd 1 diwrnod clir cyn ddechrau’r rhybudd.
  • Os yw’n denantiaeth ar y cyd, bydd y rhybudd yn dod â’r denantiaeth cyfan i ben hyd yn oed os nad yw’r cyfan o’r cyd-denantiaid yn ei arwyddo. Mae hyn yn golygu y bydd raid i bawb sy’n byw yn yr eiddo adael erbyn y daw’r denantiaeth i ben.
  • Os ydych yn fodlon caniatau i ddarpar denantiaid ddod i weld yr eiddo yn ystod y cyfnod rhybudd (gyda Swyddog Tai), bydd gennych hawl i dderbyn talebau siopa gwerth £60 pan fyddwch yn rhoi’r goriadau yn ôl ar ddiwedd y denantiaeth. Nodwch, os gwelwch yn dda, os oes gennych unrhyw ddyledion tai (ôl-ddyledion rhent, tâl am waith trwsio, costau Llys), bydd y taliad yn cael ei roi yn erbyn y dyledion. 

I derfynu'ch tenantiaeth, cofrestrwch gyda'r porth ar-lein a llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Dod a fy nhenantiaeth i ben