Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai i Berchenogion Tai


Llywodraeth Cymru - Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai i Berchenogion Tai

Mae’r Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai sy’n cynnig cymorth ariannol i berchenogion tai preifat, yn cynnwys landlordiaid eiddo lle mae tenantiaid.

Mae’r cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi’r Cyngor i roi benthyciadau di-log i berchenogion eiddo sydd angen eu hatgyweirio neu eu huwchraddio er mwyn eu gwneud yn gynnes, yn saff ac yn ddiogel.

Mae’r cynllun wedi ei dargedu at bobl sy’n cwrdd â meini prawf fforddiadwyedd y cynllun ond a fydd efallai’n cael eu cyfyngu rhag cael at ffynonellau eraill o gyllid. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y daflen ar y Cynllun isod.

I gael eich ystyried ar gyfer y Cynllun, a fyddech cystal a llenwi Ffurflen Mynegi Diddordeb os gwelwch yn dda.

Fel arall, i gael gwybodaeth bellach ac i drafod y cynlluniau sydd gennych ar gyfer yr eiddo yn fanylach, cysylltwch gyda’r Tîm Tai Gwag ar 01248 752301/01248 752283 neu drwy anfon e-bost i swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk

Sylwer fod y benthyciad yn ddewisol ac nad oes modd rhoi sicrwydd y caniateir benthyciad hyd oni fydd yr ymgeisydd wedi derbyn rhybudd cymeradwyo swyddogol. 


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na