Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr tai gwag


A ydych chi’n berchen ar dŷ gwag ac am ei werthu? A ydych chi eisiau prynu tŷ gwag?

Os ydych, yna mae’n bosibl y gall y gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr tai gwag eich helpu.

Rydym yn cynnig gwasanaeth yn rhad ac am ddim i arddangos tai sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy. Ein nod yw gostwng nifer y tai gwag yn Ynys Môn drwy sicrhau y gellir dod â nhw yn ôl i ddefnydd.

Gellir defnyddio’r gwasanaeth p’un a oes angen gwneud rhyw fath o waith trwsio yn y tŷ neu os yw’n barod i rywun symud i mewn iddo ar unwaith.

Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio

Darperir gwybodaeth sylfaenol ar ein gwefan gan gynnwys

  • math a maint yr eiddol
  • lleoliad
  • pris yn fras
  • ffotograff

Mae ein data-bas prynwyr yn cynnwys manylion cyswllt, yr ardaloedd lle byddai’n well ganddynt brynu tŷ, eu cyllideb a’r math o eiddo a fyddai orau ganddynt.

Gall prynwyr sy’n cofrestru gyda ni ofyn am fanylion cyswllt gwerthwyr.

Cynhelir y trafodaethau a’r gwerthiant rhwng y prynwr a’r gwerthwr yn unig. Ein swyddogaeth ni yw cyflwyno gwerthwyr i ddarpar brynwyr ac, ar ôl hynny, ni fydd gennym unrhyw ran o gwbl yn y broses.

Ymwadiad

Mae’r Gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr Tai Gwag yn wasanaeth sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac nid ydym wedi cymryd unrhyw gamau i wirio cywirdeb unrhyw wybodaeth a roddwyd i ni mewn perthynas ag unrhyw un o’r tai sydd wedi eu cynnwys yn y cynllun ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau nac am unrhyw beth a adawyd allan.

Cwblhewch y ffurflen gais isod.

Rhaid i chi lofnodi’r ffurflen, felly bydd angen i chi argraffu copi o’r ffurflen a’i llenwi a’i hanfon yn ôl naill ai i’r cyfeiriad isod neu drwy ebostio copi wedi ei sganio at swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk

Anfonwch eich cais yn ôl drwy’r post i:

Swyddog Tai Gwag
Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW