Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth mae fy nhreth cyngor yn talu amdano?


Mae’r Cyngor yn cydnabod yr anhawster y gallai trethdalwyr ei gael yn talu’r Dreth Gyngor o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Fodd bynnag, mae’r Dreth Gyngor yn ffurfio tua 30% o incwm y Cyngor, incwm a fydd yn hanfodol er mwyn ariannu gwasanaethau hanfodol dros y misoedd nesaf. Rydym felly yn disgwyl i drethdalwyr geisio parhau i dalu eu taliadau misol, fel y nodir yn eu biliau Treth Cyngor.

Os bydd trethdalwyr yn cael anhawster talu oherwydd eu bod wedi colli eu gwaith a gostyngiad mewn incwm, mae cymorth ar gael drwy’r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a fyddai’n lleihau biliau unigol neu’n lleihau’r atebolrwydd i £0. 

Lle nad yw trethdalwyr yn gymwys am gymorth o dan y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, maent yn cael eu hannog i gysylltu gyda'r tim Treth y Cyngor i drafod dulliau amgen o dalu cyn gynted â phosibl drwy gysylltu ar 01248 750057 neu drwy ebost: refeniw@ynysmon.gov.uk Byddai’r trefniadau amgen yn dibynnu ar amgylchiadau unigol y trethdalwr.

Os oes gennych ymholiad am eich bil Treth Cyngor neu Cyfradd Busnes darllenwch ein atebion i'r cwestiynau cyffredin.

Mae tair elfen i’ch dreth gyngor.

  • mae un rhan yn mynd i Gyngor Sir Ynys Môn
  • mae rhan arall yn mynd i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd
  • a rhan arall yn mynd i’r cynghorau tref a chymuned

Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyfrifol am gasglu’r arian ar eu rhan ond mae’r heddlu a’r cynghorau tref a chymuned yn penderfynu ar eu lefelau treth eu hunain.