Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Casglu data electonig sy'n ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor


Cyfarwyddyd gan Gwynne Jones, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn o dan Orchymyn Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor (Cyfathrebiadau Electronig) 2006 ac Atodlen 12, Rhan 4 o’r Rheoliadau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013.

Mae’r dudalen hon yn nodi ymrwymiad cyfreithiol y Cyngor i ddatgan yn gyhoeddus ei bolisi ynglŷn â chasglu’n electronig, ddata sy’n ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn, yn unol â:-

Ar gyfer Budd-dal Tai:

Rhan 2 o Atodlen 11 Rheoliadau Budd-dal Tai 2006.

Rhan 2 o Atodlen 10 Rheoliadau Budd-dal Tai (Pobl sydd wedi cyrraedd yr oed cymwys ar gyfer credyd pensiwn y wladwriaeth) 2006. 

Ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor:

Rhan 1 o Atodlen 12 Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel y cafodd ei hymgorffori gan y Cyngor Sir Ynys Môn yn ei Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 2016-17 ar gyfer Hawlwyr sy’n Bensiynwyr a Hawlwyr nad ydynt yn Bensiynwr. 

drwy hyn yn rhoi’r cyfarwyddyd canlynol:- 

1. Ar yr amod y defnyddir y dull a gymeradwywyd gan yr Awdurdod, gellir defnyddio cyfathrebu electronig yn yr amgylchiadau canlynol:-

  • Gwneud cais am Fudd-dal Tai a / neu Ostyngiad yn y Dreth Gyngor
  • Diwygio cais am Fudd-dal Tai a / neu gais am Ostyngiad yn y Dreth Gyngor
  • Rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau ar gyfer cais Budd-dal Tai a / neu gais am Ostyngiad yn y Dreth Gyngor. 

2. Mae’r dulliau a gymeradwywyd gan yr Awdurdod ar gyfer defnyddio cyfathrebu electronig fel a ganlyn: 

Gwneud cais newydd 

  • Rhaid defnyddio’r ffurflen hawlio / ffurflen gais sydd ar wefan y Cyngor ar gyfer gwneud cais newydd. Rhaid i’r ffurflen gael ei chwblhau yn unol â’r cyfarwyddiadau sydd ar y wefan.
  • Rhaid i’r person gadw copi o unrhyw gyfathrebiad electronig, y rhif cyfeirnod a gynhyrchir, hawliad / cais, tystysgrif, hysbysiad, gwybodaeth neu dystiolaeth fel y gellir eu dangos i’r Awdurdod ar gais. Gall methiant i gynhyrchu’r dystiolaeth yn dilyn cais rhesymol gael ei ystyried fel methiant i gyfathrebu’n electronig yn llwyddiannus gyda’r Awdurdod.
  • Ceisiadau newydd electronig drwy apwyntiad a wnaed dros y ffôn neu drwy ymweld yn bersonol â Swyddfeydd y Cyngor yn Llangefni. Gellir gwneud apwyntiadau am geisiadau electronig o’r fath dros y ffôn ar 01248 752226 neu 01248 752658 9:00am -12:00pm a 3.00pm i 4.00pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener bob wythnos. 

Diwygio cais neu roi gwybod am newid mewn amgylchiadau

  • Drwy bost electronig i budd-dal@ynysmon.gov.uk;
  • Dros y ffôn ar 01248 752226 neu 01248 752658;
  • Rhaid i unrhyw berson sy’n anfon cyfathrebiad electronig at yr Awdurdod nodi’n glir eu henw llawn, cyfeiriad post llawn, dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Bydd unrhyw gyfathrebiad lle na fedr yr Awdurdod wirio pwy yw’r anfonwr yn cael ei ystyried fel un a wnaed yn annilys. 

3. Gall yr Awdurdod dderbyn delweddau ffotograffig a rhai a sganiwyd yn ddigidol o hysbysiadau, ffurflenni, tystiolaeth a gwybodaeth a ddarparwyd gan berson lle maent wedi cael eu gwirio gan un o swyddogion yr Awdurdod neu’r partner neu’r asiant a ddewiswyd ganddo. Lle nad yw wedi cael ei wirio, gall yr Awdurdod wneud cais i weld y gwreiddiol os na ellir cadarnhau ei ddilysrwydd mewn unrhyw ffordd arall. 

4. Gall yr Awdurdod benderfynu y gall sefydliadau penodol cymeradwy ei defnyddio mewn perthynas â cheisiadau electronig a gwybodaeth. Os felly, bydd angen i’r ymgeisydd gysylltu â’r sefydliadau mewn perthynas â hyn. 

5. Mae “System gyfrifiadurol swyddogol” yr Awdurdod i ddibenion cofnodi gwybodaeth sy’nymwneud â chyfathrebu electronig yn cael ei ddarparu gan Systemau Gwybodaeth Northgate Ltd ar gyfer Budd-daliadau Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Caiff system ffurflenni’r Cyngor i hawlio Budd-daliadau Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ei darparu gan Victoria Forms Ltd.

Mae’r systemau hyn hefyd yn cael eu hystyried fel “systemau cyfrifiadurol swyddogol” at ddibenion cofnodi gwybodaeth sy’n ymwneud â chyfathrebu electronig..

6. Gall yr Awdurdod ofyn am wybodaeth bellach neu dystiolaeth ategol wreiddiol cyn y gellir asesu / diwygio’r cais am Fudd-dal Tai a / neu gais am Ostyngiad yn y Dreth Gyngor. Gall yr Awdurdod wirio hawliadau / ceisiadau, tystysgrifau, hysbysiadau, gwybodaeth neu dystiolaeth gan ddefnyddio systemau a ffynonellau gwybodaeth trydydd parti yn ogystal â thrwy gysylltu’n uniongyrchol â pherson sy’n defnyddio cyfathrebiadau electronig neu drwy ddull arall. 

7. Bydd unrhyw hawliad / cais, diwygiad neu hysbysiad a dderbyniwyd: 

a) Nad yw’n cydymffurfio ag unrhyw un o’r safonau perthnasol yn annilys;

b) Sydd yn cydymffurfio â’r safon uchod ond sydd ddim yn cael ei dderbyn gan system gyfrifiadurol swyddogol yr Awdurdod, yn cael ei ystyried fel un na chafodd ei gyflwyno. 

8. Gall y cyfarwyddyd hwn yn cael ei dynnu’n ôl neu ei ddiwygio ar unrhyw adeg drwy gyhoeddi cyfarwyddyd pellach