Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Premiwm treth cyngor


O’r 1af Ebrill 2017 mae awdurdodau lleol yn gallu codi premiwm o hyd at 100% o’r gyfradd safonol treth gyngor ar dai gwag tymor hir ac ail gartrefi.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau dewisol i awdurdodau lleol i weithredu premiwm ar Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ac eiddo Gwag Hirdymor, sy’n cael eu dodrefnu ond nid yn cael eu meddiannu yn barhaol (a elwir yn aml fel ail gartrefi neu gartrefi gwyliau).

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu cyflwyno premiwm Treth y Cyngor 25%, yn effeithiol o 1 Ebrill 2017 ar gyfer eiddo a ddynodwyd fel cartrefi gwyliau / ail gartrefi neu dymor hir gwag ac nid yn cael eu defnyddio fel unig neu brif breswylfa rhywun.

O’r 1 Ebrill 2019, mae’r Cyngor wedi penderfynu codi premiwm o 100% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 200% mewn perthynas ag eiddo gwag hirdymor ac i godi premiwm o 35% sy’n ychwanegol i’r Dreth Gyngor lawn a godir h.y. 135% mewn perthynas ag ail gartref.

Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw i fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i:

  • ddod â chartrefi gwag tymor hir yn ôl i ddefnydd i ddarparu cartrefi diogel, sicr a fforddiadwy; ac
  • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

Mae rhai eithriadau i’r premiwm allai fod yn berthnasol:

  • Dosbarth 1 - Anheddau cael ei farchnata ar werth - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser
  • Dosbarth 2 - Anheddau cael ei farchnata i’w gosod - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser
  • Dosbarth 3 - Atodiadau ffurfio rhan o, neu’n cael ei drin fel rhan o’r, y prif annedd
  • Dosbarth 4 - Anheddau a fyddai’n unig neu brif breswylfa rhywun os nad oeddent yn byw mewn llety lluoedd arfog
  • Dosbarth 5 - lleiniau carafanau Meddiannu ac angorfeydd cychod
  • Dosbarth 6 - cartrefi tymhorol ble y flwyddyn - galwedigaeth gydol y gwaherddir
  • Dosbarth 7 - anheddau sy’n gysylltiedig â swydd

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am eithriad a restrir uchod cysylltwch â ni.

O’r 1 Ebrill 2017, byddwch yn amodol ar y Premiwm Treth y Cyngor 25% (ac o 1 Ebrill 2019 Premiwm y Dreth Gyngor o 100% ar eiddo gwag hirdymor a 35% ar ail gartref), fodd bynnag , mae gan y Cyngor gynlluniau os yw eich eiddo yn parhau i fod yn ail gartref neu eiddo gwag tymor hir.

Os hoffech chi i weithio gyda’r Cyngor er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn ôl i ddefnydd llawn amser, gallwn o bosibl eich cynorthwyo.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na