Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Talu eich treth cyngor


Mae’r Cyngor yn cydnabod yr anhawster y gallai trethdalwyr ei gael yn talu’r Dreth Gyngor o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Fodd bynnag, mae’r Dreth Gyngor yn ffurfio tua 30% o incwm y Cyngor, incwm a fydd yn hanfodol er mwyn ariannu gwasanaethau hanfodol dros y misoedd nesaf. Rydym felly yn disgwyl i drethdalwyr geisio parhau i dalu eu taliadau misol, fel y nodir yn eu biliau Treth Cyngor.

Os bydd trethdalwyr yn cael anhawster talu oherwydd eu bod wedi colli eu gwaith a gostyngiad mewn incwm, mae cymorth ar gael drwy’r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a fyddai’n lleihau biliau unigol neu’n lleihau’r atebolrwydd i £0. 

Lle nad yw trethdalwyr yn gymwys am gymorth o dan y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, maent yn cael eu hannog i gysylltu gyda'r tim Treth y Cyngor i drafod dulliau amgen o dalu cyn gynted â phosibl drwy gysylltu ar 01248 750057 neu drwy ebost: refeniw@ynysmon.gov.uk Byddai’r trefniadau amgen yn dibynnu ar amgylchiadau unigol y trethdalwr.

Os oes gennych ymholiad am eich bil Treth Cyngor neu Cyfradd Busnes darllenwch ein atebion i'r cwestiynau cyffredin.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch dalu eich bil treth cyngor

Debyd Uniongyrchol

Os yw hyn yn wir gall talu trwy DDEBYD UNIONGYRCHOL fod yn hwylus gan mai dyma’r modd fwyaf syml a diogel i chwi dalu Bil y cyngor a dyma pam:

  • Mae’r rheolaeth yn aros gyda chwi
  • Cewch sicrwydd arian yn ôl
  • Fe’i telir yn fisol ond dim ond un ffurflen sydd rhaid i chwi ei arwyddo ac fe fydd eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn gwneud y gweddill
  • Cewch anghofio sieciau, stampiau ac aros mewn ciw
  • Mae yn llawer mwy diogel na thalu ag arian parod
  • Mae’r dull hefyd yn llai costus ac yn fwy syml i’r cyngor ei weinyddu sydd felly yn mynd i fod yn
    fuddiol i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, mae gennych amser i archwilio rhywbeth nad ydych yn ei ddeall neu yn cytuno ag ef, ac o dan reolau y Gwarant Debyd Uniongyrchol fe delir yn ôl i’ch cyfrif unrhyw daliad a wnaethpwyd, oedd yn torri termau y cyfarwyddyd.

Sut mae newid i Ddebyd Uniongyrchol?

Yn syml iawn drwy gwblhau a dychwelyd y cyfarwyddyd debyd uniongyrchol sydd ar gael i’w lawrlwytho fel ffurflen pdf. Gweler y tab dogfennau ar dop y dudalen os gwelwch yn dda.

Taliadau ar lein

Gallwch wneud eich taliadau ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd Visa a Mastercard.

Talu ar-lein

Gwasanaeth taliadau ffôn

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth drwy ffonio 0300 123 0800 ar unrhyw ffôn “touch-tone” a byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i dalu. Cofiwch bydd angen eich cerdyn credyd neu ddebyd ynghyd â chyfeirnod eich cyfrif neu anfoneb.

Bydd y gwasanaeth ar gael 24-awr, 7-diwrnod y wythnos. Codir tâl Gradd Cenedlaethol ar y rhif 0300 ar bob galwad yn ddifater os ydynt yn galw o linell ddaearol neu ffôn symudol.

Ni chaiff unrhyw dal(iadau) a wneir ar ôl 4.00 yp ei roi yn erbyn eich cyfrif  tan (i fyny i) 3 diwrnod gwaith..

Noder: Ceir rhai eithriadau. Ni fydd y system yn derbyn taliadau am Rhenti Tai ble mae’r rhif rhent yn cynnwys llythrennau alffa rhifol.

Canolfan Gyswllt Cwsmer

Drwy ffonio 01248 751 844 rhwng 9.00 y.b. a 5.00 y.p. Gofalwch fod eich cerdyn debyd / credyd wrth law os gwelwch yn dda.

Swyddfa Bost

Gallwch wneud taliad gyda cerdyn debyd / arian neu siec (taladwy i Swyddfa Bost Cyf) mewn unrhyw Swyddfa Bost. Byddwch angen cerdyn talu sydd i’w gael oddiwrth y Cyngor. Os oes côd bar ar eich bil, ewch â hwn gyda chi.

PayPoint

Gallwch wneud taliadau mewn arian parod yn unrhyw safle PayPoint. Cysylltwch â’r Cyngor am gerdyn talu. I ddarganfod eich safle PayPoint agosaf ewch i safle we  www.paypoint.co.uk

Siec drwy’r post

Gallwch wneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ynys Môn’. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, fod rhif eich cyfrif Treth y Cyngor wedi’i ddyfynnu ar gefn y siec. Fe ddylech bostio eich siec i Gyngor Sir Ynys Môn, Blwch Post 29, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7ZF

Banc

Gallwch dalu trwy BACS i gyfrif banc cyffredinol y Cyngor rhif 79118615 yn National Westminster Bank, Cangen Llangefni, rhif côd 53-81-02. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, eich bod yn dyfynnu rhif eich cyfrif Treth Cyngor pan yn gwneud taliad. Fe all y banc godi tâl arnoch am y gwasanaeth yma.

Os byddwch yn cael trafferth defnyddio unrhyw un o’r dulliau talu hyn cysylltwch gyda ni, os gwelwch yn dda ar 01248 750057 yn ystod oriau agor 9am - 4pm neu wrth lenwi ein ffurflen ar lein.

Os rydych yn meddwl bod eich band prisio yn neu wedi bod yn anghywir mae'n bosib gall y Swyddog Rhestr adolygu eich band.

Mae mwy o wybodaeth fanwl ar gael gan y Swyddog Rhestru, Ty Glyder, 339 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1YA neu ffón:03000 505 505.

Mae’n bosib hefyd i chwi apelio pe credech na ddylech fod yn talu’r dreth gyngor, er enghraifft, am nad y chi yw’r perchennog, neu fod yr eiddo wedi ei eithrio neu bod camgymeriad wrth weithio’r bil allan.

Petaech yn dymuno apelio rhaid i chwi, yn y lle cyntaf ysgrifennu at y cyngor. Cewch ragor o fanylion am y dulliau apelio (gan gynnwys gwybodaeth am gyfrifoldeb y Tribiwnlysoedd Prisio) wrth ofyn i’r cyngor. Chewch chi ddim peidio â thalu’r dreth sy’n ddyledus pan fyddwch yn gwneud yr apêl.

Os yw’r apêl yn llwyddiannus yna byddwch â’r hawl i gael ad-daliad ar y rhan honno o’r dreth nad oedd rhaid i chwi ei thalu.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na