Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Meini prawf mynediad a chriteria gordanysgrifio ysgolion


Cynradd

Yn arferol derbynnir plant i ysgolion cynradd ym Môn unwaith y flwyddyn, yn y Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed. Yr unig eithriadau i fynediad yn y Medi yn dilyn penblwydd yn 4 oed fydd mewn achosion arbennig lle bydd yr Awdurdod o’r farn y byddai peidio caniatáu mynediad cynnar yn niweidiol i ddatblygiad addysgol a/neu gymdeithasol y plentyn yng nghyd-destun gofynion Deddf Plant 1989 neu Rhestr Amddiffyn Plant.

Uwchradd

yn arferol derbynnir plant i Ysgolion Uwchradd ym Môn unwaith y flwyddyn, yn y Medi yn dilyn eu penblwydd yn 11 oed. Yr unig eithriadau i fynediad yn y Medi yn dilyn penblwydd yn 11 oed fydd mewn achosion arbennig lle bydd yr Awdurdod o’r farn y byddai peidio trosglwyddo flwyddyn yn gynt neu beidio aros blwyddyn ychwanegol yn y sector cynradd yn niweidiol i ddatblygiad addysgol a/neu gymdeithasol y plentyn.

Cynradd ac uwchradd

Mae Deddf 1998 yn cadarnhau y gofyn i sicrhau fod Rhif Mynediad i bob ysgol gynradd ac uwchradd. Mae gan bob ysgol Rif Mynediad ar gyfer pob grwˆp oed perthnasol, h.y. ar gyfer yr oed y derbynnir plant i’r ysgol yn arferol. Cyn pennu neu newid rhif mynediad unrhyw ysgol bydd yr Awdurdod derbyn yn ymgynghori â llywodraethwyr perthnasol a, drwy’r Fforwm Mynediad, gyda’r partneriaid. Mae’r atodiadau i’r ddogfen yma yn dangos rhif mynediad pob ysgol
gynradd ac uwchradd ym Môn (tud. 32 - 42).

Mae Rhif Mynediad bob ysgol yn cael ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r dull asesu capasiti yn unol â’r arweiniad yn nogfen Llywodraeth Cymru, “Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru”

Unwaith y bydd Rhif Mynediad wedi ei bennu i ysgol bydd y rhif hwnnw’n cael ei barchu a dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd disgyblion yn cael eu derbyn uwchlaw’r rhif mynediad, a hynny ddim ond os bydd yr Awdurdod yn fodlon na fyddai mynediad mewn amgylchiadau o’r fath yn rhagfarnu addysg effeithiol a defnydd effeithiol o adnoddau.

Bydd yr awdurdod derbyn yn adolygu rhifau mynediad yn barhaus ac os bydd yr Awdurdod am amrywio’r rhif mynediad bydd yn ymgynghori ynglŷn â hyn.

Os bydd nifer y ceisiadau am fynediad a gyflwynir ar gyfer unrhyw grŵp blwyddyn ysgol yn is na rhif Mynediad yr ysgol bydd yr Awdurdod yn caniatáu mynediad i bob disgybl fydd wedi gwneud cais.

Os bydd nifer y ceisiadau am fynediad i unrhyw grŵp blwyddyn ysgol yn uwch na Rhif Mynediad yr ysgol bydd yr Awdurdod yn dewis pa ddisgyblion i’w derbyn, hyd at y Rhif Mynediad yn unol â’r meini prawf a ganlyn pan fydd yr Awdurdod yn fodlon fod y rhesymau a roddir gan y rhieni dros fynegi eu dymuniad i’w plentyn gael ei addysg yn yr ysgol dan sylw yn cyd-fynd ag un o’r meini prawf .

Ysgolion Uwchradd

 • Plant mewn gofal a phlant a oedd yn derbyn gofal.
 • Disgyblion yr argymhellir eu derbyn i’r ysgol dan sylw oherwydd anghenion meddygol neu seicolegol. Bydd yn rhaid i dderbyniadau o’r fath fod wedi eu cadarnhau gan gynghorwyr proffesiynol yr Awdurdod megis y Prif Seicolegydd Addysgol neu’r Prif Swyddog Meddygol.
 • Plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol sydd â brodyr neu chwiorydd yn mynychu’r ysgol eisoes, a fydd yn dal ar gofrestr yr ysgol (bl. 7-11) pan mae’r plentyn yn dechrau.
 • Plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol.
 • Plant sy’n byw tu allan i’r dalgylch sydd â brodyr neu chwiorydd yn yr ysgol eisoes a fydd yn dal ar gofrestr yr ysgol (bl. 7-11) pan mae’r plentyn yn dechrau.
 • Plant nad yw eu cartref o fewn dalgylch yr ysgol ond a fynychodd ysgol gynradd o fewn dalgylch yr ysgol uwchradd.

Pan fydd angen dewis rhwng mwy nag un ymgeisydd o fewn unrhyw un o’r meini prawf uchod, rhoddir blaenoriaethi’r ymgeiswyr sydd a’u cartref agosaf at yr ysgol ar hyd y ffordd gerdded addas fyrraf fydd yn cael ei fesur drwy ddefnyddio ‘Google Maps’. Os oes unrhyw amheuaeth yna bydd swyddog o’r Cyngor yn mesur y pellter.

Os bydd cais am fynediad yn cael ei wrthod bydd yr Awdurdod Derbyn, yn unol â’r polisi hwn, yn gwneud pob ymdrech i egluro’i benderfyniad yn ysgrifenedig ac yn rhoi dewisiadau eraill i’r rhieni i’w galluogi i sicrhau addysg addas i’w plentyn, gan gynnwys yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod.

Mae brawd/chwaer yn cynnwys brodyr a chwiorydd llawn, hanner brawd/chwaer, llys frawd/chwaer, a brodyr a chwiorydd maeth neu wedi eu mabwysiadu, sy’n byw yn yr un tyˆ.

At ddiben mynediad, cyfeiriad cartref plentyn yw’r cyfeiriad ble mae ef/hi yn treulio’r rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Dylai rhieni sicrhau eu bod yn hysbysu’r Adran Dysgu Gydol Oes o unrhyw newid cyfeiriad cyn ac ar ôl y dyddiad cau. Gall yr Awdurdod dynnu cynnig o le mewn ysgol yn ôl os derbynnir gwybodaeth bod y cyfeiriad a roddir yn gyfeiriad ffug.

Mewn achosion o geisiadau i efeilliaid neu enedigaethau lluosog eraill ble na all yr Awdurdod gynnig yr holl leoedd sydd eu hangen, gall rhieni dderbyn y lleoedd sydd wedi cael eu cynnig a derbyn lleoedd mewn ysgol arall ar gyfer y plentyn/plant eraill. Bydd y plentyn/plant yn cael eu rhoi ar y rhestr aros a fydd yn cael ei chadw tan 30 Medi.

Ysgolion cynradd

Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol dan Reolaeth

 • Plant mewn gofal a phlant a oedd yn derbyn gofal.
 • Disgyblion yr argymhellir eu derbyn i’r ysgol dan sylw oherwydd anghenion meddygol neu seicolegol. Bydd yn rhaid i dderbyniadau o’r fath fod wedi eu cadarnhau gan gynghorwyr proffesiynol yr Awdurdod megis y Prif Seicolegydd Addysgol neu’r Prif Swyddog Meddygol.
 • Plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol sydd â brodyr neu chwiorydd yn mynychu’r ysgol eisoes, a fydd yn dal ar gofrestr yr ysgol pan mae’r plentyn yn dechrau.
 • Plant sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol.
 • Plant sy’n byw tu allan i’r dalgylch sydd â brodyr neu chwiorydd yn yr ysgol eisoes a fydd yn dal ar gofrestr yr ysgol pan mae’r plentyn yn dechrau.

Pan fydd angen dewis rhwng mwy nag un ymgeisydd o fewn unrhyw un o’r meini prawf uchod, rhoddir blaenoriaeth i’r ymgeiswyr sydd a’u cartref agosaf at yr ysgol ar hyd y ffordd gerdded addas fyrraf fydd yn cael ei fesur drwy ddefnyddio ‘Google Maps’. Os oes unrhyw amheuaeth yna bydd swyddog o’r Cyngor yn mesur y pellter.

Os bydd cais am fynediad yn cael ei wrthod bydd yr Awdurdod Derbyn, yn unol â’r polisi hwn, yn gwneud pob ymdrech i egluro’i benderfyniad yn ysgrifenedig ac yn rhoi dewisiadau eraill i’r rhieni i’w galluogi i sicrhau addysg addas i’w plentyn, gan gynnwys yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod.

Mae brawd/chwaer yn cynnwys brodyr a chwiorydd llawn, hanner brawd/chwaer, llys frawd/chwaer, a brodyr a chwiorydd maeth neu wedi eu mabwysiadu, sy’n byw yn yr un tŷ.

At ddiben mynediad, cyfeiriad cartref plentyn yw’r cyfeiriad ble mae ef/hi yn treulio’r rhan fwyaf o’r wythnos ysgol. Dylai rhieni sicrhau eu bod yn hysbysu’r Adran Dysgu Gydol Oes o unrhyw newid cyfeiriad cyn ac ar ôl y dyddiad cau. Gall yr Awdurdod dynnu cynnig o le mewn ysgol yn ôl os derbynnir gwybodaeth bod y cyfeiriad a roddir yn gyfeiriad ffug.

Mewn achosion o geisiadau i efeilliaid neu enedigaethau lluosog eraill ble na all yr Awdurdod gynnig yr holl leoedd sydd eu hangen, gall rhieni dderbyn y lleoedd sydd wedi cael eu cynnig a derbyn lleoedd mewn ysgol arall ar gyfer

Ysgol Babyddol Santes Fair, Caergybi

Ysgol Babyddol dan Gymorth Gwirfoddol yw Ysgol Babyddol y Santes Fair, Caergybi ac, fel y cyfryw, yn unol â pharagraff 2.32 Côd Derbyn i Ysgolion a’r ddeddfwriaeth berthnasol, mae’n rhoi blaenoriaeth i aelodau o’r ffydd Babyddol. Os enwir yr ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae gan y Corff Llywodraethu ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol. Lle mae nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael bydd y Corff Llywodraethu’n cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio a ganlyn. Dylid cyflwyno ceisiadau am fynediad i’r dosbarth derbyn a’r dosbarth meithrin erbyn 1af Mawrth.

Noder: Bydd Plant Mewn Gofal yn cael blaenoriaeth ym mhob categori.

 • Plant Pabyddol a fedyddiwyd sydd mewn gofal cyhoeddus (plant y gofelir amdanynt). Gofynnir am brawf o ddyddiad geni ar ffurf Tystysgrif Geni a Phrawf o Fedyddio ar ffurf Tystysgrif Bedydd.
 • Plant Pabyddol a fedyddiwyd o fewn y plwyfi y mae’r ysgol yn eu gwasanaethu. Mae prawf o ddyddiad geni ar ffurf Tystysgrif Geni a phrawf o Fedyddio ar ffurf Tystysgrif Bedydd yn ofynnol.
 • Plant Pabyddol a fedyddiwyd y gall yr ysgol hon gyfarfod yn briodol â’u hanghenion meddygol, addysgol neu fugeiliol.
 • Plant sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ar adeg y mynediad tebygol.
 • Plant Enwadau Cristnogol eraill. Byddai’n angenrheidiol i rieni o’r fath fod wedi mynegi dymuniad gwirioneddol iddynt gael eu haddysgu mewn Ysgol Babyddol a bod yn llwyr gefnogol o’i hethos Babyddol. Byddai angen cefnogi ceisiadau o’r fath, yn ysgrifenedig, drwy brawf o ddyddiad geni ar ffurf Tystysgrif Geni a byddai prawf o Fedydd ar ffurf Tystysgrif Bedydd yn ofynnol.
 • Plant o ffydd arall y mae eu rhieni’n arddangos ymroddiad i ethos yr ysgol.
 • Plant y mae’r AALL wedi gofyn yn benodol am le iddynt yn yr ysgol.

Pe digwyddai unrhyw ordanysgrifio yn nifer y ceisiadau a wnaed o dan unrhyw un o’r dosbarthiadau uchod, yna bydd y Pwyllgor Derbyniadau yn cynnig lleoedd yn gyntaf i blant sy’n byw agosaf at yr ysgol yn ôl pellter cerdded byrraf gan ddefnyddio’r ffordd fawr gyhoeddus.

Os bydd cais am fynediad wedi ei wrthod gan y Corff Llywodraethu, gall rhieni apelio i Banel Apeliadau Annibynnol. Mae’n rhaid i’r apêl hon gael ei hanfon yn ysgrifenedig at glerc y Llywodraethwyr yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gwaith) o’r gwrthod. Mae’n rhaid i’r Rhieni roi rhesymau dros apelio’n ysgrifenedig ac mae penderfyniad y Panel Apêl yn ywrwymol ar y llywodraethwyr.

Ysgol Sefydledig Caergeiliog

Uned Feithrin

Derbynnir plant i’r Uned Feithrin ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu 3ydd penblwydd.

Mae’r holl dderbyniadau yn ddibynnol ar faint o leoedd sydd ar gael.

Gofynnir i rieni gwblhau ‘Ffurflen Gais - Cofrestru Disgybl’ ar gyfer eu plentyn. Hefyd, gwahoddir darpar rieni i gysylltu â’r Ysgol i wneud apwyntiad gyda’r Cofrestrydd a fydd yn trefnu iddynt gael gweld yr ysgol ac i drafod polisïau’r ysgol.

Bydd rhieni yn cael gwybod drwy lythyr os oes lle yn cael ei gynnig i’w eu plentyn ai peidio.

Os bydd gordanysgrifio bydd y Llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i blant fel a ganlyn :

 • Plant sydd â brawd a/neu chwaer eisoes yn yr ysgol.
 • Plant sydd a’u cartref agosaf i’r ysgol.
 • Mynediad drwy gludiant cyhoeddus.

Mewn achosion lle nad oes lleoedd ar gael, gofynnir i rieni roi gwybod i’r ysgol os ydynt yn dymuno rhoi enw eu plentyn ar restr aros yr Uned.

Adran Babanod ac Iau

Gellir derbyn plant i’r ysgol yn llawn amser ar gyfer Addysg Orfodol ddechrau’r tymor yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd.

Mae pob Mynediad yn destun argaeledd lleoedd.

Rhoddir gwybod i rieni yn ysgrifenedig a ellir cynnig lle ai peidio i’w plentyn yn yr ysgol.

Yn unol â Deddf Addysg 1998, mae gan yn yr ysgol rif Derbyn. Os bydd nifer y ceisiadau am fynediad yn llai na’r rhif mynediad, bydd yr Ysgol yn derbyn pob disgybl sydd wedi gwneud cais am fynediad.

Os bydd nifer y ceisiadau’n fwy na Rhif Mynediad yr Ysgol, derbynnir disgyblion hyd at y rhif mynediad yn unol â’r meini prawf a ganlyn :

 • Disgyblion a argymhellir i’w lleoli yn yr ysgol am resymau meddygol neu gymdeithasol eithriadol. Mewn achosion o’r fath, gofynnid am gadarnhad gan ymgynghorwyr proffesiynol.
 • Cysylltiadau brodyr a chwiorydd.
 • Pellter o’r Ysgol, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i ddisgyblion y mae eu cartref agosaf at yr Ysgol ar y llwybr agosaf o’r cartref i’r ysgol.
 • Mynediant drwy gludiant cyhoeddus.

Lle gwrthodwyd mynediad i ddisgybl, bydd yr Ysgol yn esbonio’r penderfyniad hwn yn ysgrifenedig a bydd yn trafod yr holl ddewisiadau sydd ar gael i rieni.


Chwilio A-Y