Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Mynediad disgyblion i Dosbarthiadau Meithrin a derbyn Ysgolion Cynradd - 2018 - ffurflenni cais


Mae’r ffurflenni cais ar gael o’r ysgolion cynradd, yr Adran Dysgu Gydol Oes neu gweler isod.

I’w chwblhau ar ran disgyblion sy’n gwneud cais am fynediad i ddosbarth DERBYN a MEITHRIN Ysgol Gynradd. Dylid nodi fod rhaid gwneud cais am fynediad llawn amser hyd yn oed os yw eich plentyn eisoes yn ddisgybl rhan amser yn yr ysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglyn â pha ysgol yw eich ysgol dalgylch, yna cysylltch â’r Swyddfa Addysg ar 01248 750057.

Dylai rhieni sy’n dymuno anfon eu plant i Ysgol Santes Fair neu Ysgol Caergeiliog anfon y ffurflen i Swyddfa Addysg cyn gynted a phosib ac erbyn Chwefror 1af, 2019 fan bellaf.

Gellir gwneud cais am fynediad i ddosbarth MEITHRIN neu dderbyn drwy lenwi'r ffurflen arlein neu drwy lawrlwytho y PDF isod.

I wneud cais am y gwasanaeth, cofrestrwch gyda'r porth ar-lein a llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Ffurflen gais arlein am fynediad i ddosbarth MEITHRIN Ffurflen gais arlein am fynediad i ddosbarth DERBYN,

NODER : Dylid sicrhau bod cais yn cael ei gyflwyno ar ran plentyn yn nodi yr ysgol o’ch dewis. Bydd ceisiadau lle mae’r rhieni wedi nodi eu dewis o ysgol yn cael blaenoriaeth dros y ceisiadau lle na nodir dewis.

Ni fydd yr Awdurdod yn ystyried unrhyw gais hwyr hyd nes bydd lleoedd wedi eu gosod i’r plant sydd a’u ceisiadau wedi eu derbyn erbyn y dyddiad cau.]

Dylid nodi nad yw cyflwyno cais cyn y dyddiad cau yn gwarantu lle yn yr ysgol o ddewis. Rhoddir gwybod i rieni erbyn diwedd mis Mai os yw eu plentyn wedi cael ei dderbyn i’r ysgol o’u dewis neu beidio.

Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at ein llawlyfr ‘Gwybodaeth i Rieni’ drwy y ddogfen isod.


Chwilio A-Y