Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Tocynnau bws ysgol


Oherwydd deddfwriaeth Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus 2000 (PSVAR), ni fydd yr Awdurdod yn codi tâl am docynnau bws ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Bydd angen tocyn bws ar bob disgybl sy’n teithio ar fws ysgol erbyn 1 Medi 2021. 

Ni fydd modd teithio ar fws ysgol heb docyn ar ôl y dyddiad hwn.

Bydd angen i chi gwblhau cais ar wahân ar gyfer pob dysgwr ond peidiwch â ail-chyflwyno eich cais oherwydd bydd yn cymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch.

Darllenwch y wybodaeth isod cyn gwneud cais.

Cais am docyn bws ysgol

Disgyblion heb hawl i gludiant am ddim

Bydd angen i bob disgybl nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim o dan y polisi presennol wneud cais am docyn bws.  

Mae disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim yn perthyn i un o'r 3 chategori canlynol.

  • dysgwyr Blwyddyn 7 i 11 sy'n byw llai na 3 milltir o'u hysgol dalgylch
  • dysgwyr Blwyddyn 12 a 13
  • dysgwyr sy'n byw y tu allan i'r dalgylch ac sy'n dymuno manteisio ar y cynllun seddi gweigion

Os bydd eich plentyn yn perthyn i un o'r 3 chategori uchod, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais. Fodd bynnag, os bydd eich cais yn llwyddiannus, ni chodir tâl arnoch am y flwyddyn academaidd hon.

Cofiwch fod seddi gwag yn gyfyngedig ac nad yw gwneud cais yn gwarantu y byddwch yn cael tocyn bws.

Plant blynyddoedd 7 i 11 yn byw mwy na 3 milltir o'r ysgol

Nid oes angen i ddysgwyr blynyddoedd 7 i 11 gyflwyno cais ar gyfer Medi 2021 os ydynt yn byw mwy na 3 milltir o’u hysgol ddalgylch - byddent yn derbyn, neu wedi derbyn, tocyn yn barod. 

Gwiriwch y dyddiad terfynu ar docyn bws presennol y dysgwr cyn gwneud cais newydd.

Yn unol â’r polisi, disgwylir y bydd rhieni yn gwneud trefniadau ar gyfer y 2 filltir gyntaf i gwrdd ag unrhyw gludiant a ddarperir gan yr Awdurdod. 

Mae croeso i chi gysylltu â'r Adran Drafnidiaeth ar 01248 752456 a fydd yn gallu eich cynorthwyo i lenwi'r ffurflen, os oes angen.

Gallwch hefyd gyflwyno unrhyw ymholiad drwy e-bost i: AddysgEducation@ynysmon.gov.uk

Cynhelir gwiriadau rheolaidd o Fedi 2021 er mwyn sicrhau fod gan bob dysgwr sy’n teithio ar fws ysgol docyn bws dilys.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na