Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Tocynnau teithio ysgol


Gan ein bod ar hyn o bryd yn aros am ganllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch trefniadau trafnidiaeth ysgol o fis Medi 2020 ymlaen, ni allwn gyhoeddi tocynnau bws ar gyfer y cynllun seddi gwag ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, cofrestrwch eich diddordeb drwy ddilyn y ddolen isod ac os bydd yr Awdurdod mewn sefyllfa i gyhoeddi tocynnau bws, cewch eich hysbysu dros e-bost a'ch cyfeirio at y ffurflen gais berthnasol ar-lein (noder nad yw datgan diddordeb yn y cynllun yn gwarantu sedd wag yn awtomatig pan/os daw ar gael).

Noder y dylech ond cofrestru eich diddordeb:

  • os ydych yn rhiant i ddisgybl ysgol uwchradd ac mae’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol addas agosaf yn llai na 3 milltir
  • os ydych yn rhiant i ddisgybl sy’n mynychu ysgol all-ddalgylch oherwydd dewis rhieniol
  • os ydych yn rhiant i ddisgybl sy’n 16+ ac felly nid ydynt yn gymwys am drafnidiaeth am ddim

Nid oes angen i rieni disgyblion sydd o oedran ysgol gorfodol sy’n byw 3 milltir neu fwy oddi wrth yr ysgol addas agosaf ac sydd felly’n gymwys am drafnidiaeth am ddim wneud cais. 

Cofrestru diddordeb mewn tocynnau teithio ysgol 2020 / 2021

Mae croeso i chi hefyd gysylltu â'r Adran Trafnidiaeth ar 01248 752456 a fydd yn gallu eich cynorthwyo i lenwi’r ffurflen, os oes angen.

Gallwch hefyd gyflwyno unrhyw ymholiad dros e-bost at:  AddysgEducation@ynysmon.gov.uk