Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trefniadau cludiant ysgol o fis Medi 2020


Mae’r Cyngor yn gweithio at ailddechrau ei wasanaethau trafnidiaeth ysgol a’i lwybrau trafnidiaeth, er efallai y bydd y capasiti eistedd sydd ar gael yn parhau i gael ei gyfyngu gan yr arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol ar rai llwybrau teithio. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn annog rhieni a gofalwyr i fynd â’u plant i’r ysgol drwy gerdded neu feicio, neu fel arall gyda char preifat yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth ysgol. Fodd bynnag, rydym yn deall na fydd hyn yn bosib i rai.

Lle mae cyfyngiad ar gapasiti eistedd oherwydd gorfod cadw pellter cymdeithasol, bydd y rhai sy’n gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim ac sydd methu â mynychu hebddi yn cael blaenoriaeth yn unol â pholisi’r Cyngor. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei darparu os bydd rhaid blaenoriaethu.

Oherwydd diffyg capasiti cludiant cyhoeddus, ni fyddem yn cynnig tocyn teithio arferol ar gyfer bws cyhoeddus i ddisgyblion yn byw llai na 3 milltir o’i ysgol ddalgylch, tocyn i ddisgyblion blynyddoedd 12-13 na thocyn i ddisgyblion sydd yn bennaf yn mynychu ysgolion all-ddalgylch ar gludiant cyhoeddus/bws cyhoeddus. Bydd y sefyllfa yma yn cael ei adolygu fel mae capasiti yn cynyddu. Yn y cyfamser, os oes angen, bydd angen i’r disgyblion yma prynu tocyn dyddiol ar y bws a thalu’r gweithredwr. Os oes unrhyw wagle ar drafnidiaeth ysgol penodedig, gall tocyn gael ei archebu trwy’r Awdurdod Lleol.

Rydym yn disgwyl am arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru ar drefniadau trafnidiaeth ysgol. Yn y cyfamser, rydym yn gweithio gydag ysgolion a lleoliadau addysgol eraill i ddarparu’r un llwybrau trafnidiaeth prif lif.

Gall trafnidiaeth eich plentyn edrych yn wahanol pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol. Gall rhai newidiadau gynnwys teithio gyda disgyblion eraill, staff trafnidiaeth yn gwisgo PPE gan gynnwys masgiau neu fisors. Rydym yn deall y gall y newidiadau i’r daith ysgol boeni rhai plant a phobl ifanc. Gofynnwn yn garedig i chi egluro’r newidiadau hyn i’ch plentyn o flaen llaw i’w helpu i baratoi.

Ar gyfer y disgyblion sydd eisoes yn derbyn trafnidiaeth ysgol am ddim neu’r disgyblion y mae trefniadau wedi eu gwneud ar eu cyfer at fis Medi, gobeithiwn y bydd y llwybrau trafnidiaeth ysgol prif lif yn parhau i weithredu fel yr oeddent cyn y pandemig COVID-19.

Mae bysiau gwasanaeth cyhoeddus yn gweithredu ar amserlen gyfyngedig - gweler amserlenni presennol.

Noder na allwn warantu sedd ar fws gwasanaeth cyhoeddus.

Rydym yn deall y gall teuluoedd fod yn orbryderus ynglŷn â threfniadau trafnidiaeth cartref i’r ysgol yn ystod y pandemig COVID-19. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu cymorth ac i gadw pethau mor gyson â phosib gan geisio defnyddio’r un contractwr, gyrrwr a goruchwyliwr teithio ond efallai y bydd rhaid i ni ddarparu cerbydau mwy i alluogi pellter cymdeithasol.

Gall trafnidiaeth eich plentyn edrych yn wahanol pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol. Gall rhai newidiadau gynnwys teithio gyda disgyblion eraill, staff trafnidiaeth yn gwisgo PPE gan gynnwys masgiau neu fisors. Rydym yn deall y gall y newidiadau i’r daith ysgol boeni rhai plant a phobl ifanc. Gofynnwn yn garedig i chi egluro’r newidiadau hyn i’ch plentyn o fl\aen llaw i’w helpu i baratoi.

Er mwyn gwneud cais i brynu tocyn bws fe fydd angen llenwi ffurflen ar-lein.

Noder na allwn werthu tocynnau ar gyfer bysiau gwasanaeth ar hyn o bryd oherwydd prinder argaeledd ond byddwn yn adolygu’r sefyllfa’n reolaidd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arweiniad ar ailagor ysgolion ym Medi a bydd y Cyngor yn gweithio i’r canllawiau hynny wrth fynd ymlaen.

Rydym yn disgwyl am arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru ar drefniadau trafnidiaeth ysgol.

Mae’n bwysig i rieni/gofalwyr a phlant gadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd. Dylid dangos i blant sut i gau eu beltiau gwregys, gan sicrhau y cedwir cyswllt personol i’r lleiafswm.

Gofynnwn i rieni a gofalwyr helpu i gyfathrebu pwysigrwydd dilyn hylendid dwylo a resbiradol da a phellter cymdeithasol gyda disgyblion, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cadw pawb yn ddiogel.

Mae hyn yn golygu dilyn y rhagofalon dilynol:

 • peidiwch â theithio os ydych yn profi unrhyw symptomau o COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19 ac/neu’n byw gyda rhywun sydd gan symptomau neu sy’n agored yn glinigol i niwed
 • ystyriwch a yw defnyddio trafnidiaeth ysgol yn wirioneddol angenrheidiol
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ
 • cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn byw gyda chi drwy gydol y daith i’r ysgol, gan gynnwys yn y safle bws ac yn y cerbyd. Os na fydd hyn yn bosib, ddylech osgoi gyswllt corfforol ac wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • osgowch gyswllt corfforol ag eraill
 • bydd ffenestri yn agored ar gyfer awyriad
 • wynebwch oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio trafnidiaeth
 • lleihewch y nifer o arwynebau a gyffyrddwch ynddynt, ac yn benodol osgowch gyffwrdd mewn arwynebau fel canllawiau (handrails) a silffoedd ffenestr
 • peidiwch â chyffwrdd yn eich wyneb
 • cadwch yr amser a dreuliwch wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib wrth ddefnyddio trafnidiaeth ysgol
 • peidiwch â bwyta nac yfed pan fyddwch yn defnyddio’r drafnidiaeth ysgol
 • ymarferwch hylendid resbiradol da. Mae’r dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ yn bwysig. Gall eich plant ddod ag hancesi ar y drafnidiaeth, gan gael gwared ag unrhyw rai a ddefnyddir cyn gadael y bws
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael yr ysgol ac ar ôl cyrraedd adref

Nodwch y gall gwrthod i gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, hylendid da a phellter cymdeithasol beryglu lle eich plentyn ar drafnidiaeth ysgol. Gwerthfawrogwn eich cymorth i atgyfnerthu’r neges hon gyda’ch plentyn yn fawr.

Mae pellter cymdeithasol yn berthnasol ar gyfer plant yn ogystal ag oedolion er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo’r firws. Dylai disgyblion gadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill nad ydynt yn byw gyda nhw. Os nad yw hyn yn bosib, dylent osgoi cyswllt corfforol a dylent wynebu oddi wrth eraill.

Bydd gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus o 27 Gorffennaf 2020. Mae Cyngor Môn yn argymell yn gryf y dylai pob disgybl ysgol uwchradd sy’n defnyddio trafnidiaeth ddynodedig o’r cartref i’r ysgol wisgo gorchudd wyneb. Tra gall rhieni / gofalwyr fod yn teimlo’n bryderus ynglŷn â’r risgiau o ddefnyddio trafnidiaeth ysgol yn ystod y pandemig COVID-19, dylent benderfynu a ydynt am wneud hynny ynteu a ddylent wneud trefniadau eu hunain i gludo eu plentyn i ac o’r ysgol os oes well ganddynt.

Rydym yn disgwyl am arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru ar drefniadau trafnidiaeth ysgol. Bydd trefniadau eistedd yn cael eu hystyried yn ofalus yn unol â’r arweiniad hwn. Bydd yr holl weithredoedd priodol yn cael eu cymryd i leihau a lliniaru risg ar y sail:

 • bod y risg cyffredinol o COVID-19 i blant a phobl ifanc yn isel
 • bod trafnidiaeth ysgol yn cludo’r un grŵp o ddisgyblion yn rheolaidd a gall y disgyblion hynny fod gyda'i gilydd yn yr ysgol hefyd
 • bod brodyr a chwiorydd yn gallu eistedd gyda’i gilydd
 • lle bo modd, dylid osgoi eistedd wyneb i wyneb
 • na fydd unrhyw gyswllt rhwng disgyblion a theithwyr eraill h.y. aelodau o’r cyhoedd
 • bydd ffenestri ac awyrellau to yn cael eu cadw’n agored lle bo modd
 • bydd cyswllt yn cael ei leihau gydag unigolion sy’n sâl
 • dylai’r holl deithwyr, gan gynnwys y gyrwyr a’r goruchwylwyr teithio olchi eu dwylo neu ddefnyddio diheintydd dwylo cyn mynd ar drafnidiaeth ac wrth gyrraedd yr ysgol neu’r cartref
 • os oes amheuaeth o achos, neu achos wedi’i gadarnhau o COVID-19, yna bydd yn hawdd adnabod pwy oedd yn teithio ar ba gerbyd, sy’n helpu gyda phrofi, olrhain ac amddiffyn;bydd trefn lanhau a diheintio drwyadl ar waith cyn / ar ôl pob taith

I sicrhau nad yw disgyblion yn mynd heibio’i gilydd ar y bws gan leihau’r pellter cymdeithasol, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei dilyn:

 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd i’r ysgol, bydd rhaid i ddisgyblion eistedd yn y sedd agosaf sydd ar gael at y cefn, ac mae’n rhaid i’r plentyn neu’r person ifanc sydd agosaf at y fynedfa fynd oddi ar y bws gyntaf
 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd adref o’r ysgol, dilynwch gyfarwyddyd gan y gyrrwr/aelod o staff yr ysgol. Mae’n rhaid i ddisgyblion o blwyddyn ysgol hynaf mynd ar y bws gyntaf ag eistedd ar y seddi pellaf sydd ar gael yng nghefn y bws, gyda’r unigolion yn y flwyddyn ysgol ieuengaf yn mynd ar y bws yn olaf ac eistedd agosaf i du blaen y bws

Dim ond teithwyr sydd â chymeradwyaeth o flaen llaw i deithio ac sy’n gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim fydd yn cael defnyddio’r drafnidiaeth gartref i’r ysgol. Bydd gan yrwyr restrau o ddisgyblion a fydd yn cael eu dyrannu i’w cerbyd bob dydd.

Bydd y sawl nad ydynt yn gymwys i deithio yn cael eu gwrthod rhag mynd ar y cerbyd gan nad yw’n gyfrifoldeb i’r Awdurdod Lleol ddarparu trafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol iddynt.

Pwrpas olrhain cysylltiadau yw amddiffyn iechyd cyhoedd Cymru a rheoli lledaeniad y firws. Mae olrhain cysylltiadau bellach yn rhan hanfodol o’r strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

Ers dechrau Gorffennaf, mae olrhain cysylltiadau wedi bod ar waith ar draws Gymru, a bydd angen cynnal hyn ar lefel arwyddocaol, o bosib am y flwyddyn nesaf neu tan y darganfyddir brechiad.

Mae gwybodaeth am ble mae'r sawl sydd wedi profi'n bositif wedi bod mewn cysylltiad ag eraill yn hanfodol. Mae angen gwybodaeth ar y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu ynglŷn â lle mae’r unigolyn wedi bod, a phwy sydd wedi bod mewn cyswllt gyda nhw. At y diben hwn, mae disgwyl i rai busnesau gasglu a chadw gwybodaeth ynglŷn â phwy sydd wedi bod ar y fangre a phryd am 21 diwrnod. Golyga hyn bod rhaid i weithredwyr trafnidiaeth ysgol ymdrin â manylion personol y disgyblion sy’n teithio gyda nhw ar ran y Cyngor ac ysgolion er mwyn olrhain cysylltiadau.

Bob tro y mae disgyblion yn dod ar drafnidiaeth ysgol, bydd y gyrrwr yn ticio cofrestr a baratoir o flaen llaw o ddisgyblion sydd ar y bws, bws mini neu’r tacsi penodol hwnnw er mwyn cadarnhau pwy sydd ar bob taith. Bydd y gofrestr yn cynnwys enwau llawn disgyblion a pha flwyddyn ysgol y maent ynddi ar gyfer bob taith unigol (bydd y gofrestr hefyd yn cynnwys dyddiad ac amser y daith) fel y gellir eu hadnabod os oes angen ymgymryd ag olrhain cysylltiadau.

Bydd y gweithredwr trafnidiaeth yna’n rhannu’r cofrestrau cyflawn gyda’r Cyngor yn ddiogel. Bydd y Cyngor ac ysgolion yn gallu rhannu manylion cyswllt disgyblion (megis rhifau ffôn disgyblion/rhieni/gofalwyr) gyda’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu’r GIG os yw’r angen am hynny yn codi.

Dim ond os codir achosion o’r coronafeirws (h.y. mwy nag un achos newydd o’r coronafeirws) sy’n cael eu holrhain i fangre benodol y bydd manylion disgyblion yn cael eu defnyddio. Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru’n defnyddio’r wybodaeth hon i weld a allai disgyblion fod wedi cael eu hamlygu ar gludiant i'r ysgol.

Bydd gwybodaeth bersonol a gesglir wrth deithio ar drafnidiaeth ysgol yn cael ei phrosesu yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a dim ond at ddibenion olrhain cysylltiadau y bydd yn cael ei chasglu.

Bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod o ddyddiad pob taith unigol. Ar ôl 21 diwrnod, bydd yr wybodaeth hon yn cael ei gwaredu’n ddiogel neu ei dileu o unrhyw systemau a ddefnyddir gan y gweithredwr trafnidiaeth a’r Cyngor.

Gofynnwn i rieni a gofalwyr helpu i gyfleu i ddisgyblion bwysigrwydd cefnogi'r gyrrwr i gadarnhau eu bod ar daith benodol, a gofynnwn iddynt beidio â symud tuag at eu sedd nes eu bod wedi cadarnhau gyda'r gyrrwr eu bod yn bresennol.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag olrhain cysylltiadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn i weithredwyr trafnidiaeth ddilyn Arweiniad Llywodraeth Cymru.

Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys gweithredoedd megis diheintio rheolaidd, glanhau cerbydau yn drwyadl a defnydd o PPE.

Yn sesiwn friffio coronafeirws ddyddiol Llywodraeth Cymru ar 13 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai’n orfodol o 27 Gorffennaf 2020 i wisgo gorchudd wyneb tair haen wrth ddefnyddio bysiau, trenau a thacsis gwasanaeth cyhoeddus lle nad yw bob amser yn bosib cadw pellter cymdeithasol o ddwy fedr wrth deithio, er mwyn helpu i leihau’r risg o drosglwyddo.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol ar gyfer plant dan 11. Mae Cyngor Môn yn argymell yn gryf y dylai pob disgybl ysgol uwchradd sy’n defnyddio trafnidiaeth ddynodedig o’r cartref i’r ysgol wisgo gorchudd wyneb.

Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sut i greu gorchudd wyneb a sut i gael gwared â nhw’n ddiogel.

Mae tystiolaeth glir yn parhau mai’r ffordd fwyaf effeithiol o amddiffyn eich plentyn ac eraill rhag haint yw dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd mewn arwynebau a’ch wyneb, a golchi’ch dwylo’n rheolaidd. Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn hytrach nag unrhyw un o’r rhagolygon eraill hyn.

Efallai na fydd yn bosib i blant ieuengach, plant ag anghenion arbennig neu blant sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu wisgo gorchudd wyneb. Dylir plant oed uwchradd defnyddio gorchudd wyneb ar gludiant trefnir gan yr Awdurdod Lleol (ac mae’n rhaid iddynt wisgo un ar drafnidiaeth gyhoeddus), ond nid yw gorchuddion wyneb yn cymryd lle hylendid a phellter cymdeithasol da.

Ceir rhagor o wybodaeth am cludiant ysgol ar wefan Trafnidiaeth Cymru.