Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cymorth i ddarparwyr gofal plant: y coronafeirws (COVID-19)


Os ydych yn rhedeg gwasanaeth gofal plant fel meithrinfa neu crèche neu os ydych yn warchodwr plant, mae’n bosibl bod cymorth ar gael ichi o 1 neu fwy o gynlluniau yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Cynllun cymorth gofal plant, benthyciadau, grantiau a chefnogaeth i ddarparwyr gofal plant.

Coronafeirws: canllawiau darparwyr gofal plant i rai dan bum mlwydd oed:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cynnig Gofal Plant Cymru, sy'n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed, ar gau i blant sydd i fod i ddechrau ar ôl gwyliau'r Pasg. Gwneir hyn er mwyn sicrhau y gellir defnyddio'r cyllid i helpu gweithwyr allweddol gyda'u costau gofal plant a chefnogi plant sy'n agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol ac eithrio ffioedd cadw darparwyr gofal plant. Bydd  hefyd yn parhau i ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Bydd yn gwneud hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu'r sefyllfa wedi hynny. 

Am wybodaeth a chefnogaeth ychwanegol dilynwch ein Tudalen Facebook - Gofal Plant a Chwarae Môn / Anglesey Childcare and Play.