Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Gofal Plant am ddim i Weithwyr Allweddol COVID 19


NI DDYLAI DDEFNYDDIO'R CYNLLUN HWN OS OES MODD CADW EICH PLANT ADREF GYDA RHIANT NEU OFALWR CYFRIFOL

Dylai pob plentyn gael gofal gartref os gellir gwneud hynny'n ddiogel.

Mae’r cynllun hwn wedi ei ddarparu i ymateb i’r gofyn am ofal plant i weithwyr allweddol am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu’r sefyllfa wedi hyn. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol, o’r 1af Ebrill 2020, ac eithrio ffioedd cadw lle darparwyr gofal plant.

Dilynwch y linc am restr lawn o weithiwyr allweddol:

https://llyw.cymru/gweithwyr-allweddol-hanfodol-y-coronafeirws

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Nifer cyfyngedig iawn o leoedd sydd ar gael mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant.  DIM ond plant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol sy’n hanfodol ar gyfer yr ymateb i COVID-19 ddylai fod yn bresennol yn ystod y cyfnod hwn.

Gweithwyr allweddol gyda phlant hyn

Lle y bo'n bosibl, dylai plant oed ysgol barhau i fynychu'r ysgol. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ariannu lleoedd gofal plant i blant hŷn mewn amgylchiadau eithriadol a fesul achos. Cysylltwch â phenaethiaid ysgolion i allu trefnu https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Chwilio-am-ysgol.aspx

Darpariaeth Gofal Plant

Os yw eich lleoliad gofal plant arferol ar gau, ond bod angen darpariaeth gofal plant arnoch fel gweithiwr allweddol, mae modd i chi ddefnyddio lleoliad arall os yw’n gofrestredig gyda AGC. Gallwn ariannu eich costau gofal plant heblaw unrhyw ffioedd cadw a godir gan eich darparwyr gofal plant.

Am restr o ddarparwyr gofal plant sydd yn agored yng Ngwynedd dilynwch y linc:

http://www.ggd.cymru/

Sut i wneud cais ?

Mae rhieni'n gymwys i gael gofal plant os ydych yn bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae eich plentyn, neu blant, o oedran cyn ysgol
  • Mae'r naill riant neu'r llall yn weithiwr hanfodol fel y diffinnir gan y Llywodraeth, ac nid yw’n bosib gofalu am y plentyn adref yn ddiogel
  • Mae'r plentyn, neu'r plant, o oedran cyn ysgol ac wedi'i asesu gan yr awdurdod lleol fel plentyn/plant sy'n agored i niwed

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau'r ffurflen gais isod

Cyn gwneud cais gwnewch yn siŵr bod y dystiolaeth gennych yn barod i gefnogi'ch cais. Gellir copïo'r rhain neu mae ffotograff o'r ddogfen yn dderbyniol hefyd.

Tystiolaeth sydd yn ofynnol yw:

  • Copi o naill ai tystysgrif geni neu basbort ar gyfer eich plentyn / plant
  • Prawf o'ch cyfeiriad e.e. bil cyfleustodau diweddar; ffurflen Treth Cyngor 2020
  • Prawf o gyflogaeth e.e. slip cyflog
  • Prawf o statws gweithiwr critigol / gwirfoddolwr e.e. llythyr gan gyflogwr, copi o'r ID gwaith ac ati
  • FfurflenDreth Hunanasesiad os yn hunangyflogedig 2018/19

Atodwch y ffurflen gais a’r tystiolaeth ofynnol ar e-bost i’r cyfeiriad isod:

gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru

Nid yw’n bosib anfon ffurflen gais yn y post ar hyn o bryd.

Bydd ceisiadau yn cael ei brosesu o fewn 5 diwrnod gwaith, ac fe fyddwch yn derbyn neges cadarnhau drwy e-bost.

Defnyddiwch y prawf e-bost yma i ddangos i’r lleoliad gofal plant fod eich cais yn llwyddiannus.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau i’r gyfeiriad e-bost yma yn ogystal.  

Mwy o Wybodaeth

Plis darllenwch y canllawiau gan Lywodraeth Cymru.