Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cwestiynau cyffredin - mynediad i ysgolion


Bydd yr awdurdod derbyn perthnasol yn cadw rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus am fynediad ac os daw lle
ar gael bydd plant yn cael eu dewis o’r rhestr aros i lenwi’r lleoedd ar sail meini prawf gordanysgrifio’r awdurdod
perthnasol.

Ni roddir blaenoriaeth yn ôl y dyddiad y rhoddwyd y cais ar y rhestr. Mewn achosion lle gwrthodir mynediad gofynnir i rieni roi gwybod i’r awdurdod derbyn priodol yn ysgrifenedig os ydynt yn dymuno i enw eu plentyn gael ei roi ar Restr Aros yr ysgol. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cadw rhestr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn mynediad i’r
ysgol

Os byddwch fel rhieni yn penderfynu apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod derbyn i wrthod mynediad i’r ysgol o’ch dewis bydd yn ofynnol i’r apêl gael ei gyflwyno i’r Swyddfa Addysg o fewn 15 diwrnod gwaith o dderbyn yr hysbysiad fod eich cais am fynediad wedi ei wrthod. Gwrandewir ar bob apel gan Banelau Apêl annibynnol. Os yw’r panel yn dyfarnu o’ch plaid fel rhiant, rhwymir yr awdurdod derbyn gan y dyfarniad. Bydd y Panel Apêl yn cyfarfod o fewn 5 wythnos o dderbyn gwybodaeth fod rhiant yn penderfynu apelio a cheir dyfarniad y Panel o fewn 5 diwrnod gwaith o’r gwrandawiad. Y Panel Apêl fydd yn ystyried apeliadau gan rieni yn erbyn penderfyniad Awdurdod mynediad boed hwnnw yr Awdurdod neu gorff llywodraethu.Os yw rhiant, ar ôl i’w apêl gael ei glywed, yn credu bod y panel wedi gweithredu yn amhriodol neu’n afresymol wrth ymdrin â’r achos, gall y rhiant wneud cwyn i’r Comisiynydd dros Weinyddu Lleol (sef yr Ombwdsman Llywodraeth Leol) neu geisio adolygiad barnwrol. Nid oes gan Llywodraeth Cymru unrhyw bwˆer i ystyried cwynion yn erbyn penderfyniadau panelau apêl annibynnol.
NODER: Nid yw’r trefniadau apelio’n berthnasol i geisiadau mynediad rhan amser.

Dylai ceisiadau (mewn perthynas â phlant sy’n byw tu allan i Fôn) am fynediad i ysgol sy’n cael ei chynnal gan Awdurdod Lleol Ynys Môn gael eu cyflwyno mewn ysgrifen i Gyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Cyngor Sir Ynys Môn.

Pan fo rhieni sy’n byw ym Môn yn dymuno anfon eu plant i ysgol sy’n cael ei chynnal gan Awdurdod Lleol arall, dylent geisio mynediad i’r ysgol o’u dewis trwy ddilyn y drefn mynediad sydd wedi ei phennu gan yr Awdurdod hwnnw.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sefydlu Fforwm Mynediad ar gyfer ymgynghori a thrafod materion sy’n codi o’r trefniadau mynediad.

Mae prifathrawon, llywodraethwyr, yr Awdurdod Lleol, asiantaethau sy’n cefnogi disgyblion ag anghenion addysgol arbennig ac awdurdodau addysg esgobaethol yn cael eu cynrychioli ar y Fforwm. Mae’r Fforwm yn datblygu consensws lleol sydd hefyd yn sicrhau fod trefniadau mynediad yn cydweddu â materion perthnasol eraill megis cynllunio lleoedd mewn ysgolion, darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig, newid rhifau mynediad, dalgylchoedd a.y.y.b.

Mae Deddf 1998 yn cadarnhau y gofyn i sicrhau fod Rhif Mynediad i bob ysgol gynradd ac uwchradd.

Mae gan bob ysgol Rif Mynediad ar gyfer pob grwˆp oed perthnasol, h.y. ar gyfer yr oed y derbynnir plant i’r ysgol yn arferol. Cyn pennu neu newid rhif mynediad unrhyw ysgol bydd yr Awdurdod derbyn yn ymgynghori â llywodraethwyr perthnasol a, drwy’r Fforwm Mynediad, gyda’r partneriaid. Mae’r atodiadau i’r ddogfen yma yn dangos rhif mynediad pob ysgol gynradd ac uwchradd ym Môn.

Mae Rhif Mynediad bob ysgol yn cael ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r dull asesu capasiti yn unol â’r arweiniad yn nogfen Llywodraeth Cymru, “Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru”.

Unwaith y bydd Rhif Mynediad wedi ei bennu i ysgol bydd y rhif hwnnw’n cael ei barchu a dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd disgyblion yn cael eu derbyn uwchlaw’r rhif mynediad, a hynny ddim ond os bydd yr Awdurdod yn fodlon na fyddai mynediad mewn amgylchiadau o’r fath yn rhagfarnu addysg effeithiol a defnydd effeithiol o adnoddau.

Bydd yr awdurdod derbyn yn adolygu rhifau mynediad yn barhaus ac os bydd yr Awdurdod am amrywio’r rhif mynediad bydd yn ymgynghori ynglŷn â hyn.

Os bydd nifer y ceisiadau am fynediad a gyflwynir ar gyfer unrhyw grŵp blwyddyn ysgol yn is na rhif Mynediad yr ysgol bydd yr Awdurdod yn caniatáu mynediad i bob disgybl fydd wedi gwneud cais.

Os bydd nifer y ceisiadau am fynediad i unrhyw grŵp blwyddyn ysgol yn uwch na Rhif Mynediad yr ysgol bydd yr Awdurdod yn dewis pa ddisgyblion i’w derbyn, hyd at y Rhif Mynediad yn unol â’r meini prawf a ganlyn pan fydd yr Awdurdod yn fodlon fod y rhesymau a roddir gan y rhieni dros fynegi eu dymuniad i’w plentyn gael ei addysg yn yr ysgol dan sylw yn cyd-fynd ag un o’r meini prawf safonnol.

Yn y Medi yn dilyn penblwydd yn 4 oed. (Y Medi yn dilyn y 4ydd penblwydd ydi’r oedran perthnasol hyd yn oed yn yr ysgolion cynradd sy’n derbyn plant yn rhan amser yn y Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd).

NODER: Nid yw’r gyfraith yn mynnu bod plentyn yn dechrau’r ysgol yn llawn amser tan ddechrau’r tymor yn dilyn pumed penblwydd y plenty

Mae Rheoliadau Mynediad dan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn cyfeirio at fynediad llawn amser yn y Medi yn dilyn y 4ydd penblwydd ac nid ydynt yn gyfreithiol yn berthnasol i fynediad rhan amser yn y Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd.

Ym Môn yr Awdurdod Addysg Lleol ydi’r awdurdod derbyn mewn perthynas â’r 5 ysgol uwchradd, 45 ysgol gynradd gymunedol a’r 3 ysgol wirfoddol dan reolaeth. Y Llywodraethwyr perthnasol ydi’r Awdurdod derbyn yn yr ysgol
wirfoddol a gynorthwyir (Ysgol Santes Fair, Caergybi) ac Ysgol Sefydledig Caergeiliog.

Am fwy o wybodaeth a chyngor ynglyˆn â threfniadau mynediad cysylltwch a'r Adran Addysg (01248) 750 057.


Ffôn: (01407) 740619

Mae gan bob plentyn hawl statudol i addysg feithrin, wedi ei gyllido gan yr awdurdod lleol o ddechrau’r tymor yn dilyn eu 3ydd penblwydd.

Mae Cynllun Datblygur’r Blynyddoedd Cynnar Cyngor Sir Ynys Môn yn sicrhau darpariaeth addysg feithrin o ddechrau’r tymor yn dilyn penblwydd yn 3 oed. Mae’r addysg feithrin a gynigir yn ddi-dâl am o leiaf 2 awr y dydd. Mae’r ddarpariaeth o ddechrau’r tymor yn dilyn yn 3ydd penblwydd i’r Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd mewn ysgolion a gynhelir mewn rhai ardaloedd ac yn y sector gwifoddol mewn ardaloedd eraill. Ar hyn o bryd mae 40 ysgol gynradd ym Môn yn cynnig Addysg feithrin rhan amser. Mae Atodiad 3 yn rhestru’r ysgolion a’r cylchoedd gwirfoddol sy’n cael eu hadnabod gan y Bartneriaeth Blynyddoedd Cynnar yn ddarparwyr addysg feithrin rhan amser.

Mae mynediad i’r 6ed dosbarth ysgolion uwchradd i ddilyn cyrsiau lefel 3 o fewn y Fframwaith Cymwysterau
Cenedlaethol (e.e. cyrsiau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch) yn ddibynnol ar ennill graddau A*-C mewn o leiaf 5 pwnc
TGAU.

Ceir manylion pellach yn llawlyfr bl. 12/13 (sef 6ed dosbarth) ysgolion unigol.

Mynediad i: Dyddiadur y bydd y ffurflenni cais ar gael Dyddiadau cau ar gyfer derbyn Dyddiad hysbysu'r rhien
Ysgol Uchwradd (bl.7) Dechrau mis Hydref 2018 21/12/18  01/03/19
Ysgol Cynradd -Dosbarth Derbyn Dechrau mis Hydref 2018 01/02/19  16/04/19
Ysgolion Cynradd -Dosbarth Meithrin Dechrau mis Hydref 2018 01/02/19  16/04/19

Sut mae rhestri aros yn gweithio?

Bydd yr awdurdod derbyn perthnasol yn cadw rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus am fynediad ac os daw lle ar gael bydd plant yn cael eu dewis o’r rhestr aros i lenwi’r lleoedd ar sail meini prawf gordanysgrifio’r awdurdod perthnasol. Ni roddir blaenoriaeth yn ôl y dyddiad y rhoddwyd y cais ar y rhestr. Mewn achosion lle gwrthodir mynediad gofynnir i rieni roi gwybod i’r awdurdod derbyn priodol yn ysgrifenedig os ydynt yn dymuno i enw eu plentyn
gael ei roi ar Restr Aros yr ysgol. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cadw rhestr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn mynediad i’r ysgol.

Mynediad i Dyddiad y bydd y ffurflenni cais ar gael Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn yr Adran Dysgu Gydol Oes Dyddiad hysbysu'r rhieni
Ysgol Uwchradd (bl. 7) Dechrau mis Hydref 2018 21/12/18 01/03/19
Ysgolion Cynradd - Dosbarth Derbyn Dechrau mis Hydref 2018 01/02/19 16/04/19
Ysgolion Cynradd - Dosbarth Meithrin Dechrau mis Hydref 2018 01/02/19 16/04/19

Yn arferol derbynnir plant i Ysgolion Uwchradd ym Môn unwaith y flwyddyn, yn y Medi yn dilyn eu penblwydd yn 11
oed.

Yr unig eithriadau i fynediad yn y Medi yn dilyn penblwydd yn 11 oed fydd mewn achosion arbennig lle bydd yr
Awdurdod o’r farn y byddai peidio trosglwyddo flwyddyn yn gynt neu beidio aros blwyddyn ychwanegol yn y sector
cynradd yn niweidiol i gynnydd addysgol neu gymdeithasol y plentyn.