Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Mynediad disgyblion i ysgolion uwchradd


Sylwch mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i ysgolion uwchradd (Blwyddyn 7) ym mis Medi 2021 oedd Dydd Gwener 18 Rhagfyr, 2020.

Gall rhieni wneud cais o hyd, fodd bynnag, bydd unrhyw gais a dderbynnir yn cael ei drin fel Cais Hwyr. Cyfeiriwch at y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni i gael arweiniad pellach.

Rhoddir gwybod i rieni am y canlyniad dros e-bost ar 1 Mawrth, 2021. 

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd yr Awdurdod Lleol yn gallu trafod argaeledd lleoedd na chanlyniad posibl unrhyw gais.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai'r cyfeiriad cartref sy'n dynodi dalgylch yr ysgol uwchradd, yn hytrach na pha ysgol gynradd yr oedd eu plentyn yn ei mynychu.

Rydym yn cynghori rhieni i ddarllen y llawlyfr ‘Gwybodaeth i Rieni’ isod cyn gwneud cais (gweler isod).

Mae'r cais hwn yn berthnasol i blant a anwyd rhwng 01/09/2009 - 31/08/2010 a rydych yn dymuno gwneud cais am un o'r ysgolion canlynol yn unig.

  • Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch
  • Ysgol Uwchradd Caergybi
  • Ysgol Gyfun Llangefni
  • Ysgol David Hughes
  • Ysgol Uwchradd Bodedern

Ar gyfer unrhyw ysgol y tu allan i ffin Ynys Môn, cysylltwch ag Awdurdod Lleol yr ysgol.

I wneud cais am fynediad i Ganolfan Addysg Y Bont, cysylltwch â'r Ganolfan yn uniongyrchol.

Alla i ymweld ag ysgolion?

Mae holl ysgolion Môn wedi penderfynu na fyddant yn cynnal unrhyw nosweithiau agored yn eu hysgolion eleni.

Gallwch edrych ar yr ysgolion ar-lein.

Gwneud cais

Cais ar-lein: derbyn i ysgol uwchradd

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost.

Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.