Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ynglŷn â mynediad i ysgolion


Mae ceisio am le mewn ysgol yn gam mawr i chi a’ch plentyn, a bydd gennych lawer o gwestiynau am sut mae’r broses yn gweithio. Dylinir y tudalennau hyn er mwyn eich helpu gyda rhai o’r ymholiadau hyn.

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a’r Rheoliadau cysylltiedig yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer derbyniadau i ysgolion. Bwriad y trefniadau ydi :

  • Sicrhau trefniadau derbyn lleol sy’n eglur, yn wrthrychol ac yn rhoi cyfle teg i bob plentyn gael lle boddhaol mewn ysgol;
  • Rhoi gwybodaeth lawn i alluogi rhieni i wneud dewis goleuedig o safbwynt dewis ysgol;
  • Sicrhau cyd-gordio trefniadau derbyn lleol a sicrhau trefniadau sydd yn hawdd i’w deall, gyda’r lleiafswm o fiwrocratiaeth a hyd y bo modd yn sicrhau cwrdd â dewis rhieni o ysgol;
  • Sicrhau hawl statudol ac effeithiol i apelio os na chaiff rhieni eu bodloni.

Yn unol â gofynion Deddf 1998 (fel y’i diwygiwyd gan adran 40 Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Y Cod Derbyn i Ysgolion sydd yn rhoi canllawiau i awdurdodau derbyn ynglyˆn â chyflawni swyddogaeth derbyn o fis Gorffennaf 2013 ymlaen. Mae Polisi Ysgolion Cyngor Ynys Môn yn seiliedig ar y Cod yma.

Mae polisi mynediad ysgolion cynradd ac uwchradd Ynys Môn yn cydymffurfio a gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Hawliau’r Plentyn a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, ac nid yw’n gwahaniaethu ar sail anabledd; ailbennu rhywedd; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol yn erbyn unigolyn yn y trefniadau a’r penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod derbyn ynghylch pwy y dylid cynnig ei dderbyn yn ddisgybl.

Bydd ceisiadau am fynediad ar ran disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, ond heb ddatganiad, yn cael eu hystyried ar yr un sail ag ymgeiswyr eraill.