Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Ysgolion i ddarparu gofal hanfodol yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Bydd holl ysgolion Ynys Môn yn aros ar agor ddydd Llun (23 Mawrth) er mwyn darparu gofal i'r plant hynny sydd fwyaf anghenus yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi gofyn i rieni / gofalwyr gadw eu plant gartref, lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, bydd ysgolion lleol yn dal i ddarparu gofal i'r plant hynny sydd wir angen eu mynychu.

Bydd y rhain yn cynnwys plant bregus, plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant y mae eu rhieni'n hanfodol ar gyfer yr ymateb lleol i COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, “Dylid gofalu am  bob plentyn gartref os oes modd gwneud hynny’n ddiogel.  Lleiaf yn y byd o blant sy'n mynd i'r ysgol, lleiaf yn y byd yw’r risg y gall y feirws hwn ledaenu a heintio unigolion bregus ledled yr Ynys. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod ysgolion a sefydliadau addysgol eraill yn parhau i fod yn lleoedd diogel i blant yn ystod yr argyfwng  hwn."

“Rydym yn ddiolchgar am waith athrawon a staff mewn ysgolion ledled yr Ynys wrth iddynt barhau i ddarparu gofal i blant y gweithwyr hollbwysig lleol eraill a’r plant mwyaf anghenus. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n hymdrech leol i frwydro yn erbyn y clefyd hwn.”

Mae'r trefniadau gofal newydd sydd ar waith bellach yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Byddant yn cael eu monitro'n ofalus ac maent yn debygol o gael eu haddasu wrth i'r amgylchiadau ddatblygu.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc Ynys Môn, Rhys Howard Hughes, “Hoffwn fynegi fy niolchgarwch a’m gwerthfawrogiad diffuant i holl staff ysgolion  Ynys Môn. Maent wedi gweithio’n ddiflino i helpu i roi’r trefniadau newydd hyn ar waith yn ystod amseroedd anodd ac wedi meddwl a gweithredu ar ran eraill.”

“Hoffwn hefyd ddiolch i rieni am eu cefnogaeth a’u dealltwriaeth. ‘Rwy’n sylweddoli eich bod i gyd wedi bod trwy gyfnod hynod o bryderus a gofidus yn ystod y dyddiau a'r wythnosau diwethaf. Rwy’n llwyr sylweddoli hyn ac rwy’n eithriadol o ddiolchgar i chi am eich amynedd wrth i faterion gael eu hegluro.”

Yr egwyddorion allweddol i'w dilyn yw:

  • Ni ddylai rhieni ddibynnu ar ofal plant gan unigolion sydd yn y grwpiau bregus cydnabyddedig (fel neiniau a theidiau).
  • Dylai rhieni hefyd wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant yn dilyn yr un egwyddorion pellhau cymdeithasol ag oedolion.

Gellir gweld diweddariadau am wasanaethau'r Cyngor yn ystod yr achosion o Coronafeirws ar ein gwefan www.ynysmon.gov.uk/coronafeirws

Diwedd 20.3.20