Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Amrywiad newydd o COVID-19: canllawiau busnes


Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar fusnesau i gymryd yr holl fesurau rheoli rhesymol i leihau’r risg o drosglwyddiad o Covid19 ac i amddiffyn eu staff a’u cwsmeriaid.

Fe ddylai pob busnes ystyried eu hasesiad risg a dylid cynnwys y mesurau rheoli isod fel yr isafswm o ran camau rhesymol.

Glanweithdra

Trefn glanhau – sicrhewch fod yr holl fannau cyffwrdd uchel yn cael eu glanhau’n rheolaidd, gan gynnwys trolïau, basgedi, cownteri, sgriniau hunanwasanaeth, terfynellau CHIP & PIN a handlenni drysau. 

Sicrhewch fod cyfleusterau golchi dwylo neu orsafoedd ddiheintio ar gael wrth fynedfeydd ac allanfeydd at ddefnydd staff a chwsmeriaid.

Awyru

Gwnewch y mwyaf o awyru naturiol, agorwch ffenestri a drysau i annog a chaniatáu awyr iach i mewn i’r adeilad i gylchredeg, profir bod hyn yn lleihau nifer y gronynnau firws sy’n gorwedd yn yr awyr.

Amddiffyn staff

Lle bo modd, defnyddiwch amddiffynfeydd neu rwystrau corfforol fel sgriniau Persbecs rhwng staff a/neu gwsmeriaid.

Os na all staff sicrhau lleiafswm pellter o 2m neu rwystr corfforol (fel sgrin), gwnewch yn siŵr bod masgiau neu orchudd wyneb yn cael eu gwisgo (dros y geg a’r trwyn).

Rheolwch nifer yr ymwelwyr

Lle bo modd, sefydlwch system unffordd, un drws mewn ac un drws allan er mwyn lleihau cyn lleied o gyswllt a phosibl rhwng ymwelwyr.

Atal gorlenwi – ble mae’r gofod yn gyfyngedig efallai y bydd angen i chi reoli’r nifer o bobl a ganiateir yn yr adeilad ar unrhyw adeg. 

Sicrhau pellter cymdeithasol 2m - defnyddiwch farciau ar y llawr i arwain a chynghori staff / cwsmeriaid ynghylch pellter 2m, yn enwedig wrth giwio i dalu.

Lleihau amser amlygiad

Lleihau’r amser y mae cwsmeriaid yn ei dreulio yn yr adeilad, annog neu atal pobl i beidio â phori eitemau gwahanol a hefyd tynnu oddi ar y silffoedd neu dapio pob eitem nad yw’n hanfodol.

Clicio a chasglu / tecawê - Anogwch rhag-archebu fel y medrwch drefnu amseroedd casglu.

Peidiwch â darparu unrhyw fannau eistedd, os nad yw’r archeb yn barod gofynnwch i’r cwsmer aros yn y car neu du allan a dychwelyd ar amser penodol.

Os oes rhaid iddynt aros yn yr adeilad, sicrhewch fod marciau pellhau cymdeithasol i’w gweld ar y llawr a pheidiwch â chael mwy o bobl nag a ganiateir yn yr adeilad.

Annog amlwg i gydymffurfio 

Arddangos posteri ymgynghorol.

Atgoffwch gwsmeriaid i wisgo masgiau/gorchudd wyneb (yn gorchuddio’r geg a’r trwyn), i olchi/diheintio dwylo wrth fynd i mewn ac allan a chynnal pellter cymdeithasol.

Lle bo modd, am y 6 wythnos nesaf, dylech ddarparu staff ychwanegol i rheoli’r fynedfa i atal gorlenwi ac atgoffa cwsmeriaid am wisgo masgiau/gorchudd wyneb a glanweithdra dwylo.

Mae posteri i atgoffa’r staff a’r cyhoedd ar gael i’w lawr lwytho isod.

Os bydd angen unrhyw gyngor pellach arnoch cysylltwch â cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na