Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


COVID-19: Cyngor cadw pellter cymdeithasol ar gyfer trigolion, busnesau a gweithleoedd


Social distancing logoY cyngor cadw pellter cymdeithasol yw i weithio o gartref lle bynnag bo hynny’n bosibl ac i ond gadael eich cartref ar gyfer teithiau hanfodol ac i gynnal pellter o 2m oddi wrth bawb heblaw am y rhai hynny yr ydych yn byw efo nhw. 

Lle nad yw hyn yn bosibl, mae mesurau penodol y mae’n rhaid eu cymryd.  

Preswylwyr

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn neu adrodd nad yw busnes yn Ynys Môn yn cydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol:

Ffurflen ar-lein (yr opsiwn a ffefrir)

Ffurflen Cadw Pellter Cymdeithasol

Ffoniwch y llinell gymorth: 0808 223 1144 (Llinell Gymraeg)

Busnesau

Unrhyw fusnes lleol sydd angen cyngor pellach mewn perthynas â gofynion cadw pellter cymdeithasol cysylltwch â:

Ebost: safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Ffôn: 0808 223 1144 (Llinell Gymraeg)

Pob gweithle

Mae'n ofynnol i bawb chwarae eu rhan o dan reoliadau Coronafeirws i sicrhau bod pellter o ddau fetr yn cael ei gynnal rhwng unrhyw bersonau ym mhob gweithle. Lle bo modd, dylid ystyried staff sy'n gweithio gartref. Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl. Rhaid cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod pellter o ddau fetr yn cael ei gynnal rhwng unrhyw bersonau yn y gweithle.

Cyfrifoldeb yr unigolyn sy'n gyfrifol am y gwaith sy'n cael ei wneud yw cadw’r pellter, ond mae gan bawb yn y gweithle gyfrifoldeb personol i gydymffurfio â'r gofyniad i leihau'r risg o ledaenu'r firws. 

Gwelwch isod am enghreifftiau o fesurau rhesymol a allai fod yn berthnasol ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Lleihau nifer y bobl sy'n gweithio yn yr adeilad ar unrhyw un adeg - cynyddu'r gofod rhwng pobl trwy leihau cyfanswm y bobl sy'n bresennol
 • Cynyddu lle rhwng staff - er enghraifft ar linell gynhyrchu gan adael bylchau 2m rhwng pobl a nodi bylchau â marciau
 • Ystyriwch ddarparu ‘lle gorffwys’ priodol - a oes casgliad o weithwyr ar amser penodol? A ellid darparu lle ychwanegol, neu trefnu seibiannau amser gwahanol i bawb, neu gael gwared ar rai seddi i sicrhau bylchau 2m
 • Newid tasgau a wneir - gwneud addasiadau i'r ffordd y mae gwaith yn cael ei wneud, er mwyn lleihau cyswllt
 • Sicrhau fod pobl ar shifftiau gwahanol i leihau’r niferoedd ar y safle ac i leihau tagfeydd ar adeg newid shifft
 • Byddai cludo teithiwr yn y sedd gefn yn hytrach na sedd flaen tacsi yn fesur rhesymol 

Nid yw’n bosib cwblhau’r pellter 2m mewn rhai swyddi gan fod angen cyswllt agos arnynt, e.e. trin darn trwm o offer neu ofal personol gyda llaw. Pan fydd angen cyswllt neu gweithio'n agosach, mae'n bwysig bod mesurau eraill yn cael eu hystyried a'u cynnwys mewn arferion gwaith i leihau'r risg o ledaenu'r firws: gall y rhain gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 • lleihau lefel y rhyngweithio
 • rhwystrau corfforol e.e. Offer Amddiffynol Personol
 • gwell hylendid a nodiadau atgoffa am bwysigrwydd hylendid
 • golchi dwylo'n dda am 20 eiliad gyda sebon ar ôl dod i gysylltiad agos
 • sicrhau nad yw'r rhai â symptomau yn bresennol yn yr adeilad 

Cosb 

Os canfyddir nad yw person cyfrifol yn cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng y bobl yn yr adeilad, gall y person hwnnw fod yn destun cosb sefydlog o £60 (mae hyn yn gostwng i £30 os caiff ei dalu o fewn 14 diwrnod ond yn cael ei ddyblu i £120 os yw’r rheolau yn cael eu torri eto) neu gellir ei gyhuddo o drosedd a'i gollfarnu yn y pen draw a gofyn iddo dalu dirwy.