Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Llety gwyliau sy'n cael ei ddefnyddio gan weithwyr allweddol


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar y 19eg o Hydref y bydd cyfnod atal byr yn dod i rym o 6yp ddydd Gwener 23ain o  Hydref.

Fel rhan o'r cyfnod atal byr hwn, bydd yn ofynnol i'r holl letygarwch gau tan y 9fed o Dachwedd.

Rydym yn deall y bydd angen i rai darparwyr llety ddarparu llety ar gyfer gweithwyr critigol (allweddol).

Fel yn y broses gloi flaenorol, pe byddech yn dymuno darparu ar gyfer Gweithwyr Critigol (Allweddol) bydd gofyn i chi wneud cais am dystysgrif eithrio ar gyfer pob gweithiwr sy'n dymuno aros yn ystod y cyfnod rhwng 23ain Hydref a 9fed o Dachwedd.

I wneud cais am dystysgrif eithrio, rhaid cwblhau cais ar gyfer pob gweithiwr allweddol yn llawn gyda chopi o'u ID a llythyr gan eu cyflogwr gyda'u manylion ar y llythyr (sy'n cyfateb i'r ID) yn nodi pam y byddant yn aros, dyddiadau eu cyrraedd a gadael, a rhif (au) yr ystafell y byddant yn eu meddiannu. 

Dylid gwneud ceisiadau o leiaf 24 awr ymlaen llaw a dylid cyflenwi'r cais i bob dogfen ategol fel y llythyr a'r copi o ID, os ddim, gallai cael eu gwrthod.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r dogfennau hyn gael eu huwchlwytho gyda'r ffurflen gais ar adeg eu harchebu, nid ar ôl iddynt gyrraedd. 

Pe bai angen i chi gadarnhau pa fath o weithiwr allweddol sydd gennych yn aros, a sut maent yn gymwys, gellir dod o hyd i restr o weithwyr allweddol yma:

https://llyw.cymru/gweithwyr-hanfodol-allweddol-y-coronafeirws-cymhwysedd-prawf

Sylwch fod Swyddogion Gorfodi yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod yr holl lety a ddarperir i weithwyr allweddol wedi'u cofrestru ar gyfer tystysgrif eithrio.

Mae'r awdurdod yn cymryd unrhyw doriadau o'r ddeddfwriaeth uchod o ddifrif a byddai camau gorfodi yn cael eu hystyried yng ngoleuni unrhyw doriadau.

Gwneud cais