Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llety gwyliau sy'n cael ei ddefnyddio gan weithwyr allweddol


Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, fel y’i diwygiwyd, wedi cyflwyno gofyniad cyffredinol i fusnesau llety gau. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys:

  • Safleoedd gwyliau
  • Safleoedd gwersylla
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • Llety gwyliau arall (gan gynnwys tai a fflatiau gwyliau, hosteli a thai preswyl) 

Fodd bynnag, gall busnesau llety gwyliau agor ar gyfer unrhyw ddiben y gofynnir amdano’n benodol gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol. Gallai’r dibenion hyn gynnwys darparu llety i weithwyr allweddol, y rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy’n ddigartref, neu ddarparu llety ar gyfer cleifion iechyd. 

Os ydych yn darparu llety ar Ynys Môn ar gyfer unrhyw un o’r grwpiau hyn, yna mae’n RHAID i chi ofyn am eithriad gan y Cyngor. Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais a darparu tystiolaeth o statws y person. Gallai hyn gynnwys llythyr Gweithiwr Allweddol gan eu cyflogwr, copi o brawf hunaniaeth gyda llun, llythyr gan y GIG yn gofyn i chi ddarparu llety ayb. 

Gellir gweld manylion ynghylch pwy sy’n weithwyr allweddol yn:

https://gov.wales/coronavirus-key-critical-workers

Gwneud cais