Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Adeilad Iard yr Orsaf Llangefni LL77 7ND


Tu allan - Exterior

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: Dydd Gwener 11eg Hydref 2019.

Nodweddion

  • Ar gael Awst 2019
  • Arwynebedd llawr oddeutu 145.72 m2 (1,567 troedfedd sgwâr)
  • Adeilad hanesyddol
  • Wedi’i rannu’n weithdy ac yn ofod masnachol
  • Oddi ar Stryd Fawr Llangefni

Disgrifiad

Uned fasnachol wedi'i lleoli yn hen Iard yr Orsaf, oddi ar Stryd Fawr Llangefni. Mae’r arwynebedd llawr gros oddeutu 145.72 m² (1,567 t sg) ac mae’r eiddo wedi bod yn cael ei ddefnyddio fel siop ddodrefn a gweithdy clustogwaith/cylchredeg ers nifer o flynyddoedd. Ceir mynediad i'r uned trwy bedwar drws ar wahân, gan gynnwys drws llydan ar gyfer derbyn nwyddau. Ystyrir bod yr eiddo yn addas ar gyfer unrhyw ddefnydd cynllunio sefydledig o fewn dosbarth A1 (Siopau) o’r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio ac yswirio llawn.

Mae Gwerth Trethiannol yr eiddo o restr ardrethu 2010 wedi'i rowndio i lawr i £4,600. O fis Mai,  2019, byddai’r trethi sy’n daladwy oddeutu £2,419.60 a gall yr eiddo fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi o 100%. Fodd bynnag, ni ddylid dibynnu ar hyn ac awgrymir bod partïon yn gwneud eu hymholiadau eu hunain.

Telerau’r Brydles

Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Cyflwyno Cais

Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb                                                                                         

Argymhellir ymweliad yr eiddo a hynny drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli

Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.