Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ymgynghoriad ar lefel Premiwm y Dreth Gyngor ar gyfer anheddau a feddiannir o bryd i'w gilydd (ail gartrefi)


Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Diwygiwyd y Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, gan Ran 7, Adran 139 o’r Ddeddf Tai (Cymru) 2014, a ganiataodd gynyddiad yn lefel y Dreth Cyngor a godir ar unrhyw eiddo a’i feddiannir o bryd i’w gilydd hyd at 100%.

Mae anheddau a’u meddiannir o bryd i’w gilydd, a’u gelwir hefyd yn ail gartrefi neu’n gartrefi gwyliau, yn eiddo heb breswylydd ac sydd wedi’u ddodrefnu’n sylweddol. Wrth benderfynu os oes gan yr eiddo breswylydd, bydd y Cyngor yn ystyried a oes gan y trethdalwr dynodedig, y perchennog fel arfer, eiddo arall a ddefnyddir fel ei unig neu brif breswylfa.

Daeth y pŵer i gyflwyno’r premiwm ar gyfer anheddau a’u meddiannir o bryd i’w gilydd (y cyfeirir ato o hyn allan fel “y premiwm”) i rym ar y 1af o Ebrill 2017.

Nid yw Deddf Tai (Cymru) 2014 yn nodi sut y dylai’r Cyngor ddefnyddio’r cyllid ychwanegol a gynhyrchir gan y premiwm, ond mae’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn datgan :-

'Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw bod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i

  • dod â chartrefi gwag tymor hir yn ôl i ddefnydd i ddarparu cartrefi diogel, fforddiadwy
  • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol'

I ddechrau, gosododd y Cyngor y premiwm ar anheddau a’u meddiannir o bryd i'w gilydd ar 25% ac yn dilyn proses ymgynghori a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2019, codwyd lefel y premiwm ar ail gartrefi i 35% ar 1 Ebrill 2019.

Pan gymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2021 i 2022 ym mis Tachwedd 2020 mi oedd y nifer o anheddau a gafodd eu hadnabod fel rhai a’u meddiannir o bryd i’w gilydd ym mhob Band Treth Cyngor fel a ganlyn:

Band

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cyfanswm

Nifer yr Eiddo

161

228

416

534

377

200

106

30

15

2,067

Mae’r incwm ychwanegol a’i cynhyrchir gan osod y premiwm 35% ar yr eiddo hyn yn 2021 i 2022 yn £1.296 miliwn.

Dyrannodd y Cyngor £0.35 miliwn o’r cyllid hwn i ddarparu cefnogaeth i drigolion lleol, sydd ddim yn berchen ar eiddo ar hyn o bryd, i brynu eu heiddo cyntaf. Caiff y cymorth ei roi drwy nifer o gynlluniau sy’n darparu benthyciadau a grantiau i ymgeiswyr cymwys. Yn 2020 i 2021 rhoddwyd cymorth i 91 o bobl i brynu eu heiddo cyntaf. 

Ar hyn o bryd mae 10 awdurdod lleol yng Nghymru (gan gynnwys Ynys Môn) wedi gosod premiwm sydd yn amrywio o 25% (2 awdurdod), 35% (Ynys Môn), 50% (5 awdurdod) a 100% (2 awdurdod). 

Yn ogystal ag eiddo sy’n destun i’r premiwm, mae tua 940 o eiddo a’i diffinnir fel Unedau Hunanarlwyo ac sy’n destun i Gyfraddau Annomestig.  Gall fod yr eiddo hyn wedi eu sefydlu fel eiddo annomestig o’r dyddiad o gael eu cynnwys ar y gofrestr cyfraddau annomestig ond gall fod eiddo eraill wedi eu hystyried i ddechrau fel eiddo domestig ac yna wedi cael eu trosglwyddo i’r gofrestr cyfraddau annomestig yn dilyn cymeradwyaeth y cais gan yr Asiantaeth Swyddfa Brisio (VOA).

Ar y 14eg o Ragfyr 2020, penderfynodd Pwyllgor Gwaith y Cyngor 'ymgymryd ag ymgynghoriad llawn ar ei fwriad i godi lefel y premiwm ar ail gartrefi i 50% ac ei gynlluniau ychwanegol i gymhorthi bobl leol, gyda thrigolion Ynys Môn, perchnogion ail gartrefi ar yr Ynys a pherchnogion llety hunanarlwyo rhwng Ebrill a Mehefin 2021, gyda’r penderfyniad terfynol ar  lefel y premiwm i’w gymryd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2021.'

Mae'r ymgynghoriad ar-lein hwn yn hollol ddienw a dylai gymryd tua 5 munud i'w gwblhau.

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Dyddiad cau 6 Awst 2021.

Cysywlltwch â Llinos M Roberts (Rheolwr Refeniw a Budd Dal) trwy e-bost ar LlinosRoberts5@ynysmon.gov.uk

Bydd y wybodaeth a gesglir o ganlyniad i’r ymatebion a ddaw yn sgil yr holiadur yn cael ei defnyddio i lunio asesiad effaith cynhwysfawr. Bydd yr asesiad hwn yn ogystal ag adroddiad yn amlinellu ymateb i’r arolwg yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Gwaith wrth iddynt ddod i benderfyniad ar y mater yn ystod tymor yr hydref.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na