Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Ymgynghoriad ar Cwrs Golff Llangefni


Yn unol â rhwymedigaethau'r Cyngor Sir yn unol â Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015 a'i ddyletswyddau cyfreithiol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae'r Cyngor Sir wedi cynnal asesiad o'r effaith y gallai’r bwriad i gael gwared â’r cwrs golff Llangefni.
O ganlyniad i'r uchod, mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori ar y canlynol:
  1. Gwerthu tir Cwrs Golff Llangefni a thŷ Y Ffridd ar y farchnad agored i greu manddaliad newydd
  2. Neilltuo’r derbyniad cyfalaf a'i ailfuddsoddi yn ein cyfleusterau hamdden i wella a chyfoethogi'r ystod o weithgareddau y maent yn eu cynnig.
  3. Y llain ymarfer, yr ardaloedd ymarfer a'r siop yn aros fel cyfleuster golff ac ar  agor i'r cyhoedd barhau i'w defnyddio.
  4. Rydym wedi cwblhau'r asesiad effaith ar y cydraddoldebau a'r Gymraeg. Yn eich barn chi, oes unrhyw beth wedi ei fethu?

Mae'r hysbysiad swyddogol (Rheoliad 5 (6) (b)) ar gael isod.

Rydym yn croesawu eich sylwadau a'ch meddyliau ar y cynigion hyn. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg am saith (7) wythnos rhwng 12 Hydref a 30 Tachwedd, 2020.

Cyn rhoi eich sylwadau i ni, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y dogfennau cefndir cysylltiedig isod ac yna dilynwch y ddolen i'n hymgynghoriad ar-lein.

Ymgynghoriad ar-lein
Ymgynghoriad ar-lein