Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cysylltwch â ni


Cofiwch - mae cysylltu â'r cyngor ar-lein yn costio llai, gan ein helpu i ddiogelu gwasanaethau cwsmer hanfodol.

Cofrestrwch â Fy Nghyfrif i archebu biniau newydd a llawer mwy. Gallwch chwilio am y gwasanaeth sydd ei angen arnoch trwy ddefnyddio ein chwiliad neu ewch i'n tudalen hafan gan ddewis y gwasanaeth perthnasol.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, sylwadau neu ganmoliaeth am Gyngor Sir Ynys Môn neu am wasanaeth y Cyngor, defnyddiwch y ffurflen ymholiad cyffredinol / sylw.

Ffurflen ymholiadau cyffredinol neu sylwadau

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gyflwyno eich ymholiad. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif - Porth arlein

Er mwyn ein galluogi ni gwrdd ȃ’r galw, gofynwn yn garedig i chi gysylltu gyda ni drwy’r cyfeiriad ebost priodol yn y lle cyntaf.

Diolchwn am eich cydweithrediad.

Prif dderbynfa: cyswlltmon@ynysmon.gov.uk

Materion Tai (ar gyfer tenantiaid Cyngor): housing@anglesey.gov.uk / housingsupport@anglesey.gov.uk

Digartrefedd: TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol (Plant): teulumon@ynysmon.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion): ASDuty@ynysmon.gov.uk

Gwarchod y Cyhoedd / Iechyd yr Amgylchedd: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Safonau Masnach: safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Addysg: addysg@ynysmon.gov.uk

Cinio Ysgol am Ddim: freeschoolmeals@anglesey.gov.uk

Archifau: archifdyarchives@ynysmon.gov.uk

Hamdden: monactif@ynysmon.gov.uk

Ymholiadau Cynllunio: cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwastraff ac Ailgylchu: gwastraff@ynysmon.gov.uk

Priffyrdd: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Datblygu Economaidd - Grantiau: datecon@ynysmon.gov.uk

Twristiaeth: twristiaeth@ynysmon.gov.uk

Treth Cyngor / Trethi Busnes: refeniw@ynysmon.gov.uk

Budd-daliadau: budddaliadau@ynysmon.gov.uk

Swyddi: swyddi@ynysmon.gov.uk

Cofrerstru i bleidleisio: etholiadau@ynysmon.gov.uk

Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau: communications@anglesey.gov.uk

O ganlyniad i’r cyhoeddiad Rhybudd Lefel 4 diweddar, rydym yn derbyn nifer uwch o alwadau am wahanol wasanaethau gan y cyhoedd.

Er mwyn ein galluogi ni gwrdd ȃ’r galw, gofynwn yn garedig i chi gysylltu gyda ni drwy’r cyfeiriad ebost priodol yn y lle cyntaf - gweler manylion uchod.

Fodd bynnag, os oes angen cymorth dros y ffôn, cysylltwch gyda ni ar brif rif ffon y Cyngor 01248 750057 a gwrandewch ar yr opsiynau sydd ar gael.

Defnyddio dyfais symudol?

Beth am lawr lwytho AppMÔN?

Mae ap newydd, diogel a hollol ddwyieithog y Cyngor Sir yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn clyfar neu dabled. P’un a ydych eisiau rhoi gwybod i ni am olau stryd ddiffygiol neu dwll yn y lôn, gweld pa ddigwyddiadau sydd ar gael yn lleol neu ofyn am flychau ailgylchu newydd, gellwch wneud hyn ar AppMÔN dim ond wrth bwyso botwm.

Gellir ei lwytho i lawr yn gyflym ac yn rhad ac am ddim o ‘Apple iTunes store’ ar gyfer ‘iPhones’, a ‘Google Play store’ ar gyfer ffonau clyfar Android.

A fyddech cystal os gwelwch yn dda â defnyddio’r termau chwilio, appmôn, AppMÔN, appmon, ynysmon, cyngor sir ynys mon neu isle of anglesey county council wrth chwilio am yr app yn yr ‘appstore’ perthnasol.

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, ac i ddiogelu ein staff, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau Cyswllt Môn tan yr hysbysir fel arall.

Mae derbynfa Cyswllt Môn ar agor ar gyfer apwyntiadau Bathodyn Glas yn unig yn ystod y pandemig Covid-19.

Bydd ardal y dderbynfa yn ail agor pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Os ydych angen ein gweld wyneb yn wyneb i gael cymorth â’ch ceisiadau Bathodyn Glas gallwch gysylltu â ni er mwyn gwneud apwyntiad.

Ffoniwch (01248) 750057 neu anfonwch e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk i drefnu apwyntiad.

Mae ardal derbynfa Cyswllt Môn yn cynnwys Dolennau Sain Clywed er mwyn cynorthwyo’r rhai hynny sydd â theclyn cymorth clywed.

Os oes angen dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain arnoch gallwn drefnu hyn drwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig.

Mae fersiynau print bras, Braille sain ac iaith gymunedol o wybodaeth a gyhoeddir ar wefan Cyngor Ynys Môn ar gael.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch (01248) 750057 neu anfonwch neges e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk.

 

Os wnewch alw pan fydd Cyswllt Môn ar gau byddwch yn clywed neges sy'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a rhifau ffôn argyfwng. Rydym ar gau yn ystod gwyliau cyhoeddus y DU. 

Mae rhifau ffôn argyfwng ar gyfer y tu allan i oriau swyddfa arferol, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau cyhoeddus, ar gael ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

Priffyrdd: 01248 723062

Tai: 08081 68 56 52

Gwasanaethau Cymdeithasol: 01248 353551

Galw Gofal: 0300 1236688

Os nad oes gennych gyfeiriad post uniongyrchol y gwasanaeth yr hoffech gysylltu â hi (rhestrir y cyfeiriadau post ar dudalennau cyswllt y gwasanaeth unigol neu ar filiau neu lythyrau a anfonwn), ysgrifennwch at y prif gyfeiriad post yn:

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Defnyddiwch ein Chwiliad Safle ar frig pob tudalen i ddarganfod y gwasanaeth rydych ei angen. Cofiwch ddyfynnu unrhyw rifau cyfeirio / enwau staff perthnasol yr ydych yn delio â nhw.

Gofynnir i newyddiadurwyr beidio â chysylltu ag adrannau unigol. Bydd ein Swyddfa Wasg yn falch i'ch cynorthwyo a threfnu i lefarydd priodol fod ar gael i chi ar 01248 752130 neu 01248 752128 Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Gwneud cwyn swyddogol

Fel arfer, gellir ymdrin â chwynion yn y fan a'r lle trwy gael gair gyda'r person sy'n darparu'r gwasanaeth. Gallai hyn fod yn dderbynnydd, staff yn y ganolfan hamdden leol, gyrrwr fan neu bobl ffordd. Os na ellir setlo'ch problem yno, gallwch wneud cwyn swyddogol.

Sylwch fod yna weithdrefn gwyno ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Rhaid gyflwyno ceisiadau am wybodaeth tryw’r  post i’r Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol (Adain Gyfreithiol) neu gellir danfon eich cais drwy ddefnyddio ein ffurflen arlinell.