Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cysylltwch â ni


Cofiwch - mae cysylltu â'r cyngor ar-lein yn costio llai, gan ein helpu i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen hanfodol.

Cofrestrwch â Fy Nghyfrif i archebu biniau newydd a llawer mwy. Gallwch chwilio am y gwasanaeth sydd ei angen arnoch trwy ddefnyddio ein chwiliad, A-Y neu ewch i'n tudalen hafan gan ddewis y gwasanaeth perthnasol.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, sylwadau neu ganmoliaeth am Gyngor Sir Ynys Môn neu am wasanaeth y Cyngor, defnyddiwch y ffurflen ymholiad cyffredinol / sylw.

Ffurflen ymholiadau cyffredinol neu sylwadau

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gyflwyno eich ymholiad. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif - Porth arlein

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Os gewch unrhyw anawsterau wrth gofrestru ar y porth, defnyddiwch y ffurflen arlein a dewiswch Gwasanaeth TG o'r ddewislen.

Os hoffech gynnig sylwadau ar y safle neu adrodd unrhyw problemau technegol , gallwch anfon eich sylwadau atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Ar waelod pob tudalen mae ffurflen adborth y gallwch ei ddefnyddio i awgrymu ffyrdd o wneud y wybodaeth yn well.

Manteision cofrestru gyda’r Cyngor

  • Ceir mynediad at rhai ffurflenni ond os ydych wedi cofrestru e.e. archebu biniau ailgylchu newydd oherwydd bod angen eich manylion personol er mwyn cyflawni’r cais am wasanaeth .
  • Gallwch arbed y ffurflen hanner ffordd drwy’i llenwi a’i chwblhau yn ddiweddarach .
  • Mewnbynnu eich manylion cyswllt unwaith yn ddiogel a’u cadw yn gyfoes
  • Mynediad at restr o’ch adroddiadau
  • Os ydych chi'n ddefnyddiwr cofrestredig ac yn dymuno dadgofrestru, gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r offeryn Dadgofrestru sydd wedi'i leoli o fewn platfform Fy Nghyfrif. Bydd unrhyw adroddiadau a gyflwynir yn ddienw, unwaith y bydd y broses hon wedi'i chwblhau.

Defnyddio dyfais symudol?

Beth am lawr lwytho AppMÔN?

Mae ap newydd, diogel a hollol ddwyieithog y Cyngor Sir yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn clyfar neu dabled. P’un a ydych eisiau rhoi gwybod i ni am olau stryd ddiffygiol neu dwll yn y lôn, gweld pa ddigwyddiadau sydd ar gael yn lleol neu ofyn am flychau ailgylchu newydd, gellwch wneud hyn ar AppMÔN dim ond wrth bwyso botwm.

Gellir ei lwytho i lawr yn gyflym ac yn rhad ac am ddim o ‘Apple iTunes store’ ar gyfer ‘iPhones’, a ‘Google Play store’ ar gyfer ffonau clyfar Android.

A fyddech cystal os gwelwch yn dda â defnyddio’r termau chwilio, appmôn, AppMÔN, appmon, ynysmon, cyngor sir ynys mon neu isle of anglesey county council wrth chwilio am yr app yn yr ‘appstore’ perthnasol.

Ein prif rif ffôn switsfwrdd yw 01248 750057. Rydym ar agor o 8:45 am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau cyhoeddus.

Gellir gael mynediad at wasanaethau'r cyngor a siarad â staff yn bersonol yn ein prif swyddfa yn Llangefni Yn ogystal â thrafod materion gyda'n staff hyfforddedig ar y ddesg ac mewn nifer o ystafelloedd preifat, mae Cyswllt Môn yn defnyddio technoleg fodern. Mae ein cyfrifiaduron yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi hunan wasanaeth - gallwch ddefnyddio'r cyfrifiaduron i lenwi ffurflenni cais, gwneud taliadau ar-lein, edrych ar geisiadau cynllunio a llawer mwy. Mae cymorth ar gael os ydych chi'n ansicr ynghylch sut i ddefnyddio cyfrifiadur.

Amseroedd agor Cyswllt Môn:Dydd Llun - Gwener 8.30yb - 5yp

Os wnewch alw pan fydd Cyswllt Môn ar gau byddwch yn clywed neges sy'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a rhifau ffôn argyfwng. Rydym ar gau yn ystod gwyliau cyhoeddus y DU. 

Mae rhifau ffôn argyfwng ar gyfer y tu allan i oriau swyddfa arferol, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau cyhoeddus, ar gael ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

Priffyrdd: 01248 723062

Tai: 08081 68 56 52

Gwasanaethau Cymdeithasol: 01248 353551

Galw Gofal: 0300 1236688

Os nad oes gennych gyfeiriad post uniongyrchol y gwasanaeth yr hoffech gysylltu â hi (rhestrir y cyfeiriadau post ar dudalennau cyswllt y gwasanaeth unigol neu ar filiau neu lythyrau a anfonwn), ysgrifennwch at y prif gyfeiriad post yn:

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Defnyddiwch ein Chwiliad Safle ar frig pob tudalen neu'r A - Y i ddarganfod y gwasanaeth rydych ei angen. Cofiwch ddyfynnu unrhyw rifau cyfeirio / enwau staff perthnasol yr ydych yn delio â nhw.

Gofynnir i newyddiadurwyr beidio â chysylltu ag adrannau unigol. Bydd ein Swyddfa Wasg yn falch i'ch cynorthwyo a threfnu i lefarydd priodol fod ar gael i chi ar 01248 752130 neu 01248 752128 Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Gwneud cwyn swyddogol

Fel arfer, gellir ymdrin â chwynion yn y fan a'r lle trwy gael gair gyda'r person sy'n darparu'r gwasanaeth. Gallai hyn fod yn dderbynnydd, staff yn y ganolfan hamdden leol, gyrrwr fan neu bobl ffordd. Os na ellir setlo'ch problem yno, gallwch wneud cwyn swyddogol.

Sylwch fod yna weithdrefn gwyno ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Rhaid gyflwyno ceisiadau am wybodaeth tryw’r  post i’r Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol (Adain Gyfreithiol) neu gellir danfon eich cais drwy ddefnyddio ein ffurflen arlinell.