Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Oriel Môn


Logo Barod AmdaniOriel ac amgueddfa gelf yng nghanol Ynys Môn yw Oriel Môn. Fe ffurfiwyd ym 1990 i gartrefu casgliad Charles F. Tunnicliffe.

Mae Oriel Môn yn newid bywydau trwy ofalu am, dehongli a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn. Mae'n ceisio ysbrydoli creadigrwydd, a darparu cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach mae Oriel Môn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn. Mae'n creu incwm o werthu celf, ein siop, rhoddion a llogi lleoliadau yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned a rhaglenni cadwraeth ac artistig.

Ailagor drysau Oriel Môn - archebu eich tocyn

Ein amseroedd agor newydd yw Dydd Mercher i Ddydd Sul, 10am - 4pm.

Mynediad am ddim.

Byddwn yn annog ymwelwyr i archebu eu hymweliad am ddim trwy system ar-lein newydd o docynnau amser. Bydd hyn yn sicrhau y bydd modd i ni reoli’n ddiogel faint o bobl fydd ar y safle ar unrhyw adeg.  Mae'r system hefyd yn gydnaws â'r cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Mae hefyd modd ymweld heb bwcio o flaen llaw, ond i chi rannu manylion cyswllt gyda’n staff ar y ddesg tocynnau.  Ni fyddwn yn caniatáu mynediad i’r rheini nad ydynt yn fodlon rhannu eu manylion cyswllt ar gyfer y cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Byddwch yn archebu ymweliad ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif ar y wefan

Rhaid bod gennych gyfrif eisoes neu bydd angen i chi greu cyfrif newydd er mwyn archebu ar-lein. Ceir arweiniad ar sut i gofrestru - cofrestrwch gyda ‘Fy Nghyfrif’

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ‘Fy Nghyfrif’, defnyddiwch y ddolen ganlynol. Sylwch: nid yw'r ffurflen archebu ar gael ar AppMÔN

Archebu Ymweliad i Oriel Môn

Pwysig: Ar ddiwedd y ffurflen bydd taflen grynodeb yn ymddangos fel y gallwch wirio  a yw popeth wedi'i fewnbynnu'n gywir. Unwaith y byddwch yn hapus, cliciwch 'Cyflwyno' i gwblhau eich cais am wasanaeth. Ar ôl i chi glicio 'Cyflwyno', bydd neges werdd yn ymddangos ar gornel dde eich sgrin i gadarnhau ei bod wedi'i chyflwyno. 

Sylwch: Byddwch yn derbyn e-bost ynghyd â chyfeirnod i gadarhau eich tocyn/nau.

Ailagor drysau Oriel Môn - newidiadau y gallwch eu disgwyl

Rydym i gyd wedi gweithio'n galed i fedru agor ein drysau.  Lles a diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Rydym wedi gwneud newidiadau ar y safle, yn ogystal â newidiadau i sut mae pobl yn trefnu eu hymweliad. Gweler isod grynodeb o'r newidiadau sef;

 • Rydym wedi gosod glanweithyddion dwylo awtomatig trwy’r adeilad ac yn annog pawb i'w defnyddio, yn enwedig wrth fynd i mewn
 •  Mae gennym system llif unffordd trwy’r adeilad, gan gynnwys yn y siop. Dilynwch ein harwyddion a pharchwch bellter cymdeithasol 2 fetr os gwelwch yn dda
 • Mi fydd disgwyl i pawb gwisgo masg wrth ymweld. Bydd ein staff yn gwisgo fisorau neu fasgiau. Rhowch wybod i aelod o staff os oes angen i chi ddarllen gwefusau fel y gallant eich helpu chi.
 • Cyfyngir ar nifer yr ymwelwyr ym mhob rhan o'r adeilad
 • Bu'n rhaid i ni dynnu'r rhan fwyaf o'r eitemau o'r ardaloedd chwarae i blant, gan gynnwys llyfrau, gwisgo i fyny a theganau. Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein gweithgareddau gwarbac ar gael yn ystod gwyliau’r ysgo (byddant yn cael eu glanhau a'u rhoi dan gwarantîn am 72 awr cyn y gellir eu hailddefnyddio)
 • Mae rhai byrddau ar gael yn y caffi – ffoniwch 01248 751516 i archebu bwrdd.  Bydd hefyd gwasanaeth ‘takeaway’, ac os bydd y tywydd yn caniatáu, i seddi y tu allan yn unig
 • Bydd ein toiledau ar agor i'r cyhoedd ond dim ond 1 unigolyn gaiff fynd i mewn ar y tro, a hynny er mwyn osgoi cyswllt agos. Mae gennym glo syml ar y tu allan i ddrysau'r toiled i sicrhau mai dim ond 1 person sy'n gallu mynd i mewn ar y tro. Rydym yn annog glanweithio dwylo cyn ac ar ôl ymweliad â'r ystafell ymolchi
 • Bydd ein llecyn chwarae awyr agored ar agor ond rydym yn annog rhieni neu warcheidwaid i sicrhau pellter cymdeithasol. Rydym hefyd yn annog defnyddio glanweithydd dwylo awtomatig cyn mynd i mewn i'r man chwarae
 • Rydym yn annog yn gryf eich bod yn talu hefo cerdyn yn ein siop a'n caffi. Mae’r terfyn ar gyfer taliadau digyswllt bellach wedi codi i £45. Nid oes isafswm gwariant ar gyfer talu gyda cherdyn.
 • Ni fyddwn yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau na gweithgareddau ar y safle yn 2020 - ond byddwn yn cynnal gweithgareddau ar-lein. Rhowch wybod i ni beth yr hoffech i ni ei ddatblygu, os nad ydych chi eisoes wedi cwblhau ein harolwg
 • Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu rhywbeth sydd yn siop yr Oriel yn Llangefni yna gallwn wneud trefniant ffonio a chasglu
 • Parchwch ymwelwyr eraill a staff a byddwch yn garedig tuag atynt pan fyddwch yn ymweld â ni os gwelwch yn dda - rydym am i bawb fwynhau eu hamser yn Oriel Môn mewn amgylchedd diogel. Cofiwch fod ein staff yn gweithio mewn amgylchedd newydd - rydym oll yn dysgu addasu i realiti Covid 19

Mwynhewch yr arddangosfeydd a chefnogwch ein hartistiaid a'n gwneuthurwyr crefft os gwelwch yn dda. Mae Oriel Môn yn dibynnu ar incwm a enillir (48% fel arfer), felly ystyriwch roi rhodd i Ymddiriedaeth Oriel Môn a dod yn Gefnogwr / Gefnogwraig hefyd os gwelwch yn dda.  Mae angen eich cefnogaeth arnom. Diolch.