Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Trefnwch eich ymweliad yn yr Archifdy


Mae gennym amrywiaeth eang o gofnodiadau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac sydd ar gael ar gyfer ymchwilio.

Felly, boed eich diddordeb mewn hanes lleol neu hanes teuluol, mae ein staff yma i’ch helpu chwi i ganfod mwy am eich ardal leol neu eich cymuned.

Os oes gennych rhagor o gwestiynnau, cysylltwch â’r Gwasanaeth Archifau.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd angen i ddefnyddwyr logi lle yn yr ystafell chwilio cyn iddynt ddod i’r Archifdy.

Diwrnod Amser  
Llun 9.15am - 4.45pm ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm
Mawrth 9.15am - 4.45pm ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm
Mercher 9.15am - 4.45pm ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm
Iau Ar gau  
Gwener Ar gau  

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu.  Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld.

Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy e-bost, ffôn neu lythyr.  Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim a nid oes cyfyngiadau ar bwy all ddefnyddio’r Swyddfa. Ond disgwylir i bawb ddilyn Rheolau’r swyddfa - gweler ein polisi Rheoau Stafell Ymchwil isod.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu rhoi ein casgliadau ar lein.

Fodd bynnag, gallwch chwilio am fanylion llawer o’n casgliadau trwy ddefnyddio gwefan Mynediad i Archifau (A2A).  Mae’r gwefan hwn yn rhoi disgrifiadau manwl o’n cofnodiadau ac fe ddylent eich helpu i nodi’r rhai fydd o ddefnydd i chwi yn eich hymchwil.

Rhaid cael Tocyn Darllen (CARN - County Archive Research Network) er mwyn cael mynediad at ddeunyddiau gwreiddiol.

Bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod sy’n cynnwys eich cyfeiriad a’ch llofnod (e.e. trwydded yrru) os nad oes gennych docyn.

Gellir rhoi tocynnau diwrnod i’r rheiny nad sydd â thocyn darllenwyr, hefyd.

Trowch oddi ar y wibffordd yng nghyffordd 6 gydag arwyddion Rhostrehwfa (A5) Llangefni (A5114). Dilynwch yr arwyddion am Llangefni (A5114).

Cymerwch y tro cyntaf i’r dde a dilynwch yr arwyddion am y Stad Ddiwydiannol. Yn y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf oddi arni. Ewch ar hyd y ffordd hon hyd nes y gwelwch arwydd y swyddfa.

Mae Archifau Ynys Môn y tu ôl i Brodwaith Môn ar y dde i chi.

Darparwyd maes parcio am ddim i ddefnyddwyr yr Archifdy.

Bangor yw’r orsaf fwyaf cyfleus, gyda chysylltiad bws yn mynd o’r fan honno bob hanner awr - rhifau 4 a 9.

Mae Archifdy Môn yn dal cofnodion a chasgliadau ar gyfer Ynys Môn, gan gynnwys ffurflenni cyfrifiadau, cofrestri plwyf, cofrestri anghydffurfwyr, cofnodion trethi tir, mapiau, ffotograffau, cofnodion cynghorau, cofnodion addysg, rhestrau criwiau llongau a gofrestrwyd ym Miwmares, papurau newydd a chasgliadau cyhoeddus a phreifat eraill.

Mae pob ardal gyhoeddus yn Archifau Ynys Môn yn hollol hygyrch.

Mae yna gyfleusterau toiled gwbl hygyrch.

Mae amrywiaeth o gyhoeddiadau ar werth, gan gynnwys llyfrau ar hanes lleol a theuluol.

Mae cypyrddau clo ar gael ar gyfer bagiau ayb.

Gellir darparu ffotograffau, argraffiadau a llungopïau microfform yn unol â chyfyngiadau hawlfraint a chan ddibynnu ar gyflwr y dogfennau gwreiddiol. Gellir prynu trwyddedau ar gyfer defnyddio camerâu personol.

Caniateir defnyddio gliniaduron, ond nid oes socedi pŵer ar gael.

Mae yna wasanaeth ymchwil post y gellir talu amdani, gyda ffi gychwynnol am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Môn er mwyn cael y ffi gyfredol.

Bydd cofnodiadau’n cael eu cynhyrchu bob tri chwarter awr.

Byddwn yn dechrau cynhyrchu dogfennau am: 9:30am a daw i ben am 4:15pm

Llun, Mawrth a Mercher,: 9.30am; 10.15am; 11am; 11.45am; 12.30pm; 2.15pm; 3pm; 3.45pm; 4.15pm.