Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Trefnwch eich ymweliad yn yr Archifdy


Rydym yn parhau i ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid.

Mewn ymateb i gyngor y llywodraeth, mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn ar gau ar gyfer pob apwyntiad cyhoeddus hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn parhau i ymateb i ymholiadau. Y ffordd orau o gysylltu â’r gwasanaeth archifau yw drwy e-bost.

Manylion cyswllt: ARCHIFDY@ynysmon.gov.uk

Mae gennym amrywiaeth eang o gofnodiadau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac sydd ar gael ar gyfer ymchwilio.

Felly, boed eich diddordeb mewn hanes lleol neu hanes teuluol, mae ein staff yma i’ch helpu chwi i ganfod mwy am eich ardal leol neu eich cymuned.

Os oes gennych rhagor o gwestiynnau, cysylltwch â’r Gwasanaeth Archifau.

Rydym yn parhau i ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid.

Mewn ymateb i gyngor y llywodraeth, mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn ar gau ar gyfer pob apwyntiad cyhoeddus hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn parhau i ymateb i ymholiadau. Y ffordd orau o gysylltu â’r gwasanaeth archifau yw drwy e-bost.

Manylion cyswllt: ARCHIFDY@ynysmon.gov.uk

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu.  Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld.

Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy e-bost, ffôn neu lythyr.  Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim a nid oes cyfyngiadau ar bwy all ddefnyddio’r Swyddfa. Ond disgwylir i bawb ddilyn Rheolau’r swyddfa - gweler ein polisi Rheoau Stafell Ymchwil isod.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu rhoi ein casgliadau ar lein.

Fodd bynnag, gallwch chwilio am fanylion llawer o’n casgliadau trwy ddefnyddio gwefan Mynediad i Archifau (A2A).  Mae’r gwefan hwn yn rhoi disgrifiadau manwl o’n cofnodiadau ac fe ddylent eich helpu i nodi’r rhai fydd o ddefnydd i chwi yn eich hymchwil.

Tocyn darllenydd archifau unigol yw’r Cerdyn Archifau ac mae’n rhoi mynediad ichi i doreth o ddeunyddiau archif gwreiddiol mewn archifdai ledled y Deyrnas Unedig.  Caiff unrhyw un sy’n 14 oed neu drosodd wneud cais am Gerdyn Archifau, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n ddilys am bum mlynedd.

Mae angen ichi wneud cais am Gerdyn os ydych yn dymuno gweld dogfennau gwreiddiol yn unrhyw un neu ragor o'r archifau sy'n cymryd rhan yn y cynllun.  Gallwch ddechrau’r broses gofrestru syml heddiw drwy glicio ar y ddolen ar waelod y tudalen sy'n mynd â chi yn syth i’r ffurflen gais.

I orffen cofrestru, bydd angen ichi ymweld ag un o'r archifau sy'n cymryd rhan yn y cynllun o fewn tri mis ar ôl cyflwyno’ch ffurflen, gan fynd â dau fath o ddogfen adnabod, fel a restrir ar wefan y Cerdyn Archifau.  Bydd aelod o staff yr archifau’n gwirio bod y rhain yn ddilys ac, os ydyn nhw, yn rhoi’ch Cerdyn i chi.

I arbed amser ar ôl cyrraedd, rydym yn argymell eich bod yn dechrau cofrestru ar-lein cyn eich ymweliad.  Wedyn, y cyfan y bydd rhaid ichi ei wneud pan fyddwch yn ymweld â’r archif yw profi pwy ydych chi.

Mae ffotograff pasbort diweddar (pen ac ysgwyddau yn unig) ar ffurf electronig yn rhan hanfodol o'r broses gofrestru.  Gallwch naill ai ychwanegu hwn at eich ffurflen gofrestru eich hun neu aros nes y byddwch yn ymweld ag archif o’ch dewis i orffen cofrestru, lle bydd aelod o’r staff yn tynnu’ch llun.

Mae angen ichi gwblhau'r broses gofrestru o fewn tri mis ar ôl cyflwyno’ch ffurflen, neu fel arall caiff ffurflen ei dileu a bydd rhaid ichi deipio’ch manylion eto.

Mae cynllun y Cerdyn Archifau’n cael ei weithredu gan ARA Commercial, sy’n is-gwmni i’r Gymdeithas Archifau a Chofnodion, sef y prif gorff i archifau yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Link to www.archivescard.com/CY

Trowch oddi ar y wibffordd yng nghyffordd 6 gydag arwyddion Rhostrehwfa (A5) Llangefni (A5114). Dilynwch yr arwyddion am Llangefni (A5114).

Cymerwch y tro cyntaf i’r dde a dilynwch yr arwyddion am y Stad Ddiwydiannol. Yn y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf oddi arni. Ewch ar hyd y ffordd hon hyd nes y gwelwch arwydd y swyddfa.

Mae Archifau Ynys Môn y tu ôl i Brodwaith Môn ar y dde i chi.

Darparwyd maes parcio am ddim i ddefnyddwyr yr Archifdy.

Bangor yw’r orsaf fwyaf cyfleus, gyda chysylltiad bws yn mynd o’r fan honno bob hanner awr - rhifau 4 a 9.

Mae Archifdy Môn yn dal cofnodion a chasgliadau ar gyfer Ynys Môn, gan gynnwys ffurflenni cyfrifiadau, cofrestri plwyf, cofrestri anghydffurfwyr, cofnodion trethi tir, mapiau, ffotograffau, cofnodion cynghorau, cofnodion addysg, rhestrau criwiau llongau a gofrestrwyd ym Miwmares, papurau newydd a chasgliadau cyhoeddus a phreifat eraill.

Mae pob ardal gyhoeddus yn Archifau Ynys Môn yn hollol hygyrch.

Mae yna gyfleusterau toiled gwbl hygyrch.

Mae amrywiaeth o gyhoeddiadau ar werth, gan gynnwys llyfrau ar hanes lleol a theuluol.

Mae cypyrddau clo ar gael ar gyfer bagiau ayb.

Gellir darparu ffotograffau, argraffiadau a llungopïau microfform yn unol â chyfyngiadau hawlfraint a chan ddibynnu ar gyflwr y dogfennau gwreiddiol. Gellir prynu trwyddedau ar gyfer defnyddio camerâu personol.

Caniateir defnyddio gliniaduron, ond nid oes socedi pŵer ar gael.

Mae yna wasanaeth ymchwil post y gellir talu amdani, gyda ffi gychwynnol am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Môn er mwyn cael y ffi gyfredol.

Bydd cofnodiadau’n cael eu cynhyrchu bob tri chwarter awr.

Byddwn yn dechrau cynhyrchu dogfennau am: 9:30am a daw i ben am 4:15pm

Llun, Mawrth a Mercher,: 9.30am; 10.15am; 11am; 11.45am; 12.30pm; 2.15pm; 3pm; 3.45pm; 4.15pm.