Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn


Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw a ganiateir i fynd i mewn i'r safle.

Mae dwy ffordd i archebu'ch ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn:

 • ar-lein - gweler isod am fanylion
 • ffoniwch y Tîm Rheoli Gwastraff ar (01248) 752860 (nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc)

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn wedi cau ar ddydd Sul ar hyn o bryd.

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff bob amser yn ystod ymweliadau â Chanolfan Penhesgyn; rydym wedi cyflwyno'r amodau llym canlynol: 

Dydd

Oriau agor

Amser cau

Dydd Llun

10am

4.30pm

Dydd Mawrth

10am

4.30pm

Dydd Mercher

10am

4.30pm

Dydd Iau

10am

4.30pm

Dydd Gwener

10am

4.30pm

Dydd Sadwrn

10am

4.30pm

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

 • peidiwch ag ymweld os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 neu'n cysgodi ar hyn o bryd
 • ni ddylech ond ymweld os na allwch gadw eich gwastraff / deunydd ailgylchu’n ddiogel gartref. Peidiwch â mynd oni bai ei fod yn hanfodol
 • Mae Penhesgyn ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 10am i 4.30pm
 • gallwn yn awr ganiatáu i bob math o gerbydau / trelars ddod i’r safle - rhai y mae angen trwydded arnynt a rhai nad oes angen trwydded arnynt
 • os credwch fod angen trwydded ar gyfer eich cerbyd/trelar cysylltwch â Thîm Rheoli Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752860 neu ewch i dudalen we
 • rydym bellach yn caniatáu person ychwanegol i gael ymweld â’r safle yn y car gyda’r gyrrwr (2 berson ym mhob car) er mwyn gallu dadlwytho eitemau ar y safle. Noder, os oes mwy na 2 o bobl yn y car e.e. teuluoedd â phlant ifanc, byddwch yn cael ymweld â’r safle ond dim ond 2 o bobl fydd yn cael dod allan o’r car. Gallai methu â chydymffurfio â hyn arwain at rywun yn gofyn i chi adael y safle

Bydd yr amodau canlynol yn berthnasol i’r holl fathau o drelars bach o fath domestig:

 • ni all y trelar fod yn hirach na 1.8 metr o hyd
 • rhaid i’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar fod yn gar safonol o fath domestig. Os yw’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar yn gerbyd masnachol o dan ddiffiniad ffurfiol y Cyngor, ni fyddwch yn cael mynediad i’r safle
 • os ydych yn dod ag eitemau trwm ac nad ydych yn gallu eu gwaredu eich hun, ceisiwch ddod â rhywun efo chi i’ch helpu. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth o ganlyniad i’r cyfyngiadau Covid-19

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gweler y Cynllun Caniatâd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestigarnoch

 • mae'n debygol y bydd ciwiau yn y ganolfan ailgylchu oherwydd cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael mynd i mewn ar y tro ac arolygon pellach
 • ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r safle heb gyfeirnod archebu dilys neu os ydych yn methu cwrdd â’r meini prawf mynediad a nodir uchod
 • cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau ar y safle os gwelwch yn dda
 • mae'n hanfodol eich bod chi'n cofio rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn dilyn unrhyw negeseuon diogelwch eraill sydd mewn grym
 • ni fydd ein staff yn gallu eich helpu i godi a chario eich gwastraff (dewch ag eitemau y gallwch godi a’u symud ar ben eich hun yn unig)
 • byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy'n gweithio yn y ganolfan bob amser os gwelwch yn dda

Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle.

Archebu eich ymweliad ar-lein

Bydd deiliaid tai yn cael archebu ymweliad ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ ar y wefan.

Rhaid bod gennych gyfrif eisoes neu bydd angen i chi greu cyfrif newydd er mwyn archebu ar-lein. Ceir arweiniad ar sut i gofrestru - cofrestrwch gyda ‘Fy Nghyfrif’.

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ‘Fy Nghyfrif’, defnyddiwch y ddolen isod. Sylwch: nid yw'r ffurflen archebu ar gael ar AppMÔN.

Mae canllawiau manwl ar sut i lenwi'r ffurflen ar gael.

Pwysig: os ydych yn defnyddio ffôn symudol neu dabled, (nid AppMÔN), i ddefnyddio porth 'Fy Nghyfrif' yna gwnewch yn siŵr eich bod yn sgrolio i'r dde ar waelod pob ffurflen i ddod o hyd i'r botwm ‘Cyflwyno’ a chwblhau eich cais am wasanaeth.

Pwysig: wrth lenwi'r ffurflen dylid gofnodi'ch cyfeiriad yn awtomatig. Os nad yw'n ymddangos, teipiwch eich Cod Post (nid eich cyfeiriad) a dewiswch eich cyfeiriad o'r gwymplen.

Pwysig: ar ddiwedd y ffurflen bydd taflen grynodeb yn ymddangos fel y gallwch wirio a yw popeth wedi'i fewnbynnu'n gywir. Unwaith y byddwch yn hapus, cliciwch 'Cyflwyno' i gwblhau eich cais am wasanaeth.

Ar ôl i chi glicio 'Cyflwyno', bydd neges werdd yn ymddangos ar gornel dde eich sgrin i gadarnhau ei bod wedi'i chyflwyno. Sylwch: NID dyma'ch cadarnhad o'ch lle. Byddwch yn cael e-bost maes o law i gadarnhau a oes gennych le ai peidio.

Os ydych chi'n defnyddio dyfais symudol, trowch y ffôn ar ei ochr er mwyn i chi allu gweld y cyfarwyddiadau a'r botwm 'Cyflwyno' yn well.

Os sylwch nad oes slotiau ar gael yna bydd pob un wedi'i archebu. Daliwch ati rhag ofn y bydd ceisiadau'n cael eu gwrthod.

Bydd y nifer o ymweliadau ar-lein ellir eu harchebu wedi eu cyfyngu.

Dim ond un ymweliad a ganiateir i bob cartref yn ystod y cyfnod cychwynnol yma.

Sylwch: Byddwch yn derbyn e-bost ynghyd â chyfeirnod i ddweud a yw'ch cais yn llwyddiannus

Peidiwch â defnyddio'r neges gadarnhau ar ôl cwblhau'r cais hwn fel cymeradwyaeth ar gyfer y cais.

Archebu ar-lein ar gyfer CAGC Penhesgyn

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn wedi cau ar ddydd Sul ar hyn o bryd.

Mae'r ffurflen archebu yn gweithredu ar sail diwrnod canlynol. Bydd y ffurflen yn ailagor yfory ar gyfer archebion dydd Llun.

Mae'r ffurflen archebu ar gau ar hyn o bryd.

Cwestiynau cyffredin

Mae’n bwysig iawn ein bod yn diogelu staff ac ymwelwyr yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Rydym yn defnyddio’r system apwyntiadau i reoli faint o gerbydau/cartrefi sy’n ymweld bob dydd ac i helpu pobl i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, sy’n golygu mai dim ond hyn a hyn o apwyntiadau sydd ar gael bob diwrnod. Bydd y nifer cyfyngedig o apwyntiadau yn helpu i gadw pawb yn ddiogel, lleihau prysurdeb a lleihau’r ciwiau.

Er mwyn cael lle rhaid i chi greu cyfrif ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn a llenwi’r ffurflen gais. Mae nifer y llefydd sydd ar gael yn gyfyngedig iawn ac felly efallai na fydd eich cais yn llwyddiannus yn anffodus. Darllenwch yr amodau a thelerau yn ofalus iawn gan na fyddwch yn cael mynediad i’r safle os nad ydych yn cydymffurfio.

Caniateir un ymweliad i bob cartref er mwyn gwneud yn siŵr bod cynifer o gartrefi â phosibl yn cael cyfle i gael gwared ar eu gwastraff.

Oes – byddwn yn gwirio eich rhif cofrestru yn erbyn y cofrestriad. 

Yn anffodus, os byddwch yn methu eich apwyntiad, bydd yn rhaid i chi wneud cais arall am le ar gyfer diwrnod arall.

Mae’r safle ailgylchu gwastraff cartref wedi’i leoli oddi ar y B5420 sef y Ffordd Penmynydd rhwng Llangefni a Phorthaethwy. O gyfeiriad Porthaethwy, gyrrwch heibio Pili Palas am hanner milltir a throwch i’r dde am y ganolfan ailgylchu.

 • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau
 • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan
 • Bydd gennych 10 munud ar y safle i wagio eich car o eitemau ailgylchu/gwastraff. Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod ag eitemau y gallwch eu cario eich hun gan na fydd unrhyw gymorth yn cael ei roi
 • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud
 • Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle 

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu.

Nac ydyn. I gadw chi a’r staff ar y safle yn ddiogel, byddwn yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu na fydd y staff yn gallu eich helpu i ddadlwytho.

Dim ond UN person fydd yn cael mynediad i’r safle (y gyrrwr yn unig).

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda.

 Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle. Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle.   

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth cyfyngedig o’r gwasanaeth casglu eitemau swmpus fel dewis arall i ymweld â Chanolfan Penhesgyn. Bydd y slotiau cyntaf yn gyfyngedig ar y dechrau ond y gobaith yw y gellir cynyddu’r niferoedd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gellir trefnu casgliad swmpus yn yr un ffordd ag arfer drwy gysylltu ag Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor drwy ffonio 01248 750057 (Opsiwn 7). Noder, bydd yn rhaid talu am y gwasanaeth hwn.