Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Y Gymdeithas: Cronfa Ymateb Gymunedol Covid-19


Mae'r ail rownd o geisiadau grant yn agor Dydd Iau, Ebrill 23 am gyfnod o bedair wythnos.

Dyddiad cau yw Dydd Iau, Mai 21ain. 

Mae’r Gronfa Ymateb Gymunedol Covid-19 wedi ei chreu er mwyn cefnogi prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddynt ymateb i heriau eithriadol dros y misoedd nesaf.

Mae cyllid wedi’i flaenoriaethu gan Y Gymdeithas ac mae’r arian yn ei le ar gyfer y grwpiau elusennol hynny sydd mewn lle da i allu ymateb. Nod y cyllid ychwanegol hwn yw eu helpu nhw i gymryd y camau er mwyn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth angenrheidiol hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod anodd yma.

Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid ac ni ellir defnyddio’r arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau.  

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael - £94,000

Cyfanswm y grant ar gyfer bob sefydliad – hyd at £25,000

Nodau’r grant

  • Lleihau tlodi cysylltiedig â Covid-19 drwy amrywiaeth o ymyraethau cefnogi.
  • Darparu cymorth mewn perthynas ag anghenion iechyd megis sicrhau llesiant, cymorth meddygol.
  • Sicrhau bod trigolion Ynys Môn yn cael eu darparu â chymorth dwys yn ystod y Pandemig Covid-19

Pa weithgareddau y gellir eu cefnogi?

Enghreifftiau o weithgareddau y gellir eu hariannu:

  • Cyflenwadau bwyd/eitemau eraill er mwyn sicrhau parhad / ehangiad gwasanaethau er mwyn gallu bodloni anghenion pobl fregus
  • Recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr er mwyn darparu capasiti ychwanegol
  • Costau yn ymwneud a datblygiad safle neu hyb cymunedol newydd lle gall pobl gael mynediad haws at gefnogaeth a gwasanaethau cymunedol.
  • Costau trafnidiaeth er mwyn galluogi gwasanaethau allgymorth neu er mwyn helpu pobl i ddarparu trafnidiaeth leol
  • Cymorth cyfeillio ar gyfer pobl sydd ar eu pen eu hunain
  • Offer a mesurau eraill er mwyn galluogi cymorth cymunedol i gael ei ddarparu’n ddiogel

Dyddiad cau yw Dydd Iau, Mai 21ain. 

Rhaid dychwelyd y ffurflen gais i’r cyfeiriad isod.

Ebost: nedmichael@ynysmon.gov.uk 

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa’r Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW 


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na