Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Beth yw'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol?


Ariennir y Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (CCYC / NERS) gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru  (ICC/ PHW),  yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  (CLlLC/ WLGA), awdurdodau lleol, a’r Byrddau Iechyd Lleol.  Mae’n targedu cleientiaid  sydd mewn perygl  o ddatblygu  afiechyd  cronig, darparu cyfle  ar gyfer cyfeirio i gael mynediad i  raglen ymarfer a oruchwylir o ansawdd   tuag at iechyd a lles gwell.

Mae’r Cynllun, sydd wedi ei anelu at  rai dros  17 oed, nad ydynt wedi arfer bod yn weithredol yn gorfforol yn rheolaidd ac sydd â chyflwr meddygol,  wedi ei gynllunio  i ddarparu cyfleoedd  i ymarfer sy’n hwyliog, yn foddhaus ac y gellir eu hymgorffori  i fywyd bob dydd.

Beth mae’r Cynllun yn ei gynnwys?

Ceir ystod eang   o weithgareddau  campfa-seiliedig  a dosbarth-seiliedig  i ddewis o’u plith  ar gyfer cleifion  sydd wedi bod drwy raglen adfer  neu wedi eu cyfeirio gan broffesiynolyn iechyd (Meddyg Teulu, Nyrs, a Ffisiotherapydd ayyb.). Byddwch yn gallu cael mynediad  i ystod eang o gyfleoedd  a bydd y rhain ar gael  rhwng 16 a 32 wythnos y rhaglen  (Yn dibynnu ar gyflwr meddygol).

Beth yw’r manteision?

Mae’r manteision yn cynnwys 

 • Mae’r galon a’r ysgyfaint  yn dod yn gryfach  ac yn fwy effeithlon
 • Mae cryfder cyhyrol yn cynyddu
 • Mae cymalau’n dod yn gryfach 
 • Gellir oedi dechrau  osteoporosis 
 • Gall braster corfforol a gor-bwysau gael eu lleihau 
 • Gallai ymlacio a chwsg wella 
 • Bod yn fwy abl i weithredu gweithgareddau  byw bob dydd 
 • Teimlo’n fwy effro  ac egnïol 
 • Cynnal ystum corff da 
 • Cynorthwyo i normaleiddio pwysedd gwaed 
 • Lleihau’r risg o ddatblygu  clefyd siwgwr 
 • Llai o risg o’r gwaed yn ceulo 
 • Lleihau  iselder a phryder
 • Gwella hyder  a hunan-barch