Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Bathodyn Glas


Mae ein swyddfa Cyswllt Môn ar gau ar hyn o bryd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ond mae ein staff yn gweithio o adref ac yn gallu rhoi cymorth. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra gan y gallai hyn achosi peth aflonyddwch i’n gwasanaethau arferol. Mae’r prif newidiadau wedi eu hamlinellu isod. 

Ceisiadau newydd a phresennol am Fathodyn Glas

Gallwch dal wneud cais am Fathodyn Glas, ond rydym ond yn gallu prosesu ceisiadau a wneir drwy ein ffurflen ddwyieithog ar-lein. 

Ar hyn o bryd, gan nad oes modd i ni gael mynediad i’n swyddfeydd, ni allwn warantu y bydd unrhyw geisiadau papur neu waith papur ychwanegol a anfonir yn cael ei brosesu.

Os oes angen cymorth arnoch i gael mynediad i’r ffurflen gais ar-lein, ffonwich Cyswllt Môn ar 01248 752155 neu anfonwch neges e-bost at  cyswlltmon@ynysmon.gov.uk

Os yw eich Bathodyn Glas wedi dod i ben neu os yw’n dod i ben yn ystod y 5 mis nesaf

Fel mesur dros dro, o ganlyniad i sefyllfa’r Coronafeirws, mae’r Llywodraeth wedi caniatau i Fathodynau Glas sydd â dyddiad dod i ben o 1 Ionawr 2020 ymlaen, barhau i fod yn ddilys tan 30 Medi 2020.

Mae hyn yn golygu, os yw eich bathodyn glas wedi dod i ben ar ôl 1 Ionawr 2020, y gallwch dal ei ddefnyddio mewn meysydd parcio’r cyngor.

Dylech ddal wneud cais cyn gynted â phosibl i adnewyddu eich bathodyn er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich bathodyn newydd cyn 30 Medi. Gall gymryd hyd at 6 wythnos i brosesu cais o’r dechrau i’r diwedd. Gallwch ymgeisio a darparu’r holl ddogfennau angenrheidiol ar-lein.

Newidiadau i orfodaeth parcio llywodraeth leol  

Fe ddylai timau parcio awdurdodau lleol ymlacio gorfodaeth rheolau parcio ar gyfer trigolion sy’n defnyddio bathodynau glas sydd wedi dod i ben.Golygai hyn na ddylech gael cosb os yw eich Bathodyn Glas wedi dod i ben ar ôl 1 Ionawr 2020.

Fe ddyali hyn barhau tan 30 Medi 2020 yn y lle cyntaf.

Mae hyn ond yn berthnasol i barcio awdurdod lleol ac nid yw’n ymestyn i feysydd parcio preifat.

Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn gynllun cenedlaethol a gynlluniwyd i ddarparu consesiynau parcio fel y gall pobl gymwys barcio yn agos at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y mae angen iddynt eu defnyddio, er mwyn gwella eu ffordd o fyw, eu hannibyniaeth a’u rhyddid o ran dewis.

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas eich hun, neu gall perthynas wneud cais ar eich rhan.

Nid oes rhaid i berson yrru i wneud cais am fathodyn glas. Mae’r bathodyn ar gyfer yr unigolyn a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw gar y mae’r unigolyn yn teithio ynddo, fel gyrrwr neu deithiwr.

Nid oes raid talu am Fathodyn Glas. Fodd bynnag, codir £ 10 am bob bathodyn dyblyg a dim ond 1 bathodyn dyblyg y gellir ei gyhoeddi mewn unrhyw gyfnod o 3 blynedd.

Gall sefydliad sy’n gofalu am bobl anabl wneud cais hefyd. Bydd ffi o £ 10 am bathodynnau ar gyfer sefydliadau.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gall cais gymryd hyd at 6 wythnos i’w brosesu. Os ydych chi’n llwyddiannus, anfonir eich bathodyn yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad cartref.

Pwy sy'n gymwys i gael Bathodyn Glas?

Yng Nghymru, gall unigolyn wneud cais am Fathodyn Glas trwy un o dri chategori:

 1. Awtomatig
 2. Dewisol
 3. Dros dro (anabledd sylweddol sy’n debygol o bara am y 12 mis nesaf)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen yn esbonio’r tri chategori sydd ar gael i unigolyn wneud cais am Fathodyn Glas a’r meini prawf cymhwyster.

Sut ydw i'n gwneud cais am Fathodyn Glas?

Mae angen i chi wneud cais newydd am Fathodyn Glas bob 3 blynedd. Gallwch wneud cais:

Ar-lein: ewch i wefan Directgov (sylwer os gwelwch yn dda - mae’r cais ar-lein ar gyfer ceisiadau awtomatig yn unig)

I wneud cais ar-lein, rhaid i chi gael un o’r canlynol:

 • Pobl sy’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl
 • Pobl sy’n derbyn Taliad Annibyniaeth Personol PIP (sgor o 8+ i symuedd ac 12+ cynllunio taith)
 • Pobl sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
 • Pobl sy’n derbyn budd-dal dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn 

Fel arall, gallwch:

Lawrlwytho ffurflen bapur: darllenwch yr adain ’Pwy sy’n gymwys i gael bathodyn glas?’ uchod cyn lawrlwytho’r cais er mwyn sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen gywir. Sylwer, bydd cwblhau ffurflen anghywir yn achosi oedi wrth brosesu’r cais)

Ffurflen gais am Fathodyn Glas - awtomatig / adnewyddu

Ffurflen gais am Fathodyn Glas - llwybr carlam ar gyfer achosion arbennig

Ffurflen gais am Fathodyn Glas - dros dro

Ffurflen gais am Fathodyn Glas - ffurflen gais gan sefydliad

Ffurflen gais am Fathodyn Glas - i unigolyn gyda nam gwybyddol

Bydd angen i chi anfon dogfennau tystiolaeth penodol gyda’ch cais - gweler isod (mae’r manylion ar y ffurflen gais hefyd). Os yw’r cais ar ran sefydliad, rhaid talu ffi o £10 fesul bathodyn.

Er mwyn i gais gael ei brosesu, mae angen tystiolaeth ddogfennol ar Gyngor Ynys Môn fel prawf o hunaniaeth, cyfeiriad a chymhwyster.

Ar gyfer ceisiadau ar-lein, anfonwch y dystiolaeth ddogfennol i:

Swyddog Bathodyn Glas
Cyswllt Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd Llangefni
Llangefni
LL77 7TW 

Y dystiolaeth sydd ei hangen:

Llun:

 • Ffotograff diweddar maint pasbort

Mae angen cyflwyno llun maint pasbort gyda phob cais. Bydd y llun hwn yn cael ei roi ar y bathodyn a rhaid iddo fod yn adlewyrchiad cywir o’r unigolyn a bod wedi ei dynnu o fewn y 12 mis diwethaf.

Prawf Hunaniaeth

Rhaid i chi ddarparu UN o’r dogfennau adnabod canlynol, anfonwch lungopi o un o’r canlynol os gwelwch yn dda :

 • Tystysgrif geni neu fabwysiadu
 • Tystysgrif Cenedligrwydd Prydeinig
 • Tystysgrif partneriaeth sifil / tystysgrif diddymu partneriaeth sifil
 • Cerdyn Adnabod Lluoedd EM
 • Cerdyn adnabod ar gyfer gwladolion tramor
 • Tystysgrif priodas / ysgariad
 • Pasbort cyfredol
 • Trwydded yrru ddilys
 • Bathodyn Glas cyfredol / sydd wedi dod i ben 

Prawf o gyfeiriad

Rhaid i chi ddarparu UN o’r isod fel prawf o’ch cyfeiriad, anfonwch lungopi o un o’r canlynol :

 • Llythyr dyfarnu gan Asiantaeth Personél Gwasanaethu a Chyn-filwyr (SPVA)
 • Llythyr dyfarnu budd-dal gan DWP
 • Llythyr cadarnhad gan y gwasanaethau cymdeithasol
 • Llythyr cadarnhad o’r ysgol
 • Bil treth gyngor dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf
 • Llythyr dyfarnu budd-dal tai
 • Llythyr pensiynau
 • Trwydded yrru ddilys 

Prawf cymhwyster

Mae gofynion gwahanol ar gyfer cymhwyster awtomatig a dewisol.

Rhaid adnewyddu bathodynnau bob tair blynedd, neu lai os yw’n berthnasol.

Nid ydym yn anfon nodiadau atgoffa atoch felly chi sy’n gyfrifol am adnewyddu’ch bathodyn.

Gallwch adnewyddu hyd at 6 wythnos cyn y dyddiad y daw i ben.

Byddwch angen manylion eich bathodyn cyfredol os byddwch yn gwneud cais i’w adnewyddu.

I wneud cais i adnewyddu bathodyn, cwblhewch un o’r ffurflenni a nodir yn y rhan Sut gallaf i wneud cais am fathodyn.

Os yw’ch bathodyn wedi’i ddwyn, cysylltwch â’r heddlu am rif cyfeirnod trosedd, yna cysylltwch â Chyngor Ynys Môn i ofyn am fathodyn newydd. Os oes gennych rif cyfeirnod trosedd ni chodir ffi.

Os caiff eich bathodyn ei ddifrodi neu os aiff ar goll, gallwch wneud cais am un arall. Rhaid talu ffi o £ 10 ar gyfer y bathodyn newydd.

Cysylltwch â ni:

Ar-lein: ewch i wefan GOV.UK - colli / dwyn

Ffôn: (01248) 750 057 ( 9am - 5pm, Dydd Llun - Gwener)

Wyneb yn wyneb : Ffoniwch Cyswllt Môn, Llangefni, LL777TW

Os oes newidiadau i’ch manylion (ee eich enw / cyfeiriad) cysylltwch â Chyngor Ynys Môn. Codir ffi o £ 1 0 os bydd angen adnewyddu’r bathodyn cyn i’r 3 blynedd ddod i ben.

Ar-lein: ewch i wefan GOV.UK - newid

Ffôn: (01248) 750 057 ( 9am - 5pm, Dydd Llun - Gwener )

Wyneb yn wyneb : Ffoniwch Cyswllt Môn, Llangefni, LL777TW

Rhoddir bathodynnau sefydliadol i sefydliadau sydd â cherbydau sy’n cario pobl anabl a fyddai eu hunain yn gymwys am fathodyn fel a ganlyn:

 • Bydd bathodyn yn cael ei roi i sefydliad os oes ganddynt gerbydau sydd wedi’u trwyddedu o dan ddosbarth trethiant Cerbyd Teithwyr Anabl (DPV).
 • Rhaid i’r cais gael ei wneud gan Reolwr / Dirprwy Reolwr y sefydliad a all wneud cais ar-lein trwy wefan GOV.UKneu drwy Cyswllt Môn
 • Os mai nifer cymharol isel o bobl sy’n cwrdd â’r meini prawf cymhwyster ar gyfer bathodyn yn y sefydliad, byddai’n well i’r bobl anabl eu hunain wneud cais am fathodynnau, yn hytrach na chael un ar gyfer y sefydliad. Mae hyn wedyn yn caniatáu i’r deiliad ddefnyddio eu bathodynnau mewn unrhyw gerbyd y maent yn teithio ynddynt. Dan bob amgylchiad, rhoddir bathodynnau i’r sefydliad neu’r adran ac nid i unigolion a enwir.
 • Er mwyn prosesu’r cais, byddwn angen copi o’r Eithriad Treth mewn perthynas â Cherbyd Teithwyr Anabl (DPV) neu lythyr o gadarnhad gan DVLA (os yw’n berthnasol)

Nid oes unrhyw broses apelio statudol yn erbyn penderfyniad a wneir gan awdurdod lleol ar gais bathodyn glas.

Rydym yn dilyn canllawiau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ond nid oes ganddynt y pŵer i ymyrryd wrth asesu achosion unigol.

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad i beidio â dyfarnu bathodyn glas, a bod gennych wybodaeth ychwanegol neu dystiolaeth yr hoffech ei chyflwyno na chafodd ei darparu gyda’ch cais gwreiddiol, dylech ei hanfon atom o fewn un mis calendr o ddyddiad y llythyr penderfyniad a anfonwyd atoch. Byddwn yn adolygu’r penderfyniad gan gymryd i ystyriaeth y dystiolaeth ychwanegol. Os hoffech chi drafod, ffoniwch y Swyddog Bathodyn Glas - gweler y manylion ar yr ochr dde.

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth ychwanegol na thystiolaeth yr hoffech ei chyflwyno, ni fedrwch ail-ymgeisio am Fathodyn Glas am 6 mis.

Os oes gennych ymholiadau pellach, cysylltwch â:

Y Tîm Bathodyn Glas

E-bost: cyswlltmon@ynysmon.gov.uk

Ffôn: (01248) 750 057

Gwefan Llywodraeth Cymru

Cofiwch : mae’n drosedd i gamddefnyddio Bathodyn Glas - efallai y byddwch chi’n derbyn dirwy o hyd at £ 1000. Mae canllawiau ar sut i ddefnyddio’r Bathodyn Glas yn gywir i’w gweld ar Wefan Llywodraeth Cymru.