Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwarchod y Cyhoedd Ynys Môn Covid 19 – Cwestiynau Cyffredin


Cadw pellter cymdeithasol

Busnesau sy'n agored i'r cyhoedd - rhaid iddynt gymryd camau i sicrhau bod cwsmeriaid yn ymbellhau'n gymdeithasol; gallai hyn gynnwys - heb fod yn gyfyngedig i - gyfyngu ar nifer y cwsmeriaid yn y siop, marcio cyfnodau 2m ar y llawr ac arddangos posteri.

Gweithwyr - lle nad yw gweithwyr yn gallu gweithio gartref, rhaid i gyflogwyr sicrhau bod mesurau pellhau cymdeithasol ar waith; gallai hyn fod ond heb fod yn gyfyngedig i, addasu sifftiau i leihau amseroedd brig wrth newid drosodd, sicrhau fod 2m rhwng gweithfannau, defnyddio sgriniau amddiffynnol, taliad digyswllt. Pan roddir natur y gwaith, nid yw'n bosibl sicrhau pellter cymdeithasol, e.e. gofal personol, rhaid cynnal asesiad risg a rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau cyswllt, lleihau risgiau a sicrhau bod PPE priodol yn cael ei ddarparu yn unol â chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd.

Os oes gennych bryderon bod busnes yn diystyru gofynion Pellter Cymdeithasol, gallwch ei riportio i'r awdurdod lleol trwy e-bostio ehealth@ynysmon.gov.uk neu i'r heddlu trwy ffonio 101.

Yn y lle cyntaf, dylech godi'ch pryderon gyda'ch rheolwr llinell, os ydych chi'n dal i bryderu, gallwch chi roi gwybod i'r awdurdod lleol amdano trwy e-bostio ehealth@ynysmon.gov.uk

Sgamiau

Mae coronafirws yn bryder i ni i gyd. Yn anffodus, mae yno dwyllwyr a sgamwyr sydd eisiau elwa o'n hofnau a dwyn ein arian.

Dywedwch NA wrth ddieithriaid sy'n galw yn ddi-wahoddiad

Efallai y byddan nhw'n cynnig siopa, cael eich presgripsiynau neu diheintio'ch cartref. Efallai eu bod yn gwerthu glanweithyddion rhad, masgiau wyneb, citiau profi firws neu feddyginiaethau. Gallent fod yn casglu am frechlyn Covid-19 neu'n cynnig benthyciadau i'ch helpu chi. Dywedwch NA.

Lle bo modd, gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion (rydych chi wedi eu hadnabod ers cyn y Pandemig). Os nad yw hyn yn opsiwn neu os ydyn nhw hefyd yn ynysu, cysylltwch â Chyngor Sir Ynys Môn ar 01248 750057 opsiwn 4, i gael mynediad i'r system gymorth leol yn eich ardal, mae'r llinellau ar agor 7 diwrnod yr wythnos 10am - 4pm.

Cadwch eich manylion personol yn BREIFAT

Peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol i unrhyw un sy'n galw, yn tecstio neu'n anfon e-bost atoch sy'n honni mai nhw yw eich banc, cwmni ynni, awdurdod lleol neu gyflenwr arall. Peidiwch ag agor atodiadau e-bost gan ddieithriaid. Peidiwch â chlicio dolenni mewn e-byst i ‘diweddaru/cadarnhau manylion’. Mae troseddwyr yn defnyddio triciau i ddwyn eich manylion a'ch arian.

Byddwch yn DDOETH i wybodaeth a gwasanaethau ffug

Mae twyllwyr yn sefydlu busnesau newydd. Gwefannau coronafirws ffug i ddwyn gwybodaeth bersonol o'ch cyfrifiadur, gwasanaethau ad-daliad ffug ar gyfer gwyliau sydd wedi'u canslo, glanweithyddion ffug a masgiau wyneb, citiau profi firws ffug ac iachâd gwyrthiol. Peidiwch ag ymddiried ynddynt.

Cysylltwch â'ch banc, ar y rhif ffôn ar eich cerdyn neu'n bersonol yn eich cangen leol. Riportiwch ef i Action Fraud - trwy ffonio 0300 123 2040 neu ar-lein https://www.actionfraud.police.uk/.

Os nad ydych yn siŵr pwy i ymddiried ynddo, neu os oes angen cyngor pellach arnoch, ffoniwch Linell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth - 0808 223 1144.

Prisio

Er y gellir cyfiawnhau codiadau prisiau ar brydiau, mae'n bwysig nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio'n annheg i fanteisio ar y pandemig presennol dim ond i gynyddu elw. Mae'n bwysig riportio gorbrisio mewn siopau ac mewn marchnadoedd ar-lein. Os dewch chi ar draws enghreifftiau wrth siopa, mae'n werth gwneud nodyn o'r pris, y siop, y cynnyrch a'r dyddiad. Os ydych chi'n siopa ar-lein, ystyriwch dynnu llun o'r rhestr, gan gynnwys y pris, enw'r gwerthwr a'r dyddiad.

Rhowch wybod am unrhyw bryderon neu gŵyn ynghylch a gorbrisio ar nwyddau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID 19, naill ai trwy ffonio'r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 08082231144, neu trwy ymweld â gwefan CMA (Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd) ar www.coronavirus-business- gearán.service.gov.uk/ i riportio busnes. Os oes gennych bryderon ynghylch arferion prisio manwerthwr ar Ynys Môn gallwch adrodd i Safonau Masnach Ynys Môn trwy safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Er nad oes cap cyfreithiol cyfredol ar brisiau, gan gyfyngu ar faint o elw y gellir ei wneud, mae Rheoleiddwyr yn monitro codiadau mewn prisiau er mwyn elwa o bosibl. Os caiff ei nodi fel problem, bydd y CMA yn cynghori'r Llywodraeth i ystyried cymryd camau uniongyrchol i reoleiddio prisiau trwy gyflwyno deddfau newydd. Mae amrywiadau mewn prisiau yn cael eu hachosi gan gyflenwad a galw, fodd bynnag, dylai unrhyw ymylon elw ar gynhyrchion, ar lefel manwerthu neu gyfanwerthu, aros yn gyson â'r ffin elw cyn y pandemig. Ar hyn o bryd gellir ystyried bod cynyddu eich prisiau a'ch elw yn sylweddol ar hyn o bryd yn “Arfer Ymosodol” o dan Reoliad 7 o Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) Andrea Coscelli: “Rydym yn annog manwerthwyr i ymddwyn yn gyfrifol trwy gydol yr achosion o coronafirws a pheidio â gwneud hawliadau camarweiniol na chodi prisiau yn chwyddedig iawn. Rydym hefyd yn atgoffa aelodau o'r cyhoedd y gallai'r rhwymedigaethau hyn fod yn berthnasol iddynt hefyd os ydynt yn ailwerthu nwyddau, er enghraifft ar farchnadoedd ar-lein."

Rhowch wybod am unrhyw bryderon sydd gennych mewn perthynas â'ch cyflenwr / cyfanwerthwr sy'n effeithio ar godiadau prisiau yr ydych chi'n eu hystyried yn annheg neu'n elwa ar CMA (Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd) ar eu gwefan yn https://www.coronavirus-business-complaint.service.gov.uk/

Offer Diogelu Personol (PPE) – E.E. Masgiau

Oes! Mae hwn yn faes cymhleth o ddeddfwriaeth. Mae yna nifer o safonau diogelwch llym y mae'n rhaid eu bodloni cyn rhoi eitem o'r fath ar y farchnad yn y DU. Yn dibynnu ar natur y cynnyrch, bydd yn dod o fewn cylch gwaith gwahanol reoleiddwyr: Mae 'dyfeisiau meddygol' - gyda'r bwriad o amddiffyn eraill rhag y gwisgwr - yn cael eu rheoleiddio gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), Offer Amddiffyn Personol ar gyfer y gweithwyr, gan gynnwys gweithwyr Gofal Iechyd (amddiffyn y gwisgwr) neu lanweithyddion dwylo y bernir eu bod yn fioladdwyr yn cael eu rheoleiddio gan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch, tra bod Offer Amddiffyn Personol a gyflenwir i'r Cyhoedd neu lanweithyddion dwylo yr ystyrir eu bod yn gynhyrchion cosmetig yn dod o fewn cylch gwaith y Swyddfa Cynnyrch. Diogelwch a Safonau a'r Gwasanaeth Safonau Masnach leol. Mae gan bob cynnyrch a rheolydd eu safonau a'u gweithdrefnau eu hunain i sicrhau cydymffurfiaeth, a rhaid i Sefydliad Iechyd y Byd gymeradwyo unrhyw beth i'w amddiffyn rhag Covid19/coronafirws.

Felly, os ydych chi'n seiliedig ar Ynys Môn ac yn ystyried arallgyfeirio, ceisiwch ofyn am gyngor ac arweiniad cyn gwneud unrhyw beth trwy gysylltu â safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Er bod llywodraeth y DU bellach yn cynghori'r cyhoedd i ddefnyddio 'gorchuddion wyneb' (nid masgiau llawfeddygol nac anadlyddion) ar drafnidiaeth gyhoeddus (lle nad yw pellter cymdeithasol yn bosibl), mae cyngor Llywodraeth Cymru yn aros yr un fath nad oes angen gorchuddion wyneb ar gyfer y cyhoedd.

Fodd bynnag, gall unrhyw un wneud a gwerthu gorchuddion wyneb brethyn, rhaid iddynt;

 • Gorchuddio o bont y trwyn i dan yr ên
 • Cael eu gosod yn glyd ond yn gyffyrddus yn erbyn ochr yr wyneb
 • Sicrhau eu bod yn cael eu clymu, neu hefo dolenni clust
 • Cynnwys haenau lluosog o ffabrig
 • Yn caniatáu anadlu heb gyfyngiad
 • Yn gallu cael eu golchi a’u sychu yn y peiriant heb ddifrod na newid i'r siâp

Fodd bynnag, mae masgiau wyneb (llawfeddygol ac anadlyddion) yn Offer Amddiffynnol Personol, maent yn cael eu rheoleiddio a rhaid iddynt gydymffurfio â'r safonau diogelwch perthnasol a'u cymeradwyo cyn eu rhoi ar werth yn y DU, er mwyn sicrhau eu bod yn darparu'r amddiffyniad cywir.

Gallwch wneud ‘gorchuddion wyneb’ syml ond nid ‘masgiau wyneb’.

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod unigolion sy'n gwisgo gorchudd wyneb cotwm yn ymwybodol mai dim ond ychydig o amddiffyniad y maent yn ei gynnig yn erbyn y gwisgwr sy'n lledaenu'r firws ac y dylid ei olchi ar ôl ei ddefnyddio. Nid yw gorchuddion o'r fath yn disodli'r angen am olchi dwylo ac nid ydynt mor effeithiol â phellter cymdeithasol ar gyfer atal y firws rhag lledaenu, felly dim ond pan fetho popeth arall y dylid eu defnyddio i bellhau cymdeithasol.

Gwerthfawrogir yn fawr fod pawb eisiau gwneud eu rhan i helpu cymaint â phosibl yn y pandemig hwn. Fodd bynnag, mae angen masgiau o safon benodol ar weithwyr gofal iechyd i amddiffyn eraill a nhw eu hunain. Er y gall masgiau cotwm gynnig amddiffyniad cyfyngedig i eraill rhag y gwisgwr, nid yw hyn yn ddigonol i weithwyr gofal iechyd. Mae risg, os yw unigolion yn gwisgo masgiau cotwm, y gallent feddwl ei fod yn cynnig mwy o ddiogelwch nag y mae, ac mewn gwirionedd eu gwneud yn hunanfodlon, gan leihau golchi dwylo neu ganiatáu i fasgiau ail-law fod mewn cysylltiad ag arwynebau eraill, a thrwy hynny gynyddu eu risg o gontractio neu ledaenu’r feirws.

Mae angen gofal i sicrhau eich bod yn defnyddio'r dyluniad cymeradwy ar gyfer BCUHB sy'n rhoi manylion manylebau deunydd ac argraffu, cyfarwyddiadau a gweithdrefnau gweithredu safonol i geisio sicrhau cysondeb. Mae Tarian wyneb llawn yn cynnig amddiffyniad rhag tasgu neu ronynnau, o ystyried bod firws Covid 19 wedi'i wasgaru'n bennaf trwy ddefnynnau poer, byddai'n cynnig lefel o ddiogelwch. Mae canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd (Atal a rheoli heintiau yn ystod gofal iechyd pan amheuir bod COVID-19 yn ganllaw dros dro 19 Mawrth 2020) yn argymell bod Gweithwyr Gofal Iechyd yn gwisgo tariannau wyneb i amddiffyn pilenni mwcaidd rhag halogiad. Mae yna nifer o sefydliadau sy'n cydlynu cynhyrchu a rhoddi'r tariannau wyneb yma, argymhellir eich bod chi'n cysylltu â sefydliad o'r fath i sicrhau eich bod chi'n eu cynhyrchu i'r fanyleb gywir.

Dim ond pan fetho popeth arall y dylid defnyddio PPE, lle na ellir gwneud y gwaith o'r cartref ac nad yw'n bosibl rheoli pellhau cymdeithasol. Ar ôl i chi gynnal asesiadau risg a gwneud yr holl addasiadau pellhau cymdeithasol rhesymol, nodwch y swyddi y bydd angen PPE arnynt. Yn y lle cyntaf, gwiriwch Ganllawiau Sefydliad Iechyd y Byd i benderfynu pa fath o fasg/ffedog ac ati sydd ei angen arnoch chi ar gyfer y math o waith dan sylw. Mae'n bwysig eich bod yn cael y math cywir o amddiffyniad ar gyfer y risg a nodwyd, nid yw pob masg yr un peth.

Ceisiwch ddefnyddio cadwyn gyflenwi sefydledig, lle roeddent yn cyflenwi PPE cyn y pandemig, maent yn fwy tebygol o fod â stoc sy'n cydymffurfio â Safonau Diogelwch y DU. Ceisiwch osgoi cyflenwyr sydd ond wedi cychwyn yn ddiweddar mewn ymateb i'r pandemig, gan fod yna lawer o droseddwyr sy'n ceisio elwa o ofn y cyhoedd.

Mae canllawiau manwl i fusnesau ar PPE ar gyfer Covid19 ar gael gan y Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879498/Guidance-for-businesses-ppe-regulations-version-2.pdf

Profion COVID

Mae yna amrywiaeth o brofion ar gael ond mae'n bwysig ystyried yr hyn maen nhw'n profi amdano.

Bydd profion gwrthgyrff a gynigir gan rai cwmnïau, yn cadarnhau os yw'r unigolyn wedi datblygu gwrthgyrff ar gyfer y firws ai peidio, gan awgrymu felly eu bod eisoes wedi cael y firws. Fodd bynnag, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cynghori nad oes tystiolaeth hyd yma i gefnogi bod unigolion sydd wedi datblygu gwrthgyrff wedyn yn imiwn, o'r herwydd gallent ddal i'w ddal eto.

Fel arall, mae profion y GIG a gynhelir mewn ysbytai neu ganolfannau prawf swyddogol, yn profi am bresenoldeb y firws. Os ydych chi'n profi'n bositif am y firws, mae'n ofynnol i chi hunan-ynysu er mwyn atal lledaenu i eraill.

O'r herwydd, mae'n debygol y gallai unigolyn brofi yn negyddol am wrthgyrff a chadarnhaol ar gyfer y firws, gan nad yw'r gwrthgyrff wedi'u datblygu eto mewn ymateb i'r firws.

Cyngor swyddogol yw, os oes gennych symptomau, y dylech hunan-ynysu am 7 diwrnod (a gweddill yr aelwyd am 14 diwrnod). Fodd bynnag, mae gweithwyr allweddol bellach yn gallu cael eu profi gan y GIG am bresenoldeb y firws, fel eich bod chi'n gwybod os oes gennych chi'r firws yn wir ac angen ynysu.

Gwastraff gormodol

Na. Gofynnwn i bobl fod yn ystyriol, gan fod llawer o bobl gartref, rhai a allai fod yn sâl gartref ac yn hunan-ynysu. Pe bai coelcerthi yn mynd allan o reolaeth, byddai'n ychwanegu at y pwysau aruthrol ar ein gwasanaethau brys. Y dull consensws cyffredinol a synnwyr cyffredin yw ailgylchu cymaint ag y gallwch. Bydd y contractwyr biniau yn cymryd swm rhesymol o wastraff ailgylchadwy dros ben os cânt eu gwahanu'n briodol mewn bagiau clir.

Gellir cael cyngor cyfredol am y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff ar wefan Cyngor Ynys Mon, ac mae'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd. Chwiliwch am ‘Gwybodaeth Covid-19 (Coronafirws)’ ar y dudalen gartref ac edrychwch o dan ‘Gwastraff ac Ailgylchu’.

 

Er bod Safle Amwynder y Cyngor yn dal ar gau, fel dewis arall, dylech ystyried defnyddio “cludwr gwastraff trwyddedig” i gael gwared ar eich gwastraff gormodol. Gwyliwch rhag masnachwyr twyllodrus yn hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol. Os oes angen i chi wirio os yw'r cludwr gwastraff wedi'i drwyddedu, gallwch gysylltu ag Adnoddau Cenedlaethol Cymru (CNC) ar 0300 065 3000 neu enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Os yw tân allan o reolaeth ac yn risg i fywyd neu eiddo - ffoniwch y gwasanaethau brys ar 999.

Gellir dosbarthu mwg sy'n cael ei ollwng o fangre er mwyn bod yn niweidiol i iechyd neu niwsans yn niwsans statudol. Os na allwch ddatrys problemau gyda chymdogion, gellir rhoi gwybod i Adran Iechyd yr Amgylchedd am broblemau parhaus trwy lenwi'r ffurflen adrodd ar-lein. Dilynwch y ddolen Coelcerthi i adrodd trwy AppMon neu e-bostiwch ehealth@ynysmon.gov.uk

Mae cyngor pellach am niwsans statudol i'w gael ar y tudalennau hyn: Beth yw niwsans statudol? A Sut i ddelio â niwsans statudol.

Tra fo’r newid hwn i’r rheoliadau yn caniatáu i gynghorau ail agor safleoedd, bydd pob awdurdod lleol yn defnyddio ei ddisgresiwn er mwyn gwneud hynny yn unol â’r sefyllfa yn eu hardaloedd eu hunain.

Nid oes unrhyw ddyddiadau wedi’u cytuno arno eto gan Gyngor Môn a byddai ail-agor yn amodol ar amodau caeth a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol caeth.

Mae swyddogion yn datblygu cynlluniau gofalus a phwrpasol tuag at ddod â gwasanaethau yn ôl i’r arfer dros y misoedd nesaf. Fodd bynnag, bydd angen i unrhyw benderfyniad i ail-agor safleoedd neu adeiladau fod yn iawn ar gyfer Ynys Môn a’i chymunedau. Iechyd trigolion a staff fydd yn dod gyntaf a dyma fydd y peth pwysicaf yn ein meddyliau a’n cynlluniau.

Bydd y cyhoedd yn cael eu diweddaru a gwybodaeth pellach yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir cyn y dyddiadau agor y cytunir arnynt.

Rheoli pla 

Er mwyn i lygod mawr sefydlu ar eich eiddo bydd angen 3 pheth arnyn nhw

 1. Bwyd (bwyd adar, bwyd anifeiliaid anwes, bwyd wedi'i ollwng, biniau sy'n gorlifo, baw cŵn ac ati.) - Tynnwch yr holl ffynonellau bwyd, cyfyngu anifeiliaid anwes os cânt eu bwydo y tu allan i amser penodol a thynnwch y ddysgl tan yr amser bwydo nesaf.
 2. Dŵr (pyllau, seigiau dŵr ar gyfer adar ac anifeiliaid anwes ac ati) – Cael gwared ar unrhyw beth a allai gasglu neu ddal dŵr neu wrthdroi fel na allant gasglu dŵr (os yn bosib).
 3. Lloches (Gall gerddi sydd wedi gor-dyfu ac yn anniben ddarparu gorchudd rhagorol i'r llygod mawr symud yn rhydd). Ceisiwch gadw ymylon eich gardd mor glir â phosib gan nad yw llygod mawr yn hoffi croesi tir agored oni bai bod angen iddyn nhw (bwyd ac ati), mae'n well ganddyn nhw ymylon neu lwyni sydd wedi gordyfu pe gallen nhw grwydro'n rhydd heb i neb sylwi ac oddi wrth unrhyw ysglyfaethwyr.

Os ydych chi'n tynnu cymaint o'r rhain â phosib, bydden nhw'n symud ymlaen yn naturiol, gwiriwch nad ydyn nhw eisoes wedi sefydlu trwy chwilio am unrhyw dyllau sydd fel arfer o amgylch ffiniau/ymylon.

Sŵn crafu

 1. Rhowch gynnig ar fynd fewn i le bynnag rydych yn clywed y synau, efallai y bydd angen codi byrddau llawr ac ati. Gwiriwch am faw, weithiau gellir camgymryd y synau am adar sy'n cael eu trapio neu'n nythu yn y llofft.
 2. Gwactodwch unrhyw faw a gwiriwch mewn diwrnod neu ddau i weld faint o gnofilod sy'n bresennol (swm bach yn nodweddiadol, un neu ddau, swm mawr, sawl un)
 3. Ceisiwch ddod o hyd i unrhyw bwyntiau mynediad a blociwch. Mae angen maint darn 10c ar lygod mawr, a faint beiro i lygod bach.
 4. Ar gyfer un neu ddau o gnofilod yn defnyddio mwy nag un neu ddau trap, argymhellir gosod cnofilod yn ddiogel ac yn unol â'r cyfarwyddiadau (gellir prynu'r rhain mewn siopau caledwedd lleol, siopau fferm a rhai siopau ac archfarchnadoedd ar y stryd fawr ac ati.)

Cysylltwch â'ch adran Iechyd yr Amgylchedd i gael cyngor pellach a hefyd eich contractwyr Rheoli Plâ am ymweliadau ychwanegol. Gall busnesau ar Ynys Môn e-bostio ehealth@ynysmon.gov.uk


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na