Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Grant Adnewyddu Tai Gwag i Brynwyr Tro Cyntaf


WG_positive_40mm jpg - logo

Amcan y Cynllun hwn gan Gyngor Sir Ynys Môn, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru,  yw cefnogi prynwyr tro cyntaf i ddod yn berchennog cartref sy’n fforddiadwy iddynt, ac i ddod â thŷ sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir ac sydd angen ei wella yn ôl i ddefnydd.

Mae’r math hwn o gymorth yn ddewisol ac mae’n ddibynnol ar yr arian sydd ar gael.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw cynnig o grant wedi’i warantu hyd nes y cewch gymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyngor.

Dylai darpar ymgeiswyr gysylltu â’r Cyngor yn y lle cyntaf, cyn prynu’r eiddo, a dylent dderbyn pecyn cais grant cyn cwblhau’r pryniant.

Rhaid cyflwyno ceisiadau o fewn 6 wythnos i ddyddiad prynu’r eiddo. 

Eiddo cymwys

Dylai eiddo cymwys fod -

 • Yn wag am o leiaf chwe mis cyn ei brynu, yn ôl cofnodion y Cyngor. (Gallwch gysylltu â’r Swyddog Tai Gwag i wirio hyn.)
 • Ar werth ar y farchnad agored.
 • Angen ei adnewyddu er mwyn ei wneud yn gynnes, yn saff ac yn ddiogel.
 • Rhoddir cap o £150,000 ar bris uchaf prynu’r eiddo, neu ganolrif prisiau tai cyffelyb, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf,  yn ardal y cyngor cymuned lle mae’r eiddo wedi’i leoli, os yw’r swm olaf yn uwch na £150,000.
 • Ni chaniateir talu blaendal o fwy na 30% o’r pris prynu.
 • Pan fo’n bosib, mae’n rhaid i faint yr eiddo fod yn briodol i anghenion yr ymgeisydd/ymgeiswyr. Fel canllaw, ni ddylai’r cartref gael mwy nag un ystafell wely tu hwnt i anghenion presennol eich teulu, h.y.
 1. Person sengl neu gwpwl = eiddo 2 ystafell wely ar y mwyaf
 2. Teulu gydag 1 plentyn = 3 ystafell wely ar y mwyaf
 3. Teulu gyda 2 blentyn = 4 ystafell wely ar y mwyaf

Mae’n bosib y byddwn yn gwneud eithriad os nad oes eiddo o faint addas ar gael yn yr ardal o’ch dewis. Dylid cytuno hyn gyda’r Tîm Tai Gwag cyn prynu’r eiddo. 

Meini Prawf Cymhwyso ar gyfer ymgeiswyr

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn brynwyr am y tro cyntaf erioed

(Prynwr/prynwyr am y tro cyntaf erioed yw pobl nad ydynt erioed wedi bod yn berchen ar eiddo yn y gorffennol, ar eu pen eu hunain neu fel cwpwl.)

 • Rhaid i ymgeiswyr fod â chysylltiad lleol

Mae cysylltiad lleol yn golygu bod yr ymgeisydd, neu o leiaf un o’r ymgeiswyr wedi:-

-       Byw neu weithio ar Ynys Môn am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy yn union cyn cyflwyno’r cais, neu

-       Wedi byw ar Ynys Môn am gyfnod parhaus o bum mlynedd neu fwy rhywbryd yn y gorffennol.

 • Bydd ceisiadau/ymgeiswyr yn cael eu hasesu’n ariannol i sicrhau bod ganddynt angen am dŷ fforddiadwy

(Mae’r broses lawn, gan gynnwys y wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ymgeisio, ynghyd â’r meini prawf cymhwyso, i’w gweld yn Atodiad A). 

Gwaith Cymwys

Bydd y Cyngor yn cynnal archwiliad o’r eiddo a rhaid cytuno ar waith cymwys cyn y gellir cyflwyno cais.

Gall unrhyw waith a wneir cyn i’r cartref gael ei asesu gan y Cyngor i benderfynu ar y gwaith sy’n gymwys i dderbyn grant, eich datgymhwyso rhag gwneud cais a bydd rhaid i chi dalu am unrhyw waith a wneir cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

Nid yw’r grant yn cynnwys rhoi estyniad ar eiddo, er y gellir ystyried mân waith ail-gyflunio mewnol er mwyn cwrdd â safonau byw modern, yn amodol ar gyflwyno cais am ganiatâd rheoli adeiladu.

Amodau Grant Sylfaenol

 • Rhaid i ymgeiswyr fyw yn yr eiddo am o leiaf 5 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith
 • Bydd y grant yn cael ei ddiogelu fel pridiant tir lleol gyda’r Gofrestrfa Tir yn erbyn yr eiddo  am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad cwblhau’r gwaith a bydd rhaid ad-dalu’r grant, yn llawn, os nad yw’r ymgeisydd yn byw yn yr eiddo a/neu ei fod yn gwerthu’r eiddo cyn i’r cyfnod o bum mlynedd ddod i ben
 • Y grant mwyaf sydd ar gael yw £20,000 ond bydd swm y grant a ddyfernir yn dibynnu ar lefel y gwaith sydd angen ei wneud
 • Os nad yw’r grant yn ddigon i dalu am gost lawn y gwaith, bydd angen i’r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i ddangos bod ganddynt ddigon o arian i dalu gweddill y gost
 • Bydd y grant yn cael ei dalu ar ôl cwblhau’r gwaith os yw’r swm dan £10,000 ac mewn dau neu fwy o gamau os yw’r grant yn fwy na £10,000, yn unol â’r cytundeb a wneir gyda’r Cyngor 

Unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cynllun cysylltwch â:

Swyddog Tai Gwag
Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn: 01248 752301 neu 01248 752283

swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk