Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor


Dan yr amgylchiadau presennol a fyddai modd anfon pob llythyr/ogfen yn ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai/Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar e-bost at budddaliadau@ynysmon.gov.uk 

Os nad oes gennych fynediad i e-bost gallwch barhau i bostio’r llythyrau/dogfennau hyn i swyddfa’r Cyngor ond byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd mwy o amser i brosesu’r post a dychwelyd unrhyw ddogfennau angenrheidiol atoch. 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom byddwn yn cysylltu â chi, naill ai ar e-bost neu ar y ffôn.

Dysgwch sut i gael cymorth gyda Threth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Gallwch wneud cais p’un a ydych yn berchen ar eich tŷ eich hun, yn rhentu, yn ddi-waith neu’n gweithio.

Gwneud cais Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Ar-lein

Cais Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Ffyrdd eraill o wneud cais

  • ffoniwch 01248 750057
  • drwy apwyntiad i fynychu i gwblhau’r ffurflen yng Nghyswllt Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW neu i ymweld â chleientiaid bregus yn eu cartref i gwblhau’r ffurflen gais (Ffôn 01248 750057);
  • drwy apwyntiad i lenwi’r ffurflen dros y ffôn yn Swyddfeydd Adain Refeniw a Budd-daliadau, Swyddogaeth Adnoddau, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW (Ffôn 01248 750057);
  • drwy apwyntiad i gwblhau’r ffurflen efo “partneriaid” cymeradwy hefo hyfforddiant priodol.

Y rhai cyfredol yw

  • Canolfan JE O’Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 760208);
  • unrhyw swyddfa Cyngor ar Bopeth sydd ar yr Ynys (Ffôn 01248 722652);
  • Swyddfa Cymorth Tai, Cyngor Sir Ynys Môn, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 765912) a Gwasanaeth Cwsmer Tai, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni (Ffôn 01248 750057); ac
  • Swyddfeydd Digartref Ynys Môn, Caergybi (Ffôn 01407 765557)

Os mai chi yw’r person sy’n hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor ac rydych yn meddwl bod penderfyniad a wnaed gennym am eich gostyngiad yn anghywir, dylech ysgrifennu atom:

  • pa benderfyniad rydych yn anghytuno ag ef
  • y rhesymau dros anghytuno ag ef

Gweler y fanylion cyswllt ar y dde.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na