Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor


Dan yr amgylchiadau presennol a fyddai modd anfon pob llythyr / dogfen yn ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar e-bost at budddaliadau@ynysmon.gov.uk 

Os nad oes gennych fynediad i e-bost gallwch barhau i bostio’r llythyrau/dogfennau hyn i swyddfa’r Cyngor ond byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd mwy o amser i brosesu’r post a dychwelyd unrhyw ddogfennau angenrheidiol atoch. 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom byddwn yn cysylltu â chi, naill ai ar e-bost neu ar y ffôn.

Dysgwch sut i gael cymorth gyda Threth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Gallwch wneud cais p’un a ydych yn berchen ar eich tŷ eich hun, yn rhentu, yn ddi-waith neu’n gweithio.

Sut i gwneud cais Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Ar-lein

Cais Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

neu

 • Ffoniwch 01248 750057
 • Drwy apwyntiad i fynychu i gwblhau’r ffurflen yng Nghyswllt Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW neu i ymweld â chleientiaid bregus yn eu cartref i gwblhau’r ffurflen gais (Ffôn 01248 750057);
 • Drwy apwyntiad i lenwi’r ffurflen dros y ffôn yn Swyddfeydd Adain Refeniw a Budd-daliadau, Swyddogaeth Adnoddau, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW (Ffôn 01248 750057);
 • Drwy apwyntiad i gwblhau’r ffurflen efo “partneriaid” cymeradwy hefo hyfforddiant priodol. Y rhai cyfredol yw -
 • Canolfan JE O’Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 760208);
 • unrhyw swyddfa Cyngor ar Bopeth sydd ar yr Ynys (Ffôn 01248 722652);
 • Swyddfa Cymorth Tai, Cyngor Sir Ynys Môn, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 765912) a Gwasanaeth Cwsmer Tai, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni (Ffôn 01248 750057); ac
 • Swyddfeydd Digartref Ynys Môn, Caergybi (Ffôn 01407 765557)

Yn electronig drwy neu safleoedd hunan wasanaeth o fewn :-

 • Cyswllt Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW (Ffôn 01248 750057);
 • Caffi Stesion y Llan, Yr Hen Stesion, Bridge Street, Llanerchymedd (Ffôn 01248 470481);
 • Canolfan Iorwerth Rowlands, Steeple Lane, Biwmares, LL58 8AE (Ffôn 01248 811508);
 • Llyfrgell Amlwch, Lôn Parys, Amlwch, LL68 9EA (Ffôn 01407 830145);
 • Canolfan JE O’Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 760208);
 • Canolfan Gymunedol Gwelfor, Ffordd Tudur, Morawelon, Caergybi LL65 2DH (Ffôn 01407 763518).
 • Dogfen Fewnbwn Awdurdod Lleol yr Adran Gwaith a Phensiynau (LAID) a Gwybodaeth Cwsmer Awdurdod Lleol (LACI) lle maent yn datgan bwriad i hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor;
 • Y ffurflenni Credyd Cynhwysol mewn ffurf electronig neu papur oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau lle maent yn datgan bwriad i hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor:-

LCTR2 – ffurflen Gostyngiad y Dreth Gyngor Leol

LCTR3 - ffurflen Gostyngiad y Dreth Gyngor Leol

Os mai chi yw’r person sy’n hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor ac rydych yn meddwl bod penderfyniad a wnaed gennym am eich gostyngiad yn anghywir, dylech ysgrifennu atom:

 • pa benderfyniad rydych yn anghytuno ag ef
 • y rhesymau dros anghytuno ag ef

Gweler y fanylion cyswllt ar y dde.