Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trefniadau cludiant ysgol o fis Medi 2021


Mae gwasanaethau a llwybrau trafnidiaeth ysgol dynodedig wedi ailddechrau, ond rydym yn annog rhieni a gofalwyr i fynd â’u plant i’r ysgol drwy gerdded neu feicio, neu fel arall gyda char preifat yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth ysgol.

Fodd bynnag, rydym yn deall na fydd hyn yn bosibl i rai.

Ar gyfer y disgyblion sydd eisoes yn derbyn cludiant ysgol am ddim neu’r disgyblion y mae trefniadau newydd wedi cael eu gwneud ar eu cyfer erbyn mis Medi, bydd y llwybrau trafnidiaeth ysgol prif lif yn parhau i weithredu fel yr oeddent cyn y pandemig COVID-19.

Mae bysiau gwasanaeth cyhoeddus hefyd yn gweithredu ar hyn o bryd - gweler amserlenni presennol.

Rydym yn deall y gall teuluoedd fod yn orbryderus ynglŷn â threfniadau cludiant cartref i’r ysgol yn ystod y pandemig COVID-19.

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu cymorth ac i gadw pethau mor gyson â phosib gan geisio defnyddio’r un contractwr, gyrrwr a goruchwyliwr teithio.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arweiniad ar ailagor ysgolion ym Medi a bydd y Cyngor yn gweithio i’r canllawiau hynny wrth fynd ymlaen.

Dylid dangos i blant sut i gau eu beltiau gwregys, gan sicrhau cyn lleied o gyswllt personol â phosib.

Gofynnwn i rieni a gofalwyr helpu i gyfathrebu pwysigrwydd dilyn hylendid dwylo a resbiradol da a chadw phellter corfforol i ddisgyblion, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cadw pawb yn ddiogel.

Mae hyn yn golygu dilyn y rhagofalon dilynol:

 • Peidiwch â theithio os ydych yn dangos unrhyw symptomau o COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19 ac/neu’n byw gyda rhywun sydd â symptomau neu sy’n agored iawn yn glinigol i niwed
 • Ystyriwch a yw defnyddio trafnidiaeth ysgol yn wirioneddol angenrheidiol
 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ
 • Osgowch gyswllt corfforol ag eraill
 • Bydd ffenestri yn agored ar gyfer awyriad
 • Wynebwch oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio trafnidiaeth
 • Lleihewch y nifer o arwynebau a gyffyrddwch ynddynt, ac yn benodol osgowch gyffwrdd mewn arwynebau fel canllawiau (handrails) a silffoedd ffenestr
 • Peidiwch â chyffwrdd yn eich wyneb
 • Cadwch yr amser a dreuliwch wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosibl wrth ddefnyddio trafnidiaeth ysgol
 • Peidiwch â bwyta nac yfed pan fyddwch yn defnyddio’r drafnidiaeth ysgol
 • Ymarferwch hylendid resbiradol da. Mae’r dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ yn bwysig iawn. Gall eich plant ddod ag hancesi ar y drafnidiaeth, gan gael gwared ag unrhyw rai a ddefnyddir cyn gadael y bws
 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn gadael yr ysgol ac ar ôl cyrraedd adref

Nodwch y gall gwrthod i gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch beryglu lle eich plentyn ar drafnidiaeth ysgol. Gwerthfawrogwn eich cymorth i atgyfnerthu’r neges hon gyda’ch plentyn yn fawr.

I sicrhau nad yw disgyblion yn mynd heibio’i gilydd ar y bws, anogir defnydd o’r weithdrefn ganlynol.

Wrth fynd ar y bws ar y ffordd i’r ysgol, bydd rhaid i ddisgyblion eistedd yn y sedd agosaf sydd ar gael at y cefn, ac mae’n rhaid i’r plentyn neu’r person ifanc sydd agosaf at y fynedfa fynd oddi ar y bws gyntaf. Ar gyfer plant ifanc, gofynnwn i rieni fod ar gael i helpu gyda hyn.

Wrth fynd ar y bws ar y ffordd adref o’r ysgol, dilynwch gyfarwyddyd y gyrrwr/aelod o staff yr ysgol. Mae’n rhaid i ddisgyblion fynd ar y bws ac eistedd yn nhrefn blwyddyn ysgol, o’r hynaf i’r ieuengaf, gyda’r flwyddyn ysgol hynaf i fynd ar y bws yn gyntaf ac eistedd ar y seddi pellaf sydd ar gael yng nghefn y bws, a’r unigolion yn y flwyddyn ysgol ieuengaf i fynd ar y bws yn olaf ac eistedd agosaf i du blaen y bws.

Dim ond teithwyr sydd â chymeradwyaeth o flaen llaw i deithio ac sy’n gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim fydd yn cael defnyddio’r cludiant o’r cartref i’r ysgol.

Bydd y disgyblion hyn yn derbyn tocyn bws – ni fydd yn bosib teithio gyda bws ysgol heb docyn bws ar ôl 1 Medi.

Cynhelir gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod gan bob dysgwr sy'n teithio ar fws ysgol docyn bws dilys.

Rydym yn gofyn i weithredwyr trafnidiaeth ddilyn Arweiniad Llywodraeth Cymru.

Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys gweithredoedd megis diheintio rheolaidd, glanhau cerbydau yn drwyadl a defnyddio PPE.

Mae’n ofynnol ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru i unrhyw ddysgwyr sy’n cael eu cludo rhwng yr ysgol a’u cartrefi ar drafnidiaeth ysgol ddynodedig wisgo gorchudd wyneb ar y drafnidiaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol ar gyfer plant dan 11 oed.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sut i wneud gorchudd wyneb a sut i gael gwared â gorchuddion wyneb yn ddiogel.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na