Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Canolfannau ailgylchu


Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar gyfer defnydd trigolion.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw ar-lein a dderbynnir.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw ar-lein a dderbynnir.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw ar-lein a dderbynnir.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw ar-lein a dderbynnir.

Nid oes angen caniatâd ar breswylwyr i ymweld a chanolfan ailgylchu gwastraff domestig gyda char preifat / car preifat gyda threlar bychan sy’n mesur llai na 1.8m o hyd.

Mae angen caniatâd arnoch i ymweld gyda:

 • ‘pickup’
 • fan fechan
 • fan fechan ar gyfer cludo nwyddau (o fath ‘transit’)
 • minibws bychan neu gar preifat gyda threlar o faint canolig rhwng 1.8m a 3m o hyd
 • cerbyd gydag arwydd arno
 • faniau bychain sydd wedi eu llogi am gyfnod o 3 diwrnod neu lai

Rhaid i’r holl gerbydau fod yn llai na 5m o hyd a ddim uwch na 2.1m yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Penhesgyn

Y côd post ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Penhesgyn yw LL59 5RY.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli oddi ar y B5420, ar hyd Ffordd Penmynydd sydd yn rhedeg o Langefni i Borthaethwy.

Pan yn gyrru o gyfeiriad Porthaethwy rydych yn pasio ‘Pili Palas’ am hanner milltir ac mae’r troad i’r ganolfan ailgylchu ar y dde.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Gwalchmai

Y côd post ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Gwalchmai yw LL65 4PW.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref. Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Gallwch ailgylchu pob math o wastraff domestig megis:

 • gwastraff gardd
 • dillad a thecstiliau
 • poteli plastig
 • paent
 • cetris inc argraffydd
 • pren a choed
 • poteli gwydr a jariau
 • cartonau
 • cemegau cartref a gardd (wedi eu labelu yn glir)
 • batris
 • papur a chardbord
 • oergelloedd a rhewgelloedd, teclynau bach/mawr, teledai a monitrau
 • tiniau bwyd a chaniau diod, metel sgrap
 • dodrefn
 • gwastraff y cartref na ellir ei ailgylchu

Derbynnir nifer cyfyngedig o’r deunyddiau canlynol:

 • pridd, rwbel, gwastraff DIY
 • batris car
 • teiars
 • asbestos (Derbynnir symiau bach mewn bagiau wedi eu selio)
 • poteli nwy
 • olew peiriant

 

Yn anffodus nid yw’r canolfannau yn derbyn y canlynol:

 • chwyn gwenwynig a boncyffion coed mawr
 • deunyddiau ffrwydrol
 • hylifau tra fflamadwy e.e petrol
 • symiau mawr o wastraff adeiladu, adnewyddiad neu DIY

Ni dderbynnir gwastraff masnachol yn y canolfannau ailgylchu. Nid ydym wedi trwyddedu i gymryd gwastraff masnach o unrhyw fath. Mae masnachwyr yn torri'r gyfraith os ydynt yn gwaredu gwastraff yn y safleoedd hyn.

Efallai y gofynnir i unrhyw un sy'n dod â gwastraff cartref i'r safleoedd hyn mewn cerbyd math masnachol ei ddatgan fel gwastraff cartref. Dylech fod yn barod i gael y gwastraff a arolygwyd i sicrhau nad yw'n wastraff masnachol.