Canolfannau ailgylchu


Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, bydd y ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff domestig yn cau ar diwedd y diwrnod Dydd Gwener 23 Hydref hyd at Ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar gyfer defnydd trigolion.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw a dderbynnir.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC) - dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw a dderbynnir.

Nid oes angen caniatâd ar breswylwyr i ymweld a chanolfan ailgylchu gwastraff domestig gyda char preifat / car preifat gyda threlar bychan sy’n mesur llai na 1.8m o hyd.

Mae angen caniatâd arnoch i ymweld gyda:

 • ‘pickup’
 • fan fechan
 • fan fechan ar gyfer cludo nwyddau (o fath ‘transit’)
 • minibws bychan neu gar preifat gyda threlar o faint canolig rhwng 1.8m a 3m o hyd
 • cerbyd gydag arwydd arno
 • faniau bychain sydd wedi eu llogi am gyfnod o 3 diwrnod neu lai

Rhaid i’r holl gerbydau fod yn llai na 5m o hyd a ddim uwch na 2.1m yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Penhesgyn

Y côd post ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Penhesgyn yw LL59 5RY.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli oddi ar y B5420, ar hyd Ffordd Penmynydd sydd yn rhedeg o Langefni i Borthaethwy.

Pan yn gyrru o gyfeiriad Porthaethwy rydych yn pasio ‘Pili Palas’ am hanner milltir ac mae’r troad i’r ganolfan ailgylchu ar y dde.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Gwalchmai

Y côd post ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Gwalchmai yw LL65 4PW.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref. Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Gallwch ailgylchu pob math o wastraff domestig megis:

 • gwastraff gardd
 • dillad a thecstiliau
 • poteli plastig
 • paent
 • cetris inc argraffydd
 • pren a choed
 • poteli gwydr a jariau
 • cartonau
 • cemegau cartref a gardd (wedi eu labelu yn glir)
 • batris
 • papur a chardbord
 • oergelloedd a rhewgelloedd, teclynau bach/mawr, teledai a monitrau
 • tiniau bwyd a chaniau diod, metel sgrap
 • dodrefn
 • gwastraff y cartref na ellir ei ailgylchu

Derbynnir nifer cyfyngedig o’r deunyddiau canlynol:

 • pridd, rwbel, gwastraff DIY
 • batris car
 • teiars
 • asbestos (Derbynnir symiau bach mewn bagiau wedi eu selio)
 • poteli nwy
 • olew peiriant

 

Yn anffodus nid yw’r canolfannau yn derbyn y canlynol:

 • chwyn gwenwynig a boncyffion coed mawr
 • deunyddiau ffrwydrol
 • hylifau tra fflamadwy e.e petrol
 • symiau mawr o wastraff adeiladu, adnewyddiad neu DIY

Ni dderbynnir gwastraff masnachol yn y canolfannau ailgylchu. Nid ydym wedi trwyddedu i gymryd gwastraff masnach o unrhyw fath. Mae masnachwyr yn torri'r gyfraith os ydynt yn gwaredu gwastraff yn y safleoedd hyn.

Efallai y gofynnir i unrhyw un sy'n dod â gwastraff cartref i'r safleoedd hyn mewn cerbyd math masnachol ei ddatgan fel gwastraff cartref. Dylech fod yn barod i gael y gwastraff a arolygwyd i sicrhau nad yw'n wastraff masnachol.