Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Eich hawl i siarad yn y Pwyllgor Cynllunio


Cyfarfodydd rhithiol fydd cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn ystod y pandemig Covid-19 ac mae Protocol Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor sydd wedi ei gyhoeddi gan y Cyngor wedi ei atal yn ystod y cyfnod hwn. Er y bydd angen i unrhyw un gofrestru i siarad yn unol a’r protocol, ni fydd siaradwyr yn cael cymeryd rhan byw yn nhrafodaeth y Pwyllgor.

Yn hytrach, fe’ch gwahoddir i wneud unrhyw sylwadau ysgrifenedig pellach ar y cais (dim mwy na 2 ochr tudalen A4 o destun plaen heb luniau nac unrhyw ddolenni) i’w derbyn ddim hwyrach na 5 y.p. dydd Llun cyn y cyfarfod. Cymerir eich sylwadau i ystyriaeth wrth benderfynu’r cais.

Anfonwch eich sylwadau at cynllunio@ynysmon.gov.uk gan nodi cyfeirnod y cais. Tra byddai gohebiaeth ar ebost yn cael ei ffafrio ac yn gymorth i hwyluso gweinyddu’r broses, gallwch bostio eich sylwadau at Y Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TW.

Mae’n bosib na fydd unrhyw sylwadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad ac amser cau yn cael eu adrodd i’r Pwyllgor.

Cyhoeddir y rhaglen ar gyfer pob Pwyllgor 3 diwrnod gwaith o flaen llaw ac fe’i gwelir yma.

Cyhoeddir y penderfyniad ar unrhyw gais ar wefan y Cyngor.

Mae’r cyngor eisiau bod yn agored a thryloyw yn ei holl weithgareddau ac mae ganddo bolisi sy’n gadael i aelodau’r cyhoedd/asiantiaid/ymgeiswyr siarad yn y Pwyllgor Cynllunio pan fydd y pwyllgor hwnnw yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Fe allwch wneud cais i siarad yn y cyfarfod os bydd hynny’n bodloni popeth sy’n cael ei nodi yma.