Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diddordeb mewn dod yn llywodraethwr ysgol?


Gall unrhyw un dros 18 oed fod yn lywodraethwr ysgol – nid oes rhaid i chi fod yn riant gyda phlentyn yn yr ysgol. Gall bod yn lywodraethwyr ysgol ddod â bodlondeb drwy’r cyfle i wneud gwahaniaeth i rediad effeithiol ysgol.

Mae llywodraethwyr yn gweithio fel tîm i gyfrannu gwybodaeth ac arbenigedd i wneud penderfyniadau ar y cyd ar gyfer yr ysgol. Fel llywodraethwr, rydych yn ennill sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy y gall fod o fudd i chi yn bersonol ac yn broffesiynol.

Mae hyfforddiant am ddim hefyd yn cael ei ddarparu bob tymor ar nifer o bynciau sy’n hanfodol i’ch cefnogi yn eich rôl.

Cyn i chi ystyried gwneud cais, sicrhewch eich bod wedi ystyried disgwyliadau’r rôl yn ofalus, y sgiliau sydd eu hangen a’r gallu i ymrwymo’n llawn i’r rôl. Fel llywodraethwr, dylech allu:

Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd llywodraethwyr yn rheolaidd (mae’n rhaid i Gyrff Llywodraethu gyfarfod o leiaf unwaith y tymor, yn ogystal â chyfarfodydd pwyllgor)

 • Mynychu hyfforddiant gorfodol a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol
 • Mynychu sesiynau hyfforddiant eraill i wella eich gwybodaeth a’ch arbenigedd
 • Treulio amser yn dod i adnabod yr ysgol drwy ymweliadau llywodraethwr cyswllt/teithiau dysgu
 • Cymryd rhan mewn paneli eraill megis penodiadau, staffio, materion disgyblion a chwynion
 • Parchu cyfrinachedd bob amser
 • Glynu at God Ymddygiad eich Corff Llywodraethu bob amser 

Sut i wneud cais i fod yn Llywodraethwr Ysgol?

Rhiant lywodraethwyr

Etholir rhiant lywodraethwyr fel cynrychiolwyr i fuddion rhieni’r disgyblion sy’n mynychu’r ysgol ar hyn o bryd ac i roi safbwynt rhiant ar benderfyniadau y gall y Bwrdd Llywodraethu fod yn eu gwneud. Hysbysir rhieni o leoedd gwag mewn rolau rhiant lywodraethwr yn yr ysgol. Os dymunwch wybod pa bryd fydd y swydd wag nesaf yn dod ar gael yn ysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol.

Gall rhiant lywodraethwr barhau i wasanaethu fel llywodraethwr nes diwedd eu cyfnod pedair blynedd yn y swydd, hyd yn oed os yw eu plentyn yn gadael yr ysgol yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Llywodraethwyr awdurdod lleol

Dylai unigolion a enwebir fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol allu arddangos:

 • ymrwymiad a diddordeb mewn Addysg
 • awydd i gefnogi’r ysgol dan sylw
 • parodrwydd i wasanaethu’r gymuned leol
 • sgiliau a phrofiad a fydd yn cefnogi gwaith yr ysgol
 • y gallu i weithio fel aelod o dîm
 • y radd ofynnol o ddisgresiwn a chyfrinachedd
 • parodrwydd i roi’r amser gofynnol i gyflawni rhwymedigaethau i’r Corff Llywodraethu
 • empathi gydag amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol y Sir, yn arbennig o ran cefnogi’r Gymraeg
 • parodrwydd i gefnogi dyheadau a bwriadau strategol y Sir
 • ymrwymiad i fynychu hyfforddiant llywodraethwyr 

Yn ogystal â hyn, ni ddylai enwebeion Llywodraethwyr Awdurdod Lleol:

 • fod wedi eu hanghymhwyso yn fwriadol rhag gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol
 • fod yn weithiwr yn yr ysgol 

Dylai eich Cynghorydd Lleol fod yn ymwybodol o unrhyw swyddi gwag Llywodraethwr ALl yn y ward etholiadol. 

Llywodraethwyr cymuned

Gwahoddir y llywodraethwyr hyn gan lywodraethwyr eraill i ymuno â’r corff llywodraethu, a chânt eu penodi gan y Corff Llywodraethu. Mae aelodau o’r gymuned yn dod a’u profiad a’u sgiliau eu hunain i’r Corff Llywodraethu a gallent weithredu fel cyswllt â’r gymuned y mae’r ysgol yn ei gwasanaethu. Mae llywodraethwyr cymuned gan amlaf yn byw neu’n gweithio yng nghymuned ardal yr ysgol ac yn ymrwymedig i lywodraethiant da a llwyddiant yr ysgol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na