Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cwestiynau cyffredinol


Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi y bydd cludiant am ddim ond yn cael ei ddarparu i ddysgwyr sydd o oedran ysgol gorfodol (hyd at Flwyddyn 11) os yw’r pellter o’r cartref i’r ysgol addas agosaf yn o leiaf:

(a) 2 milltir ar gyfer disgyblion Ysgol Gynradd;
(b) 3 milltir ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd.

Gallwch hefyd gael mynediad at ein Polisi Trafnidiaeth

Bydd unrhyw gyfrifiad pellter yn cael ei wneud gan ddefnyddio pecyn meddalwedd dewisol yr Awdurdod.

Bydd y llwybr i’r ysgol yn cael ei fesur o ffin y cartref at y giât ysgol agosaf, a gall gynnwys llwybrau troed cyhoeddus a llwybrau eraill, yn ogystal â lonydd sydd wedi cael eu mabwysiadu. Nid yw o reidrwydd y pellter byrraf ar lôn.

Asesir llwybrau peryglus o’r pwynt casglu/safle bws i’r ysgol (nid o gyfeiriad y cartref). Os penderfynir bod y llwybr yn un peryglus yn dilyn asesiad, bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant o’r pwynt casglu agosaf. Fodd bynnag, os penderfynir bod y llwybr yn beryglus, byddai’n parhau i fod yn gyfrifoldeb i’r rhiant drefnu i’w plentyn/plant deithio hyd at bellter o 2 filltir i gwrdd ag unrhyw gludiant a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol. Nid oes disgwyliad i bob plentyn gerdded i’r pwyntiau casglu, gan y byddai hyn yn amhriodol mewn rhai achosion. Mae’n rhaid iddynt hefyd sicrhau bod oedolyn cyfrifol ar gael i gwrdd â’u plant ar y daith ddychwelyd os yw oedran neu anghenion y plentyn yn galw am ddarpariaeth Cynorthwyydd Teithio.

E-bostiwch Addysg@ynysmon.gov.uk fel y gall yr Awdurdod drefnu i ymchwilio a phenderfynu a oes angen unrhyw drefniadau cludiant ychwanegol neu amgen.

Unwaith bydd eich cais wedi cael ei awdurdodi, bydd y cais yn cael ei basio ymlaen i’r Adran Trafnidiaeth i gael ei brosesu a bydd y Gweithredwr Tacsi neu’r Adran Trafnidiaeth yn cysylltu â chi dros y rhif ffôn yr ydych wedi ei ddarparu unwaith y mae’r trefniadau wedi cael eu gwneud yn derfynol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn y cyfamser, cysylltwch â 01248 752458

Os yw eich plentyn yn gymwys am gludiant am ddim, gan gymryd yn ganiataol ei fod dal yn mynychu’r un ysgol ac yn byw yn yr un cyfeiriad cartref, nid oes angen gwneud cais bob blwyddyn am docyn bws newydd. Mae’r Awdurdod yn rhoi tocynnau bws sy’n ddilys am 5 mlynedd i’r disgyblion sy’n gymwys am gludiant am ddim – gwiriwch y dyddiad gorffen sydd ar docyn eich plentyn.

Dilynwch y ddolen gyswllt isod i gwblhau cais [dolen i’r ffurflen ar-lein].

Tocynnau Bws Ysgol

Unwaith yr ydych wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau un ai bod eich plentyn yn gymwys am gludiant ysgol neu eich bod wedi prynu sedd wag, bydd yr Adran Trafnidiaeth yna’n prosesu eich tocyn bws o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd y tocyn bws yna’n cael ei yrru drwy bost ail ddosbarth i’ch cyfeiriad cartref ynghyd â’r amserlen fws berthnasol. Bydd y tocyn hwn yn ddilys am hyd addysg orfodol eich plentyn cyn belled â’u bod yn aros yn gymwys am gludiant cartref i’r ysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r trefniadau, cysylltwch â’r Adran Trafnidiaeth drwy e-bostio MandyParry@ynysmon.gov.uk neu drwy alw 01248 752456.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i’r sector uwchradd ac os ydych yn byw mwy na 3 milltir oddi wrth eu hysgol ddalgylch, nid oes angen i chi wneud cais am docyn bws am ddim gan y bydd y Gwasanaeth Dysgu yn hysbysu’r Adran Trafnidiaeth o gymhwystra eich plentyn am docyn bws am ddim. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Adran Trafnidiaeth ar 01248 752458/752456.

Mae gan rieni / gofalwyr yr hawl i fynegi dewis am fynediad i’w plentyn i unrhyw ysgol, yn ddibynnol ar argaeledd lleoedd. Fodd bynnag, os derbynnir y cais, bydd y dysgwr yn colli ei hawl i gludiant am ddim os nad honno yw’r ysgol addas agosaf, neu os nad honno yw’r ysgol uwchradd a ddynodir ar gyfer yr ysgol fwydo gynradd y mynychodd y dysgwr.

Nid oes gan yr Awdurdod gyfrifoldeb i ddarparu cludiant i ddisgyblion sy’n dewis mynychu ysgol mewn Awdurdod Lleol arall. Dan y fath amgylchiadau, cyfrifoldeb y rhieni fydd sicrhau bod eu plant yn cael eu cludo’n ddiogel i ac o’r ysgol.

Na. Nid yw’r Awdurdod yn darparu cludiant i blant sy’n mynychu ysgol feithrin neu ddosbarthiadau meithrin yn 3 neu 4 oed. Darperir cludiant i blant cymwys o ddechrau’r flwyddyn ysgol yn dilyn eu pen-blwydd yn 5 oed a phan fyddant yn dechrau addysg orfodol llawn amser, gan amlaf mewn dosbarth derbyn.

Gweir ceisiadau am gludiant ysgol gynradd drwy’r ysgol – ni fydd ceisiadau a wneir am gludiant tacsi yn uniongyrchol i’r Awdurdod gan y rhieni/gofalwyr yn cael eu derbyn. Cysylltwch â’r unigolyn sy’n gyfrifol am gludiant yn eich ysgol i drafod ymhellach.

Na. Ni fydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i ac o glybiau tu allan i’r ysgol (h.y. clwb brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac ati) neu weithgareddau allgyrsiol sydd ar wahân i’r cwricwlwm statudol. Cyfrifoldeb y rhiant/gofalwr yw sicrhau bod trefniadau cludiant priodol yn cael eu rhoi ar waith os ceir mynediad at y gwasanaethau hyn.

Na. Dim ond ar gyfer plant oed ysgol gorfodol y mae cludiant am ddim i’w gael, nid yw ar gael ar gyfer dysgwyr ôl-16 (h.y. ar ôl Blwyddyn 11). Fodd bynnag, efallai y bydd yn bosib i fyfyrwyr brynu Tocyn Sedd Wag gan yr Awdurdod Lleol. Bydd yn ofynnol iddynt dalu ffi amdano (adolygir y ffi yn flynyddol).

Na. Safle priodol Grŵp Llandrillo Menai (Llangefni, Bangor a Glynllifon) [01248 370125] sy’n dyrannu tocynnau bws i fyfyrwyr coleg.

Lle mae dysgwr sy’n derbyn cludiant ysgol am ddim yn symud tŷ yng nghanol y flwyddyn ysgol, bydd cludiant yn darfod os nad yw’n mynychu ei ysgol addas agosaf.

Na. Darperir cludiant o’r cartref i’r ysgol ar gyfer dysgwyr cymwys rhwng eu cyfeiriad cartref neu eu pwynt casglu dyranedig a’r ysgol gymwys y maent wedi eu cofrestru ynddi. Ni ddarperir cludiant am ddim i neu o gyfeiriadau aelodau eraill o deulu, ffrindiau, cyfeiriadau gwaith rhieni na chyfleusterau gofal plant o unrhyw fath.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi darpariaeth addysgol addas a pherthnasol i bob plentyn sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i sicrhau y gallent ddatblygu i’w llawn botensial.

Asesir y lefel angen gan weithwyr proffesiynol perthnasol yng Ngwasanaeth ADY a Chynhwysiad Gwynedd a Môn, ac mae hyn yn penderfynu ar y drafnidiaeth a ddarperir. Bydd cludiant yna’n cael ei ddarparu’n unol â’r cyngor a roddir ac yn cael ei adolygu’n rheolaidd.

Os oes gan blentyn Ddatganiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Gynllun Datblygu Unigol (CDU), efallai y bydd cludiant ysgol yn cael ei gynnwys fel rhan o’r darpariaethau anaddysgol a wneir ar gyfer y plentyn fel rhan o’i ddatganiad/CDU. Os ydyw, bydd cludiant yn cael ei ddarparu.

Os nad yw cludiant ysgol yn cael ei gynnwys yn Natganiad/CDU plentyn, efallai y bydd dal yn gymwys am gludiant cartref i’r ysgol dan y polisi os mai’r ysgol y mae’n ei mynychu yw’r ysgol addas agosaf sydd gan le ynddi neu os yw wedi mynychu ysgol fwydo gynradd ddynodedig ar gyfer ysgol uwchradd benodol; yn amodol ar y meini prawf cymhwystra’n cael eu cwrdd. Bydd unrhyw gais am gludiant yn cael ei wneud drwy adolygiad o anghenion y disgybl gan yr ysgol. Bydd yr ysgol yna’n cyflwyno’r cais i’w ystyried gan y Panel Cymedroli drwy’r Cynllun Datblygu Unigol. Cysylltwch â Chydlynydd ADY eich ysgol er mwyn trafod y mater ymhellach.

Noder efallai na fydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu os yw rhieni / gofalwyr yn ymarfer eu hawl i ddewis ysgol nad yw’n ysgol addas agosaf.

Lle mae seddi gweigion ar gael ar fws ysgol, gellir eu gwerthu i rieni plant nad ydynt yn gymwys am gludiant am ddim. Gelwir hyn yn deithio rhatach. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn fan hyn.

Rhowch wybod i’r Awdurdod pryd bynnag y mae problem er mwyn i ni allu mynd ar drywydd eich pryder yn syth. I gyflwyno eich pryder, cysylltwch â’r Adran Trafnidiaeth drwy e-bostio ICXPL@ynysmon.gov.uk / IWHHP@ynysmon.gov.uk neu ffonio 01248 752458 / 01248 752455. Gallwch hefyd godi unrhyw bryderon gyda’r Gwasanaeth Dysgu drwy e-bostio Addysg@ynysmon.gov.uk.

Mae’n rhaid gwneud unrhyw apêl yn ysgrifenedig a’i chyfeirio at:

Gwasanaeth Dysgu
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW

Gallwch hefyd yrru eich cais ymlaen at Addysg@ynysmon.gov.uk gan nodi eich rhesymau dros yr apêl a darparu unrhyw ddogfennaeth berthnasol i gefnogi eich achos.

Os yw tocyn teithio eich plentyn wedi mynd ar goll neu wedi cael ei ddifrodi, mae’n rhaid cael un newydd yn syth. Cysylltwch â’r Adran Trafnidiaeth dros e-bost neu ffôn (MandyParry@ynysmon.gov.uk / 01248 752456.

Am ymholiadau ynglŷn â chludiant tacsi: 01248 752458
Am ymholiadau ynglŷn â thocynnau bws: 01248 752456
Am ymholiadau ynglŷn â bysiau ysgol: 01248 752455

Gellir hefyd e-bostio ymholiadau cyffredinol neu bryderon at y Gwasanaeth Dysgu drwy Addysg@ynysmon.gov.uk


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na